Ὁ Συνοδικός Μητροπολίτης καί οἱ παραθρησκευτικές ἀντιλήψεις.

 

ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ


MhtrEvang01Πρίν προλάβουμε νά καταλάβουμε ποιοί εἶναι οἱ «παραθρησκευτικοί», κυκλοφορήθηκε τίς τελευταῖες ἡμέρες στό διαδίκτυο, βίντεο τό ὁποῖο δείχνει χειροτονία εὐαγγελικοῦ ἱερέα, παρουσίᾳ τοῦ τοπικοῦ Μητροπολίτη Κίτρους κ. Γεωργίου, ὁ ὁποῖος εἶναι μέλος τῆς τρέχουσας ΔΙΣ. Μετά τό πέρας τῆς χειροτονίας, ὁ Μητροπολίτης κλήθηκε ἀπό τόν ποιμένα τῆς εὐαγγελικῆς «ἐκκλησίας» νά μιλήσει στούς παρευρισκομένους.

Ὁ λόγος τοῦ Μητροπολίτη ἦταν πολύ θερμός, σάν νά πραγματοποιήθηκε χειροτονία Ὀρθοδόξου ἱερέα! Μίλησε γιά ἕνα «Πάσχα» πού ἔγινε μέ τά τόσα «ὡραῖα, σοφά καί πνευματικά» λόγια πού εἰπώθηκαν κατά τή χειροτονία. Μάλιστα, δεσμεύτηκε στό νέο ποιμένα «νά δώσουν μία κοινή μαρτυρία στόν σύγχρονο κόσμο». Ποιά κοινή μαρτυρία μπορεῖ νά δώσει ἡ Ὀρθοδοξία μέ τήν αἵρεση; τίς δέ συμφώνησις Χριστοῦ πρός Βελιάρ;

Οἱ ἄνθρωποι πού βρίσκονται στήν πλάνη, εἶναι ἀπόλυτα συμπαθεῖς καί ὀφείλουμε ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι νά προσευχόμαστε καί νά προσπαθοῦμε γιά τήν ἐπιστροφή τους στή Μία καί μοναδική Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Μέ τήν κολακεία τῆς πλάνης, καμμία διόρθωση δέν πρόκειται νά βροῦν οἱ ἴδιοι, ἀντιθέτως κινδυνεύουν καί οἱ Ὀρθόδοξοι νά παρασυρθοῦν καί νά πιστέψουν ὅτι εἴμαστε τό ἴδιο, ἀφοῦ ὁ Ὀρθόδοξος Μητροπολίτης συμπορεύεται μαζί τους σάν νά μήν ὑπάρχει καμία δογματική διαφορά.

MhtrEvang02Μάλιστα, οἱ Ὀρθόδοξοι ἀποτελοῦν πεδίο προσηλυτισμοῦ τῶν συγκεκριμένων ὁμάδων, οἱ ὁποῖες διεξάγουν πολυδάπανες δραστηριότητες προκειμένου νά κάνουν ἔστω καί ἕναν προσήλυτο. Ὅμως, ἡ μία ψυχή πού θά παρασυρθεῖ ἀπό ἄγνοια, ἀλλά καί ἐξαιτίας τῆς ἀνεπαρκοῦς παρουσίασης τῆς Ὀρθοδόξου διδασκαλίας ἀπό τούς ἐκπροσώπους τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας ἤ τῆς ὀλιγωρίας τους, ὡς αἰώνια καί ἀθάνατη, ἀξίζει περισσότερο ἀπό ὅλο τό φθαρτό κόσμο.

Ἦταν, ὅμως, αὐτή ἡ πρακτική τῶν Ἁγίων; Διαβάζουμε στό βίο τοῦ Ἁγίου Ἀρσενίου τοῦ Καππαδόκου, ὅπως ἀκριβῶς τό συνέγραψε ὁ Ἅγιος Παΐσιος:

Ο Τίμιος Σταυρός .Φωτό : Ι. Μ. Οσίου Γρηγορίου  “Ἐξ αἰῶνος γάρ καί ἀπό γενεῶν ἐν σταυρῶ καί θανάτῳ

 πατεῖται ἡ τρίβος Αὐτοῦ  (Ἰσαάκ Σῦρος)


Ἦχος πλ. α΄-Χαίροις ἀσκητικῶν“Χαίροις ὁ ζωηφόρος Σταυρός, τῆς εὐσεβείας τὸ ἀήττητον τρόπαιον, ἡ θύρα τοῦ Παραδείσου, ὁ τῶν πιστῶν στηριγμός, τὸ τῆς Ἐκκλησίας περιτείχισμα· δι᾿ οὗ ἐξηφάνισται, ἡ φθορὰ καὶ κατήργηται, καὶ κατεπόθη, τοῦ θανάτου ἡ δύναμις, καὶ ὑψώθημεν, ἀπὸ γῆς πρὸς οὐράνια. Ὅπλον ἀκαταμάχητον, δαιμόνων ἀντίπαλε, δόξα Μαρτύρων Ὁσίων, ὡς ἀληθῶς ἐγκαλλώπισμα, λιμὴν σωτηρίας, ὁ δωρούμενος τῷ κόσμῳ τό μέγα ἔλεος”.                                                      led-1 

Χριστιανός σημαίνει μικρός Χριστός κι ὁ Χριστός εἶναι ὁ Ἐσταυρωμένος, ἄρα χριστιανός εἶναι ὁ ἄνθρωπος τοῦ σταυροῦ.
Γι᾿ αὐτό εἶναι ἀνάρμοστο καί ξένο στόν χριστιανό νά ἀναζητᾶ τίς εὐκολίες καί τήν ἀνάπαυση.

Ὁ Κύριός σου καρφώθηκε στό σταυρό κι ἐσύ ἐπιζητᾶς τήν ἄνεση καί ζῆς μέ πολυτέλεια;

Ἄν ἀγαπᾶς τόν Κύριό σου, πέθανε ὅπως Ἐκεῖνος. Σταύρωνε τόν ἑαυτό σου, ἔστω κι ἄν δέν σέ σταυρώνει κανείς.
Καί σταυρός εἶναι ὁ ἀγώνας ἐναντίον τῆς κακίας καί τῆς ζήλειας σου.

Σταυρώνεις τό «ἐγώ» σου, ὅταν ἀρνεῖσαι νά ἱκανοποιήσεις τίς κακές ἐπιθυμίες σου.

Κρεμᾶς τόν ἑαυτό σου στό σταυρό, ὅταν ἀφήνεις τόν Θεό νά κατευθύνει τή ζωή σου χωρίς τίς δικές σου λογικές παρεμβάσεις.

Πεθαίνεις σάν τόν Κύριό σου, ὅταν ὑποτάσσεσαι στό θέλημά του χωρίς τά ἀτέλειωτα «γιατί».

Ὁ Κύριος ζήτησε καί ζητᾶ νά τόν ἀκολουθήσουν ὅσοι εἶναι ἀποφασισμένοι νά σηκώσουν τό σταυρό τους, ὅσοι εἶναι ἕτοιμοι νά πεθάνουν, νά ἀρνηθοῦν τίς ἀπολαύσεις καί τήν τρυφή.

Ὅποιος ἀγαπᾶ τήν ἀσφάλεια καί τίς ἡδονές τῆς παρούσης ζωῆς εἶναι ἐχθρός τοῦ σταυροῦ, αὐτοῦ τοῦ σταυροῦ πού ὁ χριστιανός ἀγαπᾶ καί σηκώνει μέ ὑπομονή, γιά χάρη τοῦ Ἐσταυρωμένου Κυρίου του! …

Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Εἰς Φιλιππησίους 13


led-1


Μακάριε, πραγματικά, καὶ ζωοποιὲ Σταυρὲ τοῦ Σωτῆρος, τὸν μὲν θάνατο κατενίκησες, τὸν δὲ διάβολο, πού κυριαρχοῦσε σ’ αὐτόν, ἐξαφάνισες.

Θεῖε Λόγε, καὶ πραγματικὴ σοφία τοῦ Πατέρα· Σὺ ἀποκάλυψες τὸ πραγματικὸ πρόσωπο τοῦ παμπόνηρου ἐχθροῦ, καὶ ξεγύμνωσες τήν κρυμμένη κακία του, ὥστε καὶ μεῖς τώρα νὰ λέμε «ὅτι δὲν ἁγνοοῦμε τά σχέδιά του» (Β΄ Κορ. 2, 11).

Φιλάνθρωπε καὶ ἀγαθὲ Δέσποτα· Σὺ μᾶς ἀπηλευθέρωσες ἀπό τήν αἰχμαλωσία, ἐνῶ ἤμασταν ὑποδουλωμένοι στὴν ἁμαρτία· Σύ Κύριε, μέ τό δικό σου θάνατο, μᾶς ἐλευθέρωσες. Διότι γνωρίζουμε, ὅτι ἐλευθερωθήκαμε πλέον ἀπὸ τὴν ἁμαρτία.

Πραγματικὲ εἰρηνοποιὲ, Υἱὲ τοῦ Θεοῦ· Σὺ μᾶς χάρισες πάλι τὴν υἱοθεσία, καὶ ἀφοῦ μᾶς συμφιλίωσες μὲ τὸν Πατέρα σου, κατάργησες τὴν ἔχθρα πού ὑπῆρχε μέσα στὴ σάρκα μας.

Πλούσιε Σωτὴρ καὶ πραγματικὲ Βασιλιᾶ· Σύ πού ἔγινες πτωχὸς γιά νὰ πλουτήσουμε ἐμεῖς μέ τή δική σου πτωχεία, μᾶς χάρισες τὴ Βασιλεία τῶν οὐρανῶν.

Κτίστη καὶ Δημιουργὲ τῶν πάντων, Λόγε τοῦ Πατρός· Σὺ μᾶς κέρδισες καί μᾶς ἔκανες πάλι δικούς Σου, ἀφοῦ εἴμαστε δικά σου δημιουργήματα, «κτισθέντες γιά ἔργα ἀγαθά».

Φῶς ἀληθινὸν καὶ ἀπαύγασμα τοῦ Πατρός· Σὺ μᾶς κατεφώτισες ἐνῶ βρισκόμασταν στὸ σκοτάδι, καὶ μᾶς χειραγώγησες σάν τυφλούς ὁδηγώντας μας πάλι στὸ φῶς.

Μορφὴ καὶ εἰκόνα πραγματικὴ τοῦ Πατρός· Σὺ μᾶς ἔδωσες μορφή, ἐνῶ εἴχαμε ἀμαυρωθεῖ, καὶ μᾶς χάρισες πάλι τὸ κατ’ εἰκόνα.

Θεὲ Λόγε καὶ ἀληθινὴ ζωή· Σὺ μᾶς ζωοποίησες, ἐνῶ εἴχαμε πεθάνει, καὶ μᾶς ἀνακαίνισες ἀπό τή φθορά, ἐνδύοντάς μας τὴν ἀφθαρσία.

Ἀληθινὴ δύναμη, βραχίωνα καὶ δεξιὰ τοῦ Πατρός· Σὺ κατέλυσες τίς ὠδῖνες τοῦ θανάτου, καί, ὅπως λέει ἡ Ἁγία Γραφή, Σύ συνέτριψες χάλκινες θύρες, καὶ ἔσπασες τούς σιδηρένιους μοχλούς.

Σὺ καὶ τὸν δράκοντα, τὸν ὄφι, τὸ διάβολο καθήλωσες γύρω ἀπὸ τὸ τρόπαιο τοῦ Σταυροῦ μὲ ἄγκιστρο τὸν ἄνθρωπο.

Μέγας Ἀθανάσιοςled-1Πηγή : Ι. Μ. Τ. Προδρόμου Καρέα

Σταυρούς στο πάτωμα τής Άθήνας βάζουν οι Μασώνοι καί οι Σιωνιστές !

Δημαρχείο Αθηνών  

Άλιμος - παραλιακή

Βαρβάκειος αγορά ( 2 καπάκια )

Μετρό Ομόνοιας 


Είναι τρομερό αυτό πού συμβαίνει αδερφοί !
Οι Σιωνιστές ( = Εβραίοι Εθνικιστές ) καί οι υπάλληλοί τούς Έλληνες Μασώνοι, έχουν γεμίσει τούς δρόμους μέ τούς Σταυρούς πού βλέπετε στίς φωτογραφίες !!!  
Καί δέν μιλάει κανένας γι΄ αυτό, λές καί ζούμε στό Ιράν !!! 
Λές καί δέν ζούμε καθόλου Χριστιανοί Ορθόδοξοι στήν Ελλάδα !
Άν είναι ποτέ δυνατόν !!!
Ο Σταυρός είναι το σκήπτρο τού παμβασιλέως Χριστού . Είναι τό μέσο διά τού οποίου μάς έσωσε ο ενανθρωπήσας Κύριος καί Θεός μάς .
 Όποιος τό ποδοπατεί είναι Αντίχριστος . Αλλά καί όποιος Χριστιανός δέν διαμαρτύρεται βλέποντας τον Σταυρό νά ατιμάζεται, αμαρτάνει !
Πρέπει να γίνει το γρηγορότερο καταγγελία από τήν Ιερά Σύνοδο νά αφαίρεθούν αμέσως από τούς δρόμους οι Σταυροί αυτοί !

Παρακαλώ κοινοποιήστε τό παρόν, γιά νά ευαισθητοποιηθεί η Ιεραρχία μάς, η οποία έχει καί τή δύναμη νά τραβήξει τά αυτιά τών σκοτεινανθρώπων .


Ημερίδα γιά τίς ηλεκτρονικές ταυτότητες τής ''Εστίας πατερικών μελετών'' τήν Κυριακή 24/9 στό πολεμικό μουσείο .

 
ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Θέσπιδος 11  ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΗΛ.  210 8025211

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Νά κρατήσετε τίς παλιές ταυτότητες καί νά ξεσηκωθεῖτε ἄν θέλουν νά σᾶς δώσουν τέτοια ταυτότητα!»
(Ἅγιος Παΐσιος)

Τήν Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου καί ὥρα 17.00, στό Πολεμικό Μουσεῖο Ἀθηνῶν (Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας καί Ριζάρη), ἡ Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν διοργανώνει ἐνημερωτική ἡμερίδα μέ θέμα:

«Ἠλεκτρονική ταυτότητα: ἡ πιό κομβική «διευκόλυνσή» μας πρός τό ἀντίχριστο σφράγισμα.»

Ἡ Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν ἔχει ὀργανώσει στό παρελθόν ἀντίστοιχες ἡμερίδες διατηρώντας τήν καλή ἀνησυχία γιά τό ζήτημα τῶν ψηφιακῶν ταυτοτήτων καί τῆς παράλληλης κατάργησης τῶν μετρητῶν, τά ὁποῖα ἀποτελοῦν πολύ σοβαρά πνευματικά καί κοινωνικά ζητήματα καί γιά τά ὁποῖα ὁ ἑλληνικός λαός, ὅπως καί ἄλλοι λαοί τοῦ κόσμου, ἔχουν ἐκφράσει τήν ἀντίθεσή τους.

Συμμεριζόμενοι τίς ἀγωνίες τῶν ἀνθρώπων γιά τήν εἴσοδο σέ ἕναν κόσμο ἀνελεύθερο καί ἀκολουθώντας τήν παρακαταθήκη τῶν Ἁγίων καί Γερόντων, οἱ ὁποῖοι συσχέτισαν τίς ἠλεκτρονικές ταυτότητες μέ τά ἀναγραφόμενα στήν Ἱερά Ἀποκάλυψη τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου, διοργανώνουμε αὐτή τήν ἐνημερωτική ἡμερίδα, κατά τήν ὁποία θά παρουσιαστοῦν σχετικές εἰσηγήσεις ἀπό εἰδικούς, ὥστε νά παρατεθεῖ καί ἡ ἄποψη πού ἀποκρύπτεται ἀπό τά ΜΜΕ, γιά τήν ὀρθότερη ἐνημέρωση τῶν ἀνθρώπων.

Ἡ ἐπιμονή τῶν ἑλληνικῶν κυβερνήσεων νά μᾶς ὁδηγήσουν στήν ψηφιακή φυλακή θά συναντήσει καί πάλι τή σθεναρή ἀντίσταση τοῦ λαοῦ, ὁ ὁποῖος ἐλπίζουμε ὅτι μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ θά ἀκυρώσει καί αὐτή τή φορά τά σχέδια τους, μέ τήν προσωπική καί συλλογική του μετάνοια, ἀλλά καί μέ τήν ἔμπρακτη ἀντίρρησή του.O Μητροπολίτης Γλυφάδας Αντώνιος για τις νέες ηλεκτρονικές ταυτότητες και την κατάργηση των μετρητών.

 

O Μητροπολίτης Γλυφάδας Αντώνιος για τις νέες ηλεκτρονικές ταυτότητες και την κατάργηση των μετρητών.


ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ - Αυθεντικές μαρτυρίες και κείμενα .

 Τι έγραψε και τι είπε ο Άγιος Παΐσιος από το 1985 για τις νέες ηλεκτρονικές ταυτότητες και την κάρτα του πολίτη ; Πώς γνώριζε ότι θα γίνουν ; Τι ζήτησε να κάνουμε ; Όλες οι αυθεντικές μαρτυρίες και δικά του ιδιόχειρα κείμενα που φωτίζουν το θέμα !


Η Ιερά Σύνοδος για τίς νέες ηλεκτρονικές ταυτότητες .

 
6.9.2023     Ώρα ανάρτησης: 4:57:05 PM

Εκτύπωση

Συνήλθε σήμερα, Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2023, στη δεύτερη Συνεδρία Της για τον μήνα Σεπτέμβριο, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος της 167ης Συνοδικής Περιόδου, υπό την προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου.

Θαύμα στό Άγιο Βάπτισμα τής Ορθοδόξου Εκκλησίας μάς !
   Τόν Μάρτιο τού 2007 , ο μακαριστός π. Σαράντης Σαράντος , βάπτισε τόν Νιγηριανό αδερφό μάς , Γεώργιο , στήν Ιερά Μονή Οσίας Φιλοθέης τής Αθηναίας στήν Εκάλη . Από τά αρνητικά τού φίλμ, εμφανίστηκαν συνολικά 23 φωτογραφίες . Από όλες αυτές , μόνο οί 2 φωτογραφίες τών αναδύσεων καί καταδύσεων παρουσιάζουν Θεϊκά φαινόμενα ! Οί υπόλοιπες 21 είναι εντελώς φυσιολογικές . Νά σημειωθεί ακόμη , πώς ο επαγγελματίας Φωτογράφος πού εμφάνισε τίς φωτογραφίες , συμφώνησε πώς όλα αυτά τά φαινόμενα πού εμφανίστηκαν είναι υπερφυσικά . Οί Άκτιστες Ενέργειες Τού Αγίου Πνεύματος πού , κρίμασιν οἷς οἶδε Κύριος , φανερώθηκαν στό Άγιο Βάπτισμα τής Ορθοδόξου Εκκλησίας μάς , μαρτυρούν πώς η Εκκλησία μάς , είναι η Μία , Αγία , Καθολική καί Αποστολική Εκκλησία Τού Χριστού , εκτός τής οποίας δέν υπάρχει σωτηρία . 
   Εν τώ μεταξύ, κάποιοι αιρετικοί , Παλαιοημερολογίτες καί Αποτειχιστές , όπως είναι συνηθισμένο στα όργανα τού σατανά , βγήκαν σ΄ ένα κακόδοξο Μπλόγκ ενός θύματος τού νεο« Ζηλωτή » Ευθυμίου Τρικαμηνά καί ισχυρίστηκαν μετά ύβρεων , πώς είναι αδύνατο νά φωτογραφηθούν Οί Ενέργειες Τού Αγίου Πνεύματος ! Έτσι , σύν τοίς άλλοις , έπεσαν καί στόν Βαρλααμισμό , εφ΄ όσον κηρύττουν απρόσιτες τίς Ενέργειες τού Θεού στήν ανθρωπότητα όπως ο Βαρλαάμ ! 
   Κατά συνέπειαν , τούς ερωτώ : Τό Άγιον Φώς πού είναι Άκτιστο πώς κινηματογραφείται κάθε χρόνο ; Μήπως τό θεωρούν κτιστό ; ( Ένας απ΄ αυτούς στόν αντίλογό μάς είπε ,''ναί είναι κτιστό !'' ). 
Τελικώς απεδείχθη πώς οί πάσης φύσεως αιρετικοί « Ζηλωτές », προκειμένου να μήν παραδεχτούν τήν αλήθεια , δέχονται ακόμα καί παμπάλαιες παπικές κακοδοξίες ! Ιδού πού οδηγεί ο « Ζηλωτισμός » τούς !


Η Εσφιγμένου ξανα βαπτίζει τους βαπτισμένους Ορθοδόξους !

 

Σε συνάντησή μας το 2005, ο αιρετικός Μεθόδιος , αφού είδε τις φωτογραφίες του Βαπτίσματός μου, μου είπε πως θέλω βάπτισμα !

Σε ερώτηση για τους άλλους Παλαιοημερολογίτες, μου απήντησε πως μόνο η σύνοδος του Χρυσοστόμου Κιούση είναι η σωστή !

Αυτή είναι η προσωπική μου μαρτυρία . Υπάρχουν πολλοί άλλοι που , όχι μόνο τους είπε, αλλά και τους έκανε εκ νέου βάπτιση !

Αυτά τα ακούνε όλοι οι υπερασπιστές των ψευδοεσφιγμενιτών : ''Ορθόδοξος Τύπος'' κλπ ;

Ορθόδοξος είναι όχι μόνο αυτός που είναι κατά του Οικουμενισμού, αλλά αυτός που είναι και κατά τών Σχισμάτων . 

Άνθρωπος που θεωρεί αγωνιστές τούς Σχισματικούς ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΚΟΔΟΞΟΣ !


Απόσπασμα απ΄ το βίντεο ''Ιερά Μονή Εσφιγμένου ή... ψευδομάρτυρες τών ΓΟΧ ;'' 


Τό Γενέθλιον τής Υπεραγίας Θεοτόκου .


Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ

 Ἐλᾶτε ὅλα τὰ ἔθνη, κάθε ἀνθρώπινη γενιά, καὶ κάθε γλώσσα, καὶ κάθε ἡλικία, καὶ κάθε ἀξίωμα, νὰ γιορτάσουμε μὲ ἀγαλλίαση τὴ γέννηση τῆς παγκόσμιας χαρᾶς. Γιατὶ ἂν οἱ εἰδωλολάτρες, μὲ ψεύτικα δαιμονικὰ παραμύθια ποὺ ξεγελοῦν τὸ μυαλὸ καὶ σκοτεινιάζουν τὴν ἀλήθεια, κι᾿ ἂν ἀκόμα προσφέροντας ὅ,τι εἶχαν καὶ δὲν εἶχαν τιμοῦσαν γενέθλια βασιλιάδων, ποὺ τοὺς τυραννοῦσαν σ᾿ ὅλη τους τὴ ζωή, πόσο περισσότερο πρέπει ἐμεῖς νὰ τιμοῦμε τὴ γέννηση τῆς Θεοτόκου, ποὺ ἀνώρθωσε ὁλόκληρο τὸ ἀνθρώπινο γένος, ποὺ ἄλλαξε τὴ λύπη τῆς πρώτης μας μητέρας, τῆς Εὔας, σὲ χαρά; Ἐκείνη ἄκουσε τὴν ἀπόφαση τοῦ Θεοῦ: «Μὲ πόνους νὰ γεννᾷς τὰ παιδιά σου». Αὐτή: «Χαῖρε, Κεχαριτωμένη». Ἐκείνη: «Στὸν ἄνδρα σου ἡ ὑποταγή σου». Αὐτή: «Ὁ Κύριος εἶναι μαζί σου».
Τί ἄλλο λοιπὸν ἀπὸ λόγο νὰ προσφέρουμε στὴ Μητέρα τοῦ Λόγου; Ὅλη ἡ κτίση ἂς γιορτάσει μαζί μας κι᾿ ἂς ὑμνήσει τὸν ἁγιασμένο καρπὸ τῆς ἁγίας Ἄννας. Γιατὶ γέννησε στὸ κόσμο παντοτινὸ θησαυρὸ ἀγαθῶν, δηλ. τὴν Παναγία. Μὲ τὴν μεσολάβηση τῆς Παναγίας ὁ Πλάστης ξανάπλασε πρὸς τὸ καλύτερο ὁλόκληρη τὴν πλάση, μὲ τὴν ἀνθρώπινη φύση τοῦ Χριστοῦ. Γιατὶ, ἀφοῦ ὁ δημιουργικὸς Λόγος τοῦ Θεοῦ ἔγινε ἕνα μὲ τὴν ἀνθρώπινη φύση, ἑνώθηκε συνάμα μ᾿ ὁλόκληρη τὴν πλάση, ἀφοῦ καὶ ὁ ἄνθρωπος, μετέχοντας σὲ πνεῦμα καὶ σὲ ὕλη, εἶναι σύνδεσμος ὅλης της ὁρατῆς καὶ ἀόρατης δημιουργίας. Ἂς γιορτάσουμε λοιπὸν τὴν λύση τῆς ἀνθρώπινης στειρότητας, γιατὶ πῆρε τέλος γιὰ μᾶς ἡ στέρηση τῶν ἀγαθῶν.
Γιὰ ποιὸ λόγο ὅμως γεννήθηκε ἡ Μητέρα καὶ Παρθένος ἀπὸ γυναίκα στείρα;

Αιρετικοί ΓΟΧ στή συγκέντρωση γιά τίς ταυτότητες βλασφημούν καί οι Χριστιανοί ψάλλουν μαζί τους !

 


Τί σόι δαιμονική επήρεια έχουν οι Χριστιανοί πού πηγαίνουν στά, υπό αιρετικών διοργανωθέντα συλλαλητήρια, είναι απορίας άξιον !

Οι εχθροί τής Εκκλησίας, βλασφημούν καί προσβάλλουν τήν Εκκλησία μάς, οι δέ Χριστιανοί τούς ακούνε καί χαίρονται ! Καί σάν νά μήν έφθανε αυτή τούς η κατάντια, συμψάλλουν μέ τούς πλανεμένους πού πρό ολίγου τούς έβρισαν !!!

Ακούστε τί λέει στό 1΄:00΄΄ο πρώτος αιρετικός μοναχός στούς Χριστιανούς :

''Δέν είναι Άγιοι οι Άγιοι καί είναι Αγία η Δ.Ι.Σ(Διαρκής Ιερά Σύνοδος). Λείπει από ΄κεί πέρα τό Πνεύμα τό Άγιο κύριοι νά ξέρετε !'' καί επαναλαμβάνει ''από κεί λείπει τό Άγιο Πνεύμα , ξεκάθαρα πράγματα'' !

Από κάτω άλλοι αιρετικοί παλαιοημερολογίτες(δλδ οι λατρεύοντες τό ειδωλολατρικό ημερολόγιο...) φωνάζουν ανάθεμα !

Κατόπιν συμψάλλουν όλοι μαζί, οι υβριστές καί οι υβρισθέντες ωσάν νά μήν τρέχει τίποτα !

Μετά, ο διοργανωτής καί κουμανταδόρος τού συλλαλητηρίου, Παλαιοημερολογίτης Αναστάσιος Θεοδωρίδης, ταυτίζει τό χάραγμα μέ τήν ηλεκτρονική ταυτότητα, μία γνωστή θεωρία τών ΓΟΧ, η οποία είναι αίρεση ! Άλλο η ταυτότητα καί άλλο τό χάραγμα στό δεξί χέρι ή στό μέτωπο .

Κατόπιν, στο 9΄:40΄΄, ένας άλλος Σχισματικός, ο Εμμανουήλ Σαρρής λέει ουρλιάζοντας : '' αυτοί τό Ιερατείο τής Εκκλησίας τής Ελλάδος καί τό Ιερατείο τής Εκκλησίας τής Κύπρου, όλοι αυτοί οι προδότες, πρέπει νά πάρουν τό μήνυμα ΟΤΙ ΠΛΕΟΝ ΗΡΘΕ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥΣ ! Καί πρέπει νά τούς τό δώσουμε εμείς νά τό καταλάβουνε !''.

Μετά απ΄ αυτόν τον αιρετικό, άλλος πλανεμένος λαμβάνει τη σκυτάλη... ο μοναχός Παΐσιος απ΄το κελί Αγ. Αρχαγγέλων στίς Καρυές τού Αγίου Όρους . Αυτός στό 19΄:12΄΄ λέει : ''Η Εκκλησία πάλι θά αποφασίσει γιά τίς ταυτότητες, πώς δέν είναι πνευματικό θέμα, διότι αυτοί πού τήν κυβερνούν δέν είναι τού Χριστού, αλλά τού Αντιχρίστου'' !  

Ο νομικός Φώτης Γιοβανόπουλος στό 30΄:16΄΄ λέει  : ''Μπορούμε νά εμπιστευτούμε τήν ηγεσία τής Εκκλησίας πού αγνοεί τό ψήφισμα 26/41 πού είναι κατά τών ταυτοτήτων ; Κί αυτοί μάς λένε ψέματα .''

Μίλησαν επίσης καί ο <<Επίσκοπος>> ΓΟΧ ( Παλαιοημερολογίτης του σχίσματος του Μακαρίου) Δαυίδ καί ο <<Μητροπολίτης>>ΓΟΧ Θεσσαλονίκης Ευθύμιος (  του ιδίου σχίσματος ), ο οποίος είπε : ''Είμαστε προδομένοι καί από τούς πολιτικούς καί από τούς εκκλησιαστικούς άρχοντες . Μήν ξεχνάμε αγαπητοί μού, τήν προδοσία τού Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου καί τού Πάπα τής Ρώμης Φραγκίσκου, όταν επεσκεύτηκαν τήν Μυτιλήνη, αφαίρεσαν από τό στήθος τούς τα εγκόλπια, γιά νά μήν προσβάλλουν τούς Μουσουλμάνους . Αίσχος καί ντροπή !(μέ τό πού άρχισε τίς κατηγορίες αυτές, κατόπιν άρχισε νά κομπιάζει καί μετά βίας ομιλούσε... ο αιρετικός πού δέν ντρέπεται νά κηρύττει πώς η σωτηρία εξαρτάται από ένα ημερολόγιο πού έφτιαξε Ειδωλολάτρης αυτοκράτορας !)   .


Ωραία <<ομολογία>> κάνετε... Χριστινοί, συγχαρητήρια...

Ακούστε τώρα τί κάνετε στ΄ αλήθεια, όλοι εσείς πού είστε τόσο αυστηροί μέ τούς άλλους : 


ΠΡΟΔΙΔΕΤΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΟΤΑΝ ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΕΣΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ ΤΟΥ Σ΄ ΑΥΤΑ ΤΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ . ΜΗΝ ΠΛΑΝΑΣΘΕ . Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΩΝ ΜΕ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ, ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ . ΟΙ ΙΕΡΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΕΝ ΓΡΑΦΤΗΚΑΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΕΜΑΣ ΤΟΥΣ ΛΑΪΚΟΥΣ .


Θέλετε συλλαλητήρια ; Διοργανώστε οι ίδιοι ή περιμένετε νά διοργανώσουν Ορθόδοξα Σωματεία . Ειδ΄ άλλως, διαμαρτυρηθείτε όπως νομίζετε, χωρίς όμως νά συμπροσεύχεστε με αιρετικούς πού βρίζουν τό Άγιο Πνεύμα !


Αιρετικοί οι ''Αγιορείτες κελλιώτες πατέρες'' .

 

Ο αναρχο ζηλωτισμός . Η κατάρα αυτή τού Αγίου Όρους, όχι μόνο δεν ελλατώνεται, αλλά δυστυχώς χειροτερεύει με νέα σχίσματα ! Ένα καινούργιο τοιαύτο είναι και οι λεγόμενοι ''Αποτειχισμένοι'', σε στύλ Σάββα Λαυρεώτη . Αυτοί συντάσσουν καί υπογράφουν διάφορα ανώνυμα κείμενα μέ τό γενικό καί αόριστο ''Αγιορείτες κελλιώτες πατέρες'' (αυτοαποκαλούνται πατέρες , αντί για μοναχοί !). Στό τελευταίο τούς κείμενο(έκτρωμα), ''ΜΗΝΥΜΑ-ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΣΥΝΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ 3ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023ΠΕΡΙ ΑΡΝΗΣΕΩΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ - ΚΑΡΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ'', αφού ομιλούν κατά τών ηλεκτρονικών ταυτοτήτων, στό τέλος κάνουν τήν ''κλασσική'' αιρετική τούς επίθεση κατά τής Αγίας μάς Εκκλησίας . Διαβάστε καί φρίξτε :


...''Στό ἐρώτημα, πού μᾶς τίθεται μετ' ἐπιτάσεως, γιά τό ἐάν ἡ Διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας δέν ἀρνηθῇ τήν παραλαβή τῆς ψηφιακῆς κάρτας τοῦ πολίτη, πῶς θά ἐνεργήσουμε, ἀπαντᾶμε ὅτι : ὑπάρχουν τοπικές Ἐκκλησίες πού δέν εὐαρεστοῦν τόν Θεό, ὅπως ἀναφέρεται στά πρῶτα Κεφάλαια τῆς Ἀποκάλυψης τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου.''


Ναι, όντως υπάρχουν τοπικές εκκλησίες πού δέν ευαρεστούν τόν Θεό . Αυτές είναι οι Παπικοί, οι Προτεστάντες, οι πολυκομματιασμένοι Παλαιοημερολογίτες και όλοι εσείς οι Αποσχισμένοι .


ΤΟ ΣΥΝΘΗΜΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΟΛΟΕΝΑ ΕΝΤΟΝΟΤΕΡΟ : 

ΕΞΩ ΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΖΗΛΩΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ 


Η ΝΙΚΗ ενημερώνει υπεύθυνα για τις νέες ταυτότητες .

 


Με τεράστια επιτυχία ολοκληρώθηκε χθες στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας η ενημερωτική εκδήλωση της ΝΙΚΗΣ για τις νέες ταυτότητες.

Η ΝΙΚΗ ενημερώνει υπεύθυνα για τις νέες ταυτότητες

Η ΝΙΚΗ  συμμερίζεται τις εύλογες ανησυχίες του Ελληνικού λαού και για το λόγο αυτό στοχεύει στη σοβαρή ενημέρωση των πολιτών, από επιστημονική, νομική και τεχνολογική άποψη. Μπορείτε να παρακολουθήσετε ολόκληρη την εκδήλωση εδώ (444) «Φακέλωμα του πολίτη» οι νέες ταυτότητες. Ενημερωτική εκδήλωση της NIKHΣ στο ΣΕΦ - YouTube .

Αποσπάσματα εγκυκλίων τής Ιεράς Συνόδου περί τών ηλεκτρονικών ταυτοτήτων 666 .

 Αποσπάσματα έκ τών υπ΄ αριθμών : 1481 - 12/5/93 , 2626 - 7/4/97 καί 2641 - 9/2/98 εγκυκλίων τής Ιεράς Συνόδου τής Εκκλησίας τής Ελλάδος , πρός τόν ευσεβή Χριστιανικό λαό , περί τής συνθήκης τού Σένγκεν καί τών νέων ηλεκτρονικών ταυτοτήτων μέ τόν 666 .
 

Νέες ηλεκτρονικές ταυτότητες: ΣΟΒΑΡΑ και ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΑ ερωτήματα !

 
Σπύρος Τσιρώνης: Καταπέλτης ο βουλευτής της ΝΙΚΗΣ για τις ταυτότητες, αποστόμωσε με επιχειρήματα το «εχθρικό» πάνελ εκπομπής του ΑΝΤ1

Παρά το ότι ο Σπύρος Τσιρώνης είχε 5 άτομα να του επιτίθενται για το θέμα των ταυτοτήτων, τα επιχειρήματά του ισοπέδωσαν την προπαγάνδα

Συντάκτης: Πέτρος Δημόπουλος

Αδιάσειστα επιχειρήματα και απολύτως ρεαλιστικούς προβληματισμούς έθεσε στην κρίση του κοινού ο βουλευτής του Δημοκρατικού Πατριωτικού Κινήματος ΝΙΚΗ, Σπύρος Τσιρώνης, στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» του ΑΝΤ1, όπου συζητήθηκε το θέμα των νέων ηλεκτρονικών ταυτοτήτων.

Ιδιαίτερα αρνητική εντύπωση προκάλεσε η συντονισμένη προσπάθεια των τεσσάρων δημοσιογράφων που υπήρχαν στο τηλεοπτικό πλατό (οι δύο παρουσιαστές της εκπομπής και δύο καλεσμένοι) να «στριμώξουν» τον βουλευτή της ΝΙΚΗΣ με καταιγισμό ερωτήσεων, αμφισβητήσεων, υποκειμενικών τοποθετήσεων, ακόμα και ειρωνειών.

Στην κουβέντα συμμετείχε και η εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντίνα Δημογλίδου, η οποία και εκείνη βρέθηκε κάποιες στιγμές σε αμηχανία, μπροστά στα ισχυρά επιχειρήματα που έθετε στο πάνελ ο Σπύρος Τσιρώνης.

Παραπλάνηση τών πιστών από τούς « ΓΟΧ » στήν συγκέντρωση γιά τήν κάρτα τού πολίτη .


   Οι παλαιοημερολογίτες,  ενώ έχουν στήν ίδια τήν καρδιά τούς τόν Σατανά, φωνάζουν κατά τής κάρτας τού πολίτη, η οποία στό κάτω - κάτω δέν γνωρίζουμε ακόμα άν θα περιέχει τόν 666 ή όχι ! Καλούν τούς ανυποψίαστους πιστούς σέ συγκέντρωση κατά τής κάρτας τού πολίτη, ενώ στήν ίδια τήν συγκέντρωση δέν φωνάζουν μόνο κατά τής κάρτας ή τού χαράγματος τού Αντιχρίστου, αλλά ταυτίζουν τόν 666 μέ τόν ΑΦΜ καί τόν ΑΜΚΑ καί τό χάραγμα μέ τήν ιριδοσκόπηση, τήν παλαμοσκόπηση, τήν δακτυλοσκόπηση κ.ο.κ. , μέ αποτέλεσμα νά μήν πιστεύουν πλέον σέ έναν αριθμό τού θηρίου καί σέ ένα χάραγμα τού Αντιχρίστου, αλλά σέ πολλά ! ( Κλασσικοί αιρετικοί ! )
   Οι « ΓΟΧ », έχουν πολλά κοινά μέ τούς αρχαίους αιρετικούς ( Έκ πείρας σάς διαβεβαιώνω πώς φθάνουν στό σημείο νά δείρουν όποιον τούς πεί σχισματικούς ! ). Ένα έξ΄ αυτών, είναι πώς τσακώνονται καί διασπόνται . Άλλο, είναι πώς διαβολοποιούν τό κράτος ! Γίνονται αιτία θανάτου πολλών παιδιών καί ενηλίκων, ένεκα τής απαγόρευσης του ΑΜΚΑ και της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σέ αυτούς !!! Και τό κλασσικό χαρακτηριστικό κάθε αιρετικού, η πονηρία . Οι « ΓΟΧ » είναι πονηροί . Ελίσσονται καί μεταλλάσσονται σάν τούς χαμαιλέοντες με σκοπό ''ποίον να καταπιούν''!
   Τήν ανακοίνωση περί τής συγκεντρώσεως, τήν είδα ανήμερα της πραγματοποιήσεώς τής . Ώς διοργανωτές, ανέφερε κάποιους ''ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ''... ! Κατ΄ ευθείαν κατάλαβα πώς πρόκειται γιά τούς γνωστούς - άγνωστους, ακέφαλους « ΓΟΧ »  μέ τά πολλά ονόματα... . Πάμε όμως στήν ίδια τήν συγκέντρωση νά τό διαπιστώσουμε .
  Πρώτος ομιλητής τής συγκέντρωσης, ο Κλεομένης . Αυτός ο ψευτοπαπάς, είναι ένας νεοεμφανιζόμενος ακέφαλος παλαιοημερολογίτης, προσήλυτος τής ''Πύρινης Ρομφαίας'' ( τής οποίας, δυστυχώς υπήρξα μέλος τού διοικητικού συμβουλίου ) η οποία είναι η οργάνωση τών πιό ακραίων « ΓΟΧ » τού πλανήτη ! Παρουσιάζεται σε βίντεο μαζί μέ τούς γνωστούς - άγνωστους παλαιοημερολογίτες καί εξαπολύει αναθέματα κατά τής Εκκλησίας, τά οποία εννοείται πώς επιστρέφονται σ΄ αυτόν τόν ίδιο . Αυτός λοιπόν, ο άξιος νά τόν κλαίει κανείς, στο 45΄ : 00΄΄ τού βίντεο, λέει τα εξής ψευδή ( κρατηθείτε ) : 
-« Η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει δεχθεί τον δυσώνυμο αριθμό 666» !!!
-  « TAXIS είναι τό σύστημα τού Σατανά ».
-  «  Α.Μ.Κ.Α. = Αριθμός Μητρώου Κοσμοκρατορίας τού Αντιχρίστου ! Όποιος πέρνει τόν Α.Μ.Κ.Α., συντάσσεται στήν κοσμοκρατορία τού Αντιχρίστου !!! Αρνείται τόν Κύριο Ιησού Χριστό »!
-«  Και τό όνομα αυτού ( τού Αντιχρίστου) 666 »! ( Ενώ είναι ο αριθμός τού ονόματος αυτού ).
- « Υπάρχουν οι ηλεκτρονικές κάρτες που έχουνε βγεί , γιά τά super markets, τραπέζης, μέχρι καί γιά τά βενζινάδικα, θά πρέπει λοιπόν νά μάθετε ότι όλες αυτές οι κάρτες, είναι συμβόλαια μέ τόν Αντίχριστο »
Νά ξέρετε δακτυλοσκόπηση, παλαμοσκόπηση, ιριδοσκόπηση,    ίσον Σφράγισμα στό δεξί καί στό μέτωπο » !
 -« ...ψήφος έν τριβή( 666 ), είναι καί τό κινητό τηλέφωνο ! ...όποιος πήγε στίς ''διαβολοκινητές'' εταιρίες, τού Σατανά αυτές καί υπέγραψε, έχει υπογράψει συμβόλαιο με τόν Διάβολο »!!!
- « ... δέν έχει 666 αυτή η καρτούλα ; Πήγες λοιπόν καί υπέγραψες καί πήρες αυτήν τήν καρτούλα καί όλες τίς υπόλοιπες κάρτες ; Πήγες καί υπέγραψες καί πήρες τόν ΑΜΚΑ ; Όλα αυτά τα διαβολοσυμβόλαια πού έχουν κάνει οι άνθρωποι, οι δαίμονες τά κρατάνε στά χέρια τούς καί όταν πάνε οι ψυχές να περάσουν γιά νά πάνε στόν ουρανό, θά βρούν εμπόδια απ΄ τα εναέρια τελόνια ! Θα πούνε στούς Αγγέλους , αυτή η ψυχή δέν είναι δική σάς ! Μέ ποιό δικαίωμα θά τήν πάτε στόν Θεό αυτήν τήν ψυχή ;  Αυτή η ψυχή είναι δική μάς, γιατί κοιτάχτε εδώ . Έχει υπογράψει συμβόλαιο στό super market έχει υπογράψει συμβόλαιο στήν τράπεζα, έχει υπογράψει τόσα συμβόλαια σέ τόσες κινητές τηλεφωνίες ».
-  « Τό καλύτερο όπλο τού Διαβόλου, είναι τό κινητό τηλέφωνο »!
-  « Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός τόν 8ο αιώνα , ότι ο Αντίχριστος θα βουλώσει αυτούς είς τό βλέφαρο ! Καί ο Άγιος Αθανάσιος λέει επίσης τόν ίδιο λόγο »!!!
   Άν παρατηρήσετε το πλακάτ που κρατάει η ψευτομοναχή την ώρα πού τά λέει αυτά, γράφει ''Βιβλίο θησαυρός Αγ. Ιωάννου Δαμασκηνού'' ! Έχουν μπερδέψει δηλαδή οι αμαθέστατοι τόν  Άγιο Ιωάννη Δαμασκηνό, μέ τόν Άγιο Δαμασκηνό τόν Στουδίτη, ο οποίος έζησε τόν 16ο αιώνα μ. Χ. καί συνέγραψε τό διάσημο βιβλίο ''Θησαυρός '' ! Προσπαθούν να διδάξουν τούς άλλους, αυτοί πού δέν γνωρίζουν στοιχειώδη πράγματα ! Γνωρίζουν καί τήν τελευταία λέξη τής τεχνολογίας καί δέν γνωρίζουν ποιός είναι ο  Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός καί ποιός ό Άγιος Δαμασκηνός ό Στουδίτης !
     Άς δούμε όμως τί πραγματικά λέει ο Άγιος Δαμασκηνός ό Στουδίτης περί τού χαράγματος :   « Ελάτε νά σάς κάμω βούλαν είς τό δεξιόν χέρι καί είς τό μέτωπον, καί τότε νά σάς δώσω είτι γυρεύετε Εκείνοι δέ μή γνωρίζοντες τήν πλάνην τού θέλουν σταθή νά  τούς βουλώσει είς τό δεξιόν χέρι καί είς τό βλέφαρον, διά νά μήνδύνανται πλέον νά κάμουν τόν Σταυρό τούς, αλλά νά είναι όλως δί όλου εδικοί τού...»( Αγίου Δαμασκηνού Στουδίτου ''Θησαυρός'' σελ. 355 λόγος κγ΄ Περίτής Β΄ Παρουσίας τού Χριστού, εκδ. Βασ. Δ. Σαλίβερος ).    
   Τί βλέπουμε λοιπόν ; Πρώτα ο Άγιος Δαμασκηνός λέει μέτωπον καί ύστερα βλέφαρον . Αναφέρει καί τά δύο μέ πρώτο τό μέτωπον . Όπως καί να `χει όμως, στήν Ορθόδοξη Εκκλησία, έχουμε τήν ''συμφωνία τών πατέρων''  (''consensus patrum''). Δέν αναγάγουμε σέ δόγμα πίστεως τήν ρήση ενός Αγίου, αλλά τήν συμφωνία Αγίας Γραφής, Ιερών Κανόνων καί τών ερμηνευτών Αγίων πατέρων .     Οι  « ΓΟΧ » επειδή είναι πλανεμένοι, δέν βαδίζουν τήν ευθεία οδό, αλλά αποκόπτουν μερικές λέξεις πού τούς αρέσουν από έναν Άγιο( αιρετικός = επιλεκτικός ), ασχέτως άν όλοι οι άλλοι Άγιοι καί η ίδια η Αποκάλυψη λένε κάτι διαφορετικό ! Τί λέω οι άλλοι, εδώ ο ίδιος ο Άγιος Δαμασκηνός αναφέρει πρώτα τήν λέξη μέτωπο !
Παλιοτακτική... ! Υπογράφουν ώς ''Φορείς καί σύλλογοι'', 
ενώ είναι οι ίδιοι και οι ίδιοι παλαιοημερολάτρες τής
 ''Πύρινης Ρομφαίας''... Γεώργιος Αλεξόπουλος, Μαρία
 Παστουρμά, Ιωάννης Λαζάκης( το 5220741 
ήταν τού συλλόγου τού ), και ΣΙΑ .   Ο αιρετικός καί ακέφαλος παλαιοημερολογίτης Ιωάννης Λαζάκης, ο οποίος ήταν γενικός κουμανταδόρος τής συγκέντρωσης, είπε στό 1 : 31΄ : 00΄΄ πώς « ο ΑΦΜ, η αριθμοποίηση, ο ΑΜΚΑ, τά ηλεκτρονικά διαβατήρια καί όλα τά υπόλοιπα, τά βιομετρικά στοιχεία, τά οποία βιομετρικά στοιχεία  είναι σφράγισμα... »! Είδατε πουθενά τήν λέξη κάρτα τού πολίτη ;
Πιό κάτω πέταξε τήν ίδια πατάτα περί τού Αγίου Ιωάννου τού Δαμασκηνού καί τής ιριδοσκόπησης , ενώ δέν δίστασε νά διαστρέψει τήν επιστολή τού Οσίου Παϊσίου ''Σημεία τών καιρών'', λέγοντας πώς δήθεν προτρέπει στήν άρνηση παραλαβής κάρτας τραπέζης, ενώ ο Όσιος αναφέρθηκε μόνο στήν ηλεκτρονική ταυτότητα μέ τόν 666 καί στό χάραγμα τού Αντιχρίστου ! Σημειωταίον πώς ο Λαζάκης έχει συνεργαστεί μέχρι καί με ειδωλολάτρη , ενώ έχει κάνει καί εκπομπή στό νεοεποχίτικο κανάλι ''Τηλεφώς'' τού Παπανικόλα πού κατηγορεί τήν Ορθόδοξη Εκκλησία μάς γιά τό σφάξιμο τών αρνιών τό Πάσχα !

   Ο πλανεμένος Αθανάσιος Παπαγεωργίου, λέει στό 1 : 27΄ : 00΄΄ αναφερόμενος στόν ΑΜΚΑ πώς  «  όποιος αποδέχεται ασύστολα καί αβίαστα όλα αυτά τά συστήματα τού διαβόλου, συνειδητά ή ασυνείδητα, είναι σαφώς αρνητής τού Χριστού, παρά τίς όποιες δικαιολογίες περί επιβιώσεως... »! 
Άλλος ομιλητής, ο Συνταγματολόγος Βασίλης Σπύρου , υποστήριξε τό εξής : ''Όταν μία Δημοκρατία δέν έχει τήν θανατική ποινή, δέν είναι Δημοκρατία !!!''.
   Κατόπιν ομίλησε η Μαρία Παστουρμά πού είναι
πάνω από 10 χρόνια μέλος τής ''Πύρινης Ρομφαίας'', οι 2 πρόεδροι τής ''Πύρινης Ρομφαίας''( ο πρώην καί ο νύν ) καί ο Σπυρίδωνας Νάκος πού είχε τό γνωστό κοινόβιο στήν Βερδικούσα . Σχεδόν όλοι δηλαδή οι ομιλητές ήταν ακραίοι παλαιοημερολογίτες με τίς ίδιες πλάνες περί ΑΜΚΑ καί ΑΦΜ !  
   Μετά μεγάλης λύπης είδα πολλούς πιστούς τής Εκκλησίας στήν προδοτική αυτή συγνέντρωση πού δέν πρέπει νά είχε πάνω από 300 άτομα ( μέχρι καί οι, μή ακέφαλοι Παλαιοημερολογίτες αποφεύγουν τίς συγκεντρώσεις τής ''Πύρινης Ρομφαίας'', διότι κατηγορούν τίς ίδιες τίς Συνόδους τών ΓΟΧ ώς προδοτικές) !


 Έν κατακλείδι

 Η συμμετοχή πιστών τής Εκκλησίας μάς στίς συγκεντρώσεις αυτές απαγορεύονται διότι : 

1. Υβρίζεται καί συκοφαντείται συστηματικά η Ορθόδοξη Εκκλησία μάς από τούς αιρετικούς οι οποίοι κάνουν καί όλο τό κουμάντο . 
2. Ξεκινούν καί τελειώνουν μέ οικουμενιστικές συμπροσευχές πού  απαγγέλουν « παπάδες » τών « ΓΟΧ » !
3. Οι διοργανωτές αποκρύπτουν τήν θρησκευτική τούς ταυτότητα γιά νά μαζέψουν κόσμο καί κατόπιν νά τόν παρασύρουν στίς σέκτες τούς .
4. Η θεματολογία πού προαναγγέλεται είναι παραπλανητική, καθώς η ''Πύρινη Ρομφαία'' στοχεύει κυρίως στόν ΑΦΜ καί τόν ΑΜΚΑ τούς οποίους θεωρεί αριθμούς τού Αντιχρίστου καί κατόπιν ασχολείται καί μέ τήν κάρτα τού πολίτη καί τό σφράγισμα .
5. Οι ομιλητές  δαιμονοποιούν τό κράτος, διαστρέφουν τήν Αποκάλυψη καί τούς Αγίους πατέρες τής Ορθοδόξου Εκκλησίας !
6. Οι διοργανωτές, διδάσκοντας πώς όποιος πάρει ΑΦΜ καί ΑΜΚΑ πάει στην κόλαση, γίνονται αίτιοι τής εξαθλίωσης καί τού θανάτου πολλών παιδιών καί ενηλίκων, λόγω τής αποχής τούς από τήν εργασία καί τήν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη !


Ο Αγώνας κατά τού Χαράγματος τού Αντιχρίστου καί τών ηλεκτρονικών ταυτοτήτων μέ τόν 666, γίνεται από τους Ορθοδόξους Χριστιανούς, μαζί μέ Χριστιανούς καί όχι μέ πλανεμένους πού προσκυνούν όλη τήν ημέρα τόν Διάβολο μεταμορφωμένο σέ « Χριστό  »... .Στῶμεν Καλῶς λοιπόν !

Ο Ενιαίος Κωδικός Αριθμού Μητρώου Ε.Κ.Α.Μ. έγινε Ενιαίος Αριθμός Πολίτη...
Άλλαξε ο Μανωλιός, έβαλε τα ρούχα τ αλλιώς...

Φαίνεται μας περνούν μάλλον γιά αδαείς οι Μασόνοι...

Διαβάζουμε στην ΕΡΤ : 

  ''Σχετικά με τον ενιαίο αριθμό του πολίτη η Κατερίνα Δούκα είπε ότι έχει νομοθετηθεί από το 2021 και αυτό το διάστημα στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης εξετάζουν τα τεχνικά του χαρακτηριστικάΑυτός ο αριθμός θα ενοποιεί όλους τους άλλους αριθμούς που χρησιμοποιούμε μέχρι σήμερα στις συναλλαγές μας. Δηλαδή τον ΑΦΜ, τον ΑΜΚΑ και τους άλλους αριθμούς. Μόλις εφαρμοστεί και είναι σε ισχύ αυτός ο αριθμός, ο πολίτης θα συναλλάσσεται με το Δημόσιο δίνοντας μόνο αυτό τον ένα ενιαίο αριθμό. Αναμένεται να είναι έτοιμος γύρω στο τέλος του χρόνου.'''


Με λίγα λόγια, ο Ε.Κ.Α.Μ. των Μασόνων του ΠΑΣΟΚ μετονομάστηκε απ΄ τους Μασόνους της ΝΔ σε Ε.Α.Π. ... .


Τά κόμματα άλλαξαν, οι Μασόνοι τους όμως όχι...


ΕΜΕΙΣ ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΡΙΘΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ


ΜΑΣΟΝΟΙ ΦΟΒΕΡΟΝ ΤΟ ΕΜΠΕΣΕΙΝ

ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΘΕΟΥ ΖΩΝΤΟΣ 


Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος .
«Τί σέ καλέσωμεν Προφήτα; Ἄγγελον, Ἀπόστολον ἤ Μάρτυρα; Ἄγγελον, ὅτι ὡς ἀσώματος διήγαγες· Ἀπόστολον, ὅτι ἐμαθήτευσας τά ἔθνη· Μάρτυρα δέ, ὅτι σοῦ ἡ κεφαλή ὑπέρ Χριστοῦ ἐτμήθη. Αὐτόν ἱκέτευε, ἐλεηθῆναι τάς ψυχάς ἡμῶν».Στήν ἀποτομή τῆς κεφαλῆς τοῦ Τιμίου Προδρόμου

 


Ἁγίου Ἀνδρέα Κρήτης 
Τόν εἶπαν καί «Ἠλία». «Καί ἄν θέλετε νά τό παραδεχτεῖτε, αὐτός εἶναι ὁ Ἠλίας πού πρόκειται νά ἔρθει» (Ματθ. 11, 14). «Καί αὐτός θά πορευτεῖ πρίν ἀπό τόν Κύριο μέ τή δύναμη καί τό πνεῦμα τοῦ προφήτη Ἠλία» (Λουκ. 1, 17).
Πολλοί τόν ἀποκάλεσαν καί «διδάσκαλο». «Ἦρθαν δέ καί τελῶνες νά βαφτιστοῦν καί τοῦ εἶπαν, δάσκαλε τί νά κάνουμε»; (Λουκ. 3, 12).

Πώς φθάσαμε στόν Γράμμο καί τό Βίτσι . Κωνσταντίνου Ε. Νούσκα . 
 καλή ανάγνωση
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...