Πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομος Καβουρίδης καί Ματθαίος Καρπαθάκης . Οί δίγλωσσοι αιρεσιάρχες τών « ΓΟΧ ».

   
   Οί αιρεσιάρχες τών « ΓΟΧ », πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομος Καβουρίδης καί Ματθαίος Καρπαθάκης αποτελούν δύο από τίς πιό υποκριτικές καί δίγλωσσες προσωπικότητες τής Εκκλησιαστικής ιστορίας . 
Ο Χρυσόστομος Καβουρίδης , άν καί στίς μελέτες τού μάς ονόμαζε '' υποκείμενους στίς κατάρες καί τά αναθέματα τών Οικουμενικών Συνόδων '' , στήν εφημερίδα '' Βραδυνή '' τής 11-12-1950 είχε , παραδόξως , δηλώσει τα εξής : 
   « Αλλ΄ ότε είδομεν (το 1935) ότι το σχίσμα εδημιουργήθη υπό των Παλαιοημερολογιτών και άνευ ημών και ότι τούτο ελλείψει ποιμαντορικής εποπτείας και καθοδηγήσεως εξετρέπετο εις ακρότητας επί ζημία του κύρους της Εκκλησιας και του γοήτρου της  Ιεραρχίας  επεδύθημεν εις τον αγώνα ίνα προλάβωμεν περισσότερα έκτροπα»!  
   Στίς 3-11-1952 διαμαρτυρόμενος για τις διώξεις έναντι των Ζηλωτών έγραφε τα εξής:  «  Η  Ιεραρχία της Εκκλησιας της Ελλαδος αντί δια μέσων διαφωτιστικών και ειρηνικών να πείση τούς από της Εκκλησιας αποσχισθέντας παλαιοημερολογίτας και εις τούς κόλπους αυτής να προσελκύση »!
  Ιδού τά ντοκουμέντα ! Ο ίδιος ο Χρυσόστομος , θεωρούσε πώς , '' το σχίσμα εδημιουργήθη υπό των Παλαιοημερολογιτών '' καί χαρακτήριζε τούς ίδιους τούς  « ΓΟΧ » , '' από της Εκκλησιας αποσχισθέντας παλαιοημερολογίτας '' ! Ύστερα διαμαρτύρονται πού τούς αποκαλούμε σχισματικούς καί αιρετικούς !  Επιπλέον ,  βλέπουμε  τόν ίδιο τόν αρχηγό τούς , νά τούς αποκαλεί αποκλειστικά μέ τό όνομα '' Παλαιοημερολογίτες ''! Γιά ποιόν λόγο λοιπόν αντιδρούν καί διαμαρτύρονται όταν τούς επαναλαμβάνουμε τήν ονοματοδοσία τού αιρεσιάρχη τούς ;  
   Εκτός όλων αυτών , άλλα έλεγε ο Χρυσόστομος τό 1935 , όταν απεσχίσθη έκ τής Εκκλησίας , άλλα τό 1937 , όταν έγινε τό σχίσμα μεταξύ Φλωριναίων – Ματθαιικών καί άλλα έγραψε τό 1950 αμέσως μετά τόν θάνατο τού Ματθαίου Καρπαθάκη !!!
Τό 1935 , έγινε '' αρχιλύκος '' τών Παλαιοημερολογιτών , μέ τήν άποψη , πώς '' η εκκλησία τής Ελλάδος είναι σχισματική ''. Τό 1937 , άρχισε νά « μασάει » τήν θέση τού αυτή , υποστηρίζοντας πώς '' η εκκλησία τής Ελλάδος , κατέστη δυνάμει μόνον σχισματική καί όχι ενεργεία ''. Αυτό είχε , ώς  αποτέλεσμα , τό νά δέχεται , παραδόξως τά Μυστήριά τής ώς έγκυρα , ανεξαρτήτως απ΄ τό ότι είχε εξέλθει οικειοθελώς εξ΄ αυτής !
   Γιά τήν αλλαγή αυτή τής στάσης τού Χρυσοστόμου Καβουρίδη , ο Ματθαίος Καρπαθάκης πού ανυποχώρητα θεωρούσε τήν Εκκλησία μάς σχισματική καί στερημένη τής Θείας Χάριτος , τόν απεκήρυξε ώς αιρετικό , δημιουργώντας μία δεύτερη παλαιοημερολογίτικη παράταξη . Βέβαια , ώς καλός « ζηλωτής » , είχε φροντίσει πρώτα νά αποσπάσει από τούς , κατά τήν άποψή τού , αιρετικούς , τήν ψευτο χειροτονία τού σέ τιτουλάριο « Επίσκοπο »... .
    Αυτήν τήν υποκριτική τακτική , τήν επανέλαβαν οί Ματθαιικοί τό 1971 , όταν , αφού πήραν « χειροτονίες » από τούς Ρώσσους τής Διασποράς , κατόπιν θυμήθηκαν... ώς καλοί « ζηλωτές », πώς οί Ρώσσοι είχαν πλήρη κοινωνία μέ όλα τά Πατριαρχεία πλήν τής Μόσχας καί φυσικά δέχονταν τά Μυστήριά μάς ώς έγκυρα καί μέ περισσή υποκρισία , τούς αποκήρυξαν καί αυτούς ώς αιρετικούς ! 
  Γεννιέται όμως τό εξής αναπάντητο ερώτημα . Ποιά Σύνοδος Επισκόπων « καθάρισε » τούς Ματθαιικούς « αρχιερείς » πού πήραν « χειροτονίες » από τούς « αιρετικούς »; Φυσικά καμία , εφ΄ όσον όλοι οί υπόλοιποι , είχαν έν τώ μεταξύ χειροθετηθεί , από τούς « μολυσμένους » εκείνους Ματθαιικούς « προδότες » !
  Καί τά δύο αυτά γεγονότα , αποδεικνύουν εξίσου δίγλωσσο καί τόν Ματθαίο Καρπαθάκη καί τούς οπαδούς τού . Αλλά , ακόμα καί άν συμφωνούσε μέ τόν Χρυσόστομο , ο Ματθαίος δέν έπρεπε νά δεχθεί , όχι μόνο τήν « χειροτονία », αλλά ούτε κάν τήν κοινωνία μέ τούς τρείς « αρχιερείς » : πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομο Καβουρίδη , πρώην Δημητριάδος Γερμανό Μαυρομάτη καί πρώην Ζακύνθου Χρυσόστομο Δημητρίου , γιά τόν εξής σοβαρότατο λόγο .
  Όταν ένας Επίσκοπος επιστρέφει από μία αιρετική ή σχισματική Εκκλησία , πρέπει απαραιτήτως νά δικαστεί από τήν Ιερά Σύνοδο τής Εκκλησίας στήν οποία ανήκε πρίν τήν εγκαταλείψει καί άν κριθεί άξιος , τότε γίνεται δεκτός , στό αξίωμα πού θά αποφασίσει η Ιερά Σύνοδος . Οί τρείς « αρχιερείς » πού προσχώρησαν στούς Παλαιοημερολογίτες τό 1935 , κατά τό διάστημα μεταξύ 1924 καί 1935 , βρίσκονταν στήν « σχισματική » Εκκλησία μάς , κατά τήν πλάνη τού Ματθαίου ! Ξαναγεννιέται επομένως τό εξής αναπάντητο ερώτημα . Ποιά Σύνοδος Επισκόπων « καθάρισε » τούς τρείς « αρχιερείς » από τόν υποτιθέμενο μολυσμό ; Πώς καί από ποιόν έγιναν δεκτοί ; Σέ ποιούς Ιερούς κανόνες είδαν οί « ΓΟΧ » , σχισματικούς νά μπαινοβγαίνουν από τήν Εκκλησία , χωρίς νά δικάζονται από Ιερά Σύνοδο Επισκόπων ;
   Βλέπουμε πάλι τό μέγεθος τής υποκρισίας τών ψευτουπερασπιστών τών ιερών κανόνων ! Η αλήθεια είναι πικρή , όμως εμείς θά τήν πούμε . Οί ασυνεπείς « ΓΟΧ » , δέν είχαν ούτε έναν Επίσκοπο καί τό τέλος τής ψευτοεκκλησίας τούς ήταν πλέον θέμα χρόνου , προκειμένου νά αποκτήσουν « αρχιερείς », ξέχασαν καί Ιερούς Κανόνες , ξέχασαν καί Ιερές Συνόδους , μέ άλλα λόγια ξέχασαν τήν Ορθοδοξία καί έγιναν οί Προτεστάντες τής Ελλάδος !
   Τέλος , τό 1950 , αμέσως μετά τόν θάνατο τού αντιπάλου τού , Ματθαίου Καρπαθάκη , ο Χρυσόστομος υπέγραψε νέα « ομολογία » , στήν οποία έλεγε , ότι καί στήν αρχή . Πώς δηλαδή είμαστε σχισματικοί καί πώς οί έκ τής Εκκλησίας προσερχόμενοι στούς παλαιοημερολογίτες , χρήζουν αναμυρώσεως ! Αυτή η κατάπτιστη « ομολογία » , ήταν καί η τελευταία τού , αφού μετά από λίγο πέθανε χωρίς ποτέ νά τήν ανακαλέσει .
   Από τίς πολλές « ομολογίες » τού Χρυσοστόμου , εξηγούνται καί οί τεράστιες εκκλησιολογικές διαφορές μεταξύ τών Χρυσοστομικών αιρέσεων . Κάθε παράταξη , υιοθετεί όποια από τίς ανωτέρω « ομολογίες » τήν βολεύει καί αναλόγως μεταχειρίζεται τούς , έκ τής Εκκλησίας , εκπεσώντες είς τά δίχτυα τής !  
   Στήν πραγματικότητα , η τελευταία , είναι καί η φαρμακερή θέση τού πλανεμένου ηγέτη τούς . Αυτήν τήν επίσημη θέση τού Χρυσοστόμου , οί Οικουμενιστές : Θεοδώρητος Μαύρος , Κυπριανός Φυλής ( Σύνοδος τών Ενισταμένων ) , Αλέξανδρος Καλόμοιρος κ.λ.π. προτεστάντες , κάνουν πώς δέν τήν βλέπουν... . Όλοι αυτοί  οί « σούπερ ζηλωτές », δέχονται 13 Εκκλησίες μέ έγκυρα μυστήρια ( τίς 12 τών ΨΟΧ καί τήν Εκκλησία Τού Χριστού δηλαδή )!!! Κοντεύουν νά ξεπεράσουν καί τούς Οικουμενιστές στήν « αγαπολογία » ! Αυτοί οί σούπερ πλανεμένοι είναι πού βγάζουν τόνους βιβλία καί βίντεο , γιά νά καταπολεμήσουν τόν... Οικουμενισμό ! Τί υποκρισία !
   Αυτά . είναι ένα μόνο δείγμα τού υποκριτικού χαρακτήρος τών αιρεσιαρχών : Χρυσοστόμου Καβουρίδη καί Ματθαίου Καρπαθάκη . 

Γιά περισσότερα , δείτεΤά Σχίσματα τών Παλαιοημερολογιτών .Άγιος Νεομάρτυς Φιλούμενος (1913 - 1979). Ό Βίος καί τό άφθαρτο σκήνωμά τού .
   Μέσα στούς πολλούς Αγίους πού κατασυκοφαντούνται από τούς « ΓΟΧ », είναι καί ο Άγιος Νεομάρτυς Φιλούμενος , ο μαρτυρήσας στό φρέαρ τού Ιακώβ . Οί παλαιοημερολογίτες , έχοντες μείνει έρημοι από Αγίους γιά , σχεδόν έναν αιώνα , προσπαθούν νά ''αρπάξουν'' Αγίους από τήν Εκκλησία Τού Χριστού , γιά νά έχουν νά δείχνουν στά υποψήφια θύματά τούς ! Ένας ψευτοπαπάς τούς μάλιστα , ισχυρίστηκε πώς η... κάρα τού Αγίου βρίσκεται σέ Ματθαιικό « μοναστήρι » ! Τό ότι τό σκήνωμα τού Αγίου βρίσκεται ολόκληρο στά Ιεροσόλυμα , είναι φυσικά τοίς πάσι γνωστόν καί δέν χρειάζονται αποδείξεις περί τούτου .
   Οί παλαιοημερολογίτες , τό μόνο πού καταφέρνουν μέ τά ψεύδη καί τίς συκοφαντίες τούς , είναι τό νά εκτίθενται καί νά κάνουν όλο καί περισσότερους ανθρώπους νά φεύγουν από τίς αιρέσεις τούς καί νά επιστρέφουν στήν Εκκλησία Τού Χριστού .
Ό Βίος τού Αγίου

   Από μικρός ο Άγιος Φιλούμενος αγάπησε Τόν Χριστό. Σε ηλικία δέκα ετών μαζί με τον αδελφό του περίμεναν να αποκοιμηθεί ο μεγαλύτερος τους αδελφός και αυτοί σηκώνονταν και προσεύχονταν κρυφά για ώρες.

Ο Άγιος, κατάγονταν από το χωριό Ορούντα της επαρχίας Μόρφου. Καλή παιδαγωγό και δασκάλα της ευσεβείας είχαν τη γιαγιά τους Λωξάντρα, η οποία τους ζητούσε να της διαβάζουν βίους αγίων. Διαβάζοντας ο Άγιος του Θεού Φιλούμενος, τον βίο του Αγίου Ιωάννου του Καυσοκαλυβίτου, ως άλλος μιμητής εκείνου, έκαυσε τις επιθυμίες του κόσμου τούτου.

Τα δίδυμα τέκνα της Μαγδαληνής και Γεωργίου Ορουντιώτη, Φιλούμενος και Ελπίδιος φλεγόμενα από θείο έρωτα, ξεκίνησαν για την παλαίφατη Ιερά Μονή Σταυροβουνίου.

Εκεί παρέμειναν για πέντε χρόνια και μετά ανεχωρήσαν από τη μαρτυρική γη της Κύπρου στην Αγία Γην των Ιεροσολύμων. Ο πατήρ Ελπίδιος μετά από δώδεκα έτη διακονίας στα Ιεροσόλυμα συνέχισε τον εκκλησιαστικό του βίο σε διάφορα μέρη της Ορθοδοξίας και εκοιμήθη στο Άγιο Όρός.

Ο Άγιος Φιλούμενος έμεινε στην αγία γη για 46 έτη διακονώντας την εκεί αδελφότητα του Πατριαρχείου, ως φύλακας αγίων τόπων, αλλά εξαιρέτως αγίων τρόπων. Τελευταίος σταθμός της διακονίας του ήταν το Φρέαρ του Ιακώβ, το οποίον έγινε τόπος του μαρτυρίου του. Στις 16 Νοεμβρίου 1979 μ.Χ. (29 Νοεμβρίου με το νέο ημερολόγιο), φανατικοί σιωνιστές, που διεκδικούσαν το προσκύνημα ως δικό τους, τον κατέκοψαν την ώρα του εσπερινού, Αγιοταφίτες πατέρες παρέλαβαν το τίμιο του λείψανο έπειτα από πέντε ημέρες και το ενταφίασαν στην αγία γη.

Τέσσερα χρόνια αργότερα, κατά την κηδεία θανούντος μέλους της αγιοταφικής αδελφότητας, ανοίχθηκε ο τάφος του π. Φιλουμένου, για να γίνει ανακομιδή των οστών. Όλοι τότε οι παρευρισκόμενοι αντίκρυσαν ένα εξαίρετο και θαυμαστό θέαμα. Το σώμα του νεκρού Αρχιμανδρίτη ήταν ανέπαφο και ευωδίαζε. Ξανακλείσανε τον τάφο μέχρι τα Χριστούγεννα του 1984 μ.Χ., οπότε κατά την κηδεία του αρχιεπισκόπου Πέλλης Κλαυδίου ανοίχθηκε και πάλι. Το σώμα συνέχισε να είναι αναλλοίωτο και να ευωδιάζει. Το λείψανο τοποθετήθηκε με κάθε ευλάβεια σε γυάλινη λειψανοθήκη στο βόρειο τμήμα του Αγίου Βήματος στον ιερό ναό της Αγίας Σιών, όπου και γίνεται αντικείμενο προσκύνησης από χιλιάδες πιστούς.

Σημείωση: Διαβάστε εδώ την Πατριαρχική Πράξη του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων για την αγιοκατάταξη του Αγίου Φιλούμενου.

Επιμέλεια τού Βίου τού Αγίου Φιλούμενου : http://www.saint.gr

Οί ψευτο χειροτονίες τών « ΓΟΧ » από τούς Ρώσσους τής Διασποράς !


    Οί Παλαιοημερολογίτες , από τό 1924 μέχρι σήμερα έχουν σχιστεί σέ 12 περίπου, νέα σχίσματα καί πλήθος ανεξάρτητων , τά οποία  αλληλοαναθεματίζονται  ώς : Εικονομάχοι , Σχισματικοί , Αιρετικοί , Μοιχεπιβάτες , γυμνοί από τήν Θεία Χάρη , Ανάξιοι Σωτηρίας κ.λ.π. ! Αποκρύπτουν δέ , επιμελώς από τά θύματά τούς ορισμένες πολύ σημαντικές ιστορικές αλήθειες, οί οποίες ξεσκεπάζουν τό ασυνεπές καί υποκριτικό τούς πρόσωπο . 
   Όταν λόγω Θείας εγκαταλείψεως π.χ. , η αίρεση τών Χρυσοστομικών Φλωριναίων έμεινε γιά μία πενταετία , περίπου χωρίς Επίσκοπο ( 1955 - 1960 !!! ) , κατέφυγε στήν Σύνοδο τών Ρώσσων τής Διασποράς ( οί οποίοι ήταν ενωμένοι μέ όλα τά Πατριαρχεία πλήν τής Μόσχας !!! ) .
   
   Τελικά , « χειροτονήθηκε » , ( δυστυχώς γιά τούς Ρώσσους ) , ό « αρχιμανδρίτης » Ακάκιος Παππάς από 2 Επισκόπους στήν Αμερική καί ερήμην τού προέδρου τούς , Μητροπολίτου Αναστασίου Γκιμπανόφσκι ( από 1936 εώς 1964 ), ενώ οί Ιεροί κανόνες ορίζουν τήν χειροτονία Επισκόπου νά γίνεται τουλάχιστον από 3 Επισκόπους ( εκτός εξαιρετικής δυσκολίας . βλ. δ΄ τής Α΄ Οικ. Συν. & ιγ΄ τής έν Καρθαγένη ) , μέ τήν σύμψηφο γνώμη τών υπολοίπων Επισκόπων καί εντός τών ορίων ( στήν Ελλάδα έν προκειμένω . βλ. η΄ τής Γ΄ Οικ. & λε΄ Αποστολ. Κανόνα ) . Συνεπώς , κατά τούς Ιερούς Κανόνες , τούς οποίους δήθεν τηρούν οί Παλαιοημερολογίτες , ή « χειροτονία » είναι άκυρη !


    Οί « χειροτονήσαντες » τόν Ακάκιο Παππά ήταν : Ό Επίσκοπος Σικάγου Σεραφείμ καί ό Επίσκοπος Ντιτρόιτ Θεόφιλος , ό οποίος αργότερα αρνήθηκε τή συμμετοχή τού στήν « χειροτονία » καί μάλιστα διατηρούσε τό   δ ι ο ρ θ ω μ έ ν ο   η μ ε ρ ο λ ό γ ι ο   στήν Επισκοπή τού !!!

    
    Οί Ματθαιικοί « επίσκοποι » απ΄ τήν άλλη είναι όλοι « χειροτονημένοι » από 1 ( τόν Ματθαίο ! ) πού καί αυτός ήταν « χειροτονημένος » εκτός Εκκλησίας !!!    Όταν κατέφυγαν καί αυτοί στήν Σύνοδο τών Ρώσσων τής Διασποράς τό 1971 ( όχι γιά « χειροτονίες » εννοείται... ) γιά νά αναγνωρισθούν τρόπον τινά , οί Ρώσσοι τούς « χειροτόνησαν » ώς σχισματικούς μέ προβληματικές « χειροτονίες » ( βλ. Δήλωση Ρώσσου Επισκόπου Λαύρου καί Επιστολή Θεοδωρήτου Μαύρου πρός Ματθαιικό Ευγένιο Τόμπρο . Ό Θεοδώρητος υπήρξε « ΓΟΧ » Χρυσοστομικός μέν, ακέφαλος όμως, οπότε έλεγχε χωρίς φόβο τίς υποκριτικές συμπεριφορές τών διαφόρων Παλαιοημερολογίτικων αιρέσεων ) !


    Μόλις διασταύρωσα , τό ότι οί Ρώσσοι τής διασποράς είχαν πλήρη καί αρμονικοτάτη εκκλησιαστική κοινωνία μέ όλα τά ( κατά τούς « ΓΟΧ », αιρετικά καί αναθεματισμένα ) Πατριαρχεία μάς, έφυγα τρέχοντας από τούς Παλαιοημερολογίτες , θαυμάζοντας τό μέγεθος τής υποκρισίας τούς ! Τό ίδιο πιστεύω θά κάνει καί κάθε συνεπής , φιλαλήθης καί απροκατάληπτος Παλαιοημερολογίτης .


Αγία Αικατερίνα - η ομολογία τής κατά τής ειδωλολατρείας καί τό Μαρτύριό τής .

Μάρτυρες καί είδωλα - τό παράδειγμα τής Αγίας Αικατερίνης .

    
   Ομιλία τής Διδάκτωρος Θεολογίας κ. Σουλτάνας Λάμπρου , πού πραγματοποιήθηκε στό Σεμινάριο κατά τής Ειδωλολατρείας , τό 2003 στήν Θεσσαλονίκη .

Θαύμα τής Παναγίας στόν Πόλεμο τού 1940 !

Αυτόπτης πολεμιστής τού 1940 , μαρτυρεί τό πώς η Παναγία εμφανίστηκε στούς Έλληνες καί τούς γλύτωσε από ενέδρα τών Ιταλοφασιστικών δυνάμεων !!!

Τη υπερμάχω στρατηγώ τα νικητήρια, Ως λυτρωθείσα των δεινών ευχαριστήρια.
Αναγράφω Σοι η πόλις Σου, Θεοτόκε.
Αλλ' ως έχουσα το κράτος απροσμάχητον, Εκ παντοίων με κινδύνων ελευθέρωσον ίνα κράζω Σοι· Χαίρε, Νύμφη Ανύμφευτε.


Οι Κομμουνιστές συμμάχησαν μέ τούς ΝΑΖΙ ! Ο Υπ. Εξ. τής ΕΣΣΔ Βιατσεσλάβ Μολότωφ, βγάζει τό καπέλο στόν Χίμλερ,
 ο οποίος ήταν επικεφαλής τών SS καί υπεύθυνος τού ολοκαυτώματος τών Εβραίων !!!Ο Β. Μολότωφ χαιρετά φασιστικά τούς Ναζί τό 1939 !Κομμουνιστές καί Ναζί χαιρετούν φασιστικά οι μέν τούς δέ στό κοινοβούλιο !

Ο ιδρυτής τού κόκκινου στρατού καί κομισσάριος ( υπουργός ) πολέμου
 Λέων Τρότσκι, χαιρετά φασιστικά τούς Ναζί τό 1939 !

Ο Ιωσήφ Στάλιν δίδει χειραψία στόν Υπ. Εξωτερικών τών Ναζί Φόν Ρίμπερντροπ κατά τήν υπογραφή τού συμφώνου συμμαχίας Ε.Σ.Σ.Δ. - Ναζιστικής Γερμανίας !

Χιτλερικοί ( δεξιά ) καί Κομμουνιστές ( αριστερά ) 
χαιρετούν τήν Ναζιστική σημαία ! 

 Υπογραφές καί σφραγίδες Κομμουνιστών καί Ναζί επί τού συμφώνου συμμαχίας τούς !

Κομμουνιστές αξιωματικοί παρέα μέ Χιτλερικούς αξιωματικούς,
 πίνουν λικεράκια σέ κοινές δεξιώσεις φιλίας !

  Ο Β. Μολότωφ, πίνει ρόφημα μέ τόν σύμμαχό τού Αδόλφο Χίτλερ !

Φωτογραφία δημοσιευμένη στήν εφημερίδα ''Πράβδα'', μέ τούς Μολότωφ καί Χίτλερ σέ συμμαχική συνάντηση ! 

Δίπλα από τόν Β. Μολότωφ καί τόν Τίτο, διακρίνονται τρείς Ναζιστές αξιωματικοί !

Άγιος Δημήτριος . Ο Βίος καί τό μαρτύριό τού .

  

Τοιχογραφία στόν Ι. Ναό Πρωτάτου Αγίου Όρους


Δημήτριον νύττουσι λόγχαι Χριστέ μου,

Ζηλοῦντα πλευρᾶς λογχονύκτου σῆς πάθος.
Εἰκοστῇ μελίαι Δημήτριον ἕκτῃ ἀνεῖλον.


Ηλεκτρονικές Ταυτότητες: Ώρα Μηδέν . Εστία Πατερικών Μελετών .

Χαράλαμπος Ἄνδραλης. Νομικός-Συγγραφέας, Δικηγόρος παρ’ Ἀρείῳ Πάγῳ

Τίτλος ἐκπομπῆς: Ηλεκτρονική Ταυτότητα: Ώρα Μηδέν (Μέρος 2ον).

ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΜΕΣΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΜΕΛΛΟΝ. Ἀπό τὴν ταυτοποίηση στὸ δικαίωμα γιὰ ζωή. Λίγα βήματα πρίν τό σφράγισμα; Καλεσμένοι: 1. Πρωτοπρεσβύτερος Πατέρας Ἰωάννης Φωτόπουλος Νομικός-Θεολόγος (ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΕΠΜ). 2. Δρ. Δημήτριος Χιωτακάκος, Διδάκτωρ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Σύμβουλος Επιχειρήσεων. Δίνουν τό στίγμα τῶν ἐξελίξεων ὅσον ἀφορᾶ τήν Ἠλεκτρονική Διακυβέρνηση, τίς Νέες Ἠλεκτρονικές Ταυτότητες, τον λεγόμενο «προσωπικό ἀριθμό τοῦ πολίτη» καί τήν μετεξέλιξή τους σέ μία ἀπόλυτη κυριαρχία πάνω στόν ἄνθρωπο μέ σαφέστατες ἐσχατολογικές διαστάσεις. Ἀπό τὴν ταυτοποίηση στὸ δικαίωμα γιὰ ζωή. Λίγα βήματα πρίν τό σφράγισμα; Πάντα μέ αἴσθημα εὐθύνης, χωρίς ὑπερβολές καί ἐντός τοῦ πνεύματος καί τῆς παρακαταθήκης τοῦ Ἁγίου Παϊσίου ὄπως ἐκφράζεται κατ’ἐξοχήν στό χειρόγραφο φυλλάδιό του «Σημεῖα τῶν καιρῶν». Ἡ συνεχής ἀποτοίχιση τῶν ἀτομικῶν ἐλευθεριῶν ἀπό τήν μία ἀλλά καί τῶν ἀποκαλυπτικῶν διαστάσεων μίας Ὀργουελικῆς Κοινωνίας τήν ὁποία καλεῖται νά ὑλοποιήσει τό σύγχρονο Big Brother τῆς Νέας Τάξης σέ Παγκόσμιο ἐπίπεδο, ἀπό τήν ἄλλη φέρνοnτας τήν ἀνθρωπότητα σέ ἕνα ὀλιγαρχικό ἀδιέξοδο. Στήν Ἑλλάδα ἡ νέα ἠλεκτρονική ταυτότητα εἶναι πλέον γεγονός, καί τό ὅραμα τῆς ἔνταξής της ὡς πρωτοπόρα μάλιστα χώρα στή λεγομένη 4η Βιομηχανική Ἐπανάσταση σέ ἄμεση ἐξέλιξη.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...