Όχι στίς Ηλεκτρονικές ταυτότητες . Όχι στό χάραγμα τού Αντιχρίστου 666 .

 " Καί ποιεί πάντας... ίνα δώσουσιν αυτοίς χάραγμα επί τής χειρός αυτών τής δεξιάς ή επί τών μετώπων αυτών, καί ίνα μή τις δύνηται αγοράσαι ή πωλήσαι ή μή ό έχων τό χάραγμα, τό όνομα τού θηρίου ή τόν αριθμό τού ονόματος αυτού. Ώδε η σοφία εστίν ό έχων νούν ψηφισάτω τόν αριθμό τού θηρίου' αριθμός γάρ ανθρώπου εστί καί ό αριθμός αυτού χξς'."(=666 , Αποκ. Ιωάννου ΙΓ' 16-18). 
   Όχι στό χάραγμα τού Αντιχρίστου 666 . Όχι στήν παραλαβή κάθε σατανικού συμβόλου ή αριθμού . Όχι στίς ηλεκτρονικές ταυτότητες . Όχι στήν κάρτα τού πολίτη είτε περιέχει τόν 666 είτε όχι . Όχι στίς εμφυτεύσεις μικροτσίπ RFID . Όχι στό ηλεκτρονικό φακέλλωμα . Όχι στίς αποφάσεις γιά εμάς χωρίς εμάς . 
    Ό Αντίχριστος , θά καταργηθεί από Τόν Ίδιο τόν Χριστό μέ τήν Δευτέρα Αυτού Παρουσία . Δέν πρόκειται νά μεσολαβήσουν 1000 έτη , από τό τέλος τής βασιλείας τού Αντιχρίστου ώς τήν Δευτέρα Παρουσία τού Χριστού , όπως εσφαλμένα πιστεύουν ορισμένοι ή όπως έγραψε ό μακαριστός καθηγητής Π. Τρεμπέλας στό κ΄ κεφ. τής ερμηνείας τής Ιεράς Αποκαλύψεως . Αυτό υποστήριζαν καί οί Χιλιαστές καί αναθεματίστηκαν ( βλ. Ιερόν Πηδάλιον , περί τών Χιλιαστών )! Από αυτούς , δώσαμε τήν ονομασία '' Χιλιαστές '' καί στούς ψευδομάρτυρες τού Ιεχωβά , διότι καί αυτοί τά ίδια λέγουν . Τά 1000 έτη πού αναφέρει ό Άγιος Ιωάννης στήν Ιερή Αποκάλυψη πώς '' αλυσοδέθηκε ό Σατανάς '' ( Αποκάλυψη Κ΄ 1 ), είναι κατά τούς Αγίους ερμηνευτές τής Ορθοδόξου Εκκλησίας μάς, η περίοδος, από τήν Πρώτη, ώς τήν Δευτέρα Παρουσία τού Κυρίου ημών Ιησού Χριστού Ώ πρέπει πάσα Δόξα , Τιμή καί Προσκύνησις σύν Τώ Ανάρχω Αυτού Πατρί καί Τώ Παναγίω καί Αγαθώ καί Ζωοποιώ Αυτού Πνεύματι , πάντοτε νύν καί αεί καί είς τούς αιώνας τών αιώνων , αμήν .

   Σ.Σ. Δέν γνωρίζουμε ακόμα ποιό θά είναι τό τελικό χάραγμα . Αυτό πού γνωρίζουμε , είναι πώς πρέπει νά αρνηθούμε εώς θανάτου τήν τοποθέτηση τού 666 στό δεξί χέρι ή στό μέτωπό μάς , αλλά καί σέ άλλο μέλος τού σώματός μάς ή σέ έγγραφο ταυτοποίησης προσώπου .
    Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...