Πέμπτη, 19 Ιουλίου 2012

Αναίρεσις τού αιρετικού άρθρου τού κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου : '' Θά σωθούν οί αλλόθρησκοι ; ''. † Στῶμεν καλῶς † .


Πρόλογος

   Ό σκοπός τής ζωής όλων τών ανθρώπων , σέ τούτη τήν κοιλάδα τού κλαυθμώνος , είναι η συγχώρηση καί υιοθεσία από Τόν Θεό Πατέρα , η ανάκληση από τήν εξορία καί η κληρονομία τής Βασιλείας τών Ουρανών : ἦλθεν ὁ ᾿Ιησοῦς εἰς τὴν Γαλιλαίαν κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας Τοῦ Θεοῦ καὶ λέγων ὅτι πεπλήρωται ὁ καιρὸς καὶ ἤγγικεν ἡ βασιλεία Τοῦ Θεοῦ· μετανοεῖτε καὶ πιστεύετε ἐν τῷ εὐαγγελίῳ. ( Μάρκ. Α΄ 14-16 ). Οί άνθρωποι ενώνονται μέ Τόν Θεό Πατέρα , αποκλειστικά καί μόνο διά Τού Κυρίου ημών Ιησού Χριστού : “ οὐδεὶς ἔρχεται πρὸς τὸν Πατέρα εἰ μὴ δι᾿ ἐμοῦ. εἰ ἐγνώκειτέ με, καὶ τὸν πατέρα μου ἐγνώκειτε ἄν. ( Ιω. ΙΔ΄ 6-8 ) καί : Πάντα μοι παρεδόθη ὑπὸ τοῦ πατρός μου, καὶ οὐδεὶς ἐπιγινώσκει τὸν υἱὸν εἰ μὴ ὁ πατήρ, οὐδὲ τὸν πατέρα τις ἐπιγινώσκει εἰ μὴ ὁ υἱὸς καὶ ᾧ ἐὰν βούληται ὁ υἱὸς ἀποκαλύψαι . ( Ματθ. ΙΑ΄ 25 καί Λουκ. Ι΄ 22-23 ). Παρομοίως , μετά τήν Αγία Ανάληψη Τού Κυρίου μάς καί τήν κάθοδο Τού Αγίου Πνεύματος , οί άνθρωποι ενώνονται μέ Τόν Χριστό , μόνο μέ Τό Άγιο Πνεύμα , Τό οποίο υπάρχει στά Μυστήρια τής Ορθoδόξου Εκκλησίας Τού : “ ὁ δὲ παράκλητος, τὸ Πνεῦμα τὸ ῞Αγιον ὃ πέμψει ὁ πατὴρ ἐν τῷ ὀνόματί μου, ἐκεῖνος ὑμᾶς διδάξει πάντα καὶ ὑπομνήσει ὑμᾶς πάντα ἃ εἶπον ὑμῖν. ( Ιω. ΙΔ΄26-27 ). Τέλος , η Εκκλησία διοικείται από τούς Αποστόλους καί τούς διαδόχους αυτών , πού είναι οί σημερινοί Αρχιερείς . Οί πιστοί , οφείλουν , όταν αυτοί ορθοτομούν τόν λόγο τής αληθείας , νά τούς υπακούουν σάν Τόν Ίδιο Τόν Χριστό ! Λέγει περί αυτού ο Χριστός πρός τούς Αποστόλους : ῾Ο ἀκούων ὑμῶν ἐμοῦ ἀκούει, καὶ ὁ ἀθετῶν ὑμᾶς ἐμὲ ἀθετεῖ· ὁ δὲ ἐμὲ ἀθετῶν ἀθετεῖ τὸν ἀποστείλαντά με. ( Λουκ. Ι΄ 16-17 ) καί αλλού , ῾Ο δεχόμενος ὑμᾶς ἐμὲ δέχεται, καὶ ὁ ἐμὲ δεχόμενος δέχεται τὸν ἀποστείλαντά με. ( Ματθ. Ι΄ 40-41 ).
   Η Ορθόδοξη Εκκλησία Τού Χριστού , είναι κατά τούς Αγίους πατέρες , « Ο Χριστός παρατεινόμενος είς τούς αιώνας ». Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός , κατά τήν Δευτέρα Αυτού Παρουσία , θά κρίνει όλον τόν κόσμο μέ τό Ευαγγέλιο καί όχι , άλλους μέ τό Ευαγγέλιο , άλλους μέ τόν Μωσαϊκό νόμο καί άλλους μέ τόν έμφυτο νόμο τής συνειδήσεως , όπως ισχυρίζονται οί νεοτεριστές ! Θά σώσει δέ , αποκλειστικά καί μόνο τό Σώμα Τού καί θά τό προσφέρει Στόν Πατέρα Τού . Ο λόγος πού Εσταυρώθη , Ετάφη , Ανέστη καί Ανελήφθη , ήταν γιά νά ιδρύσει Τό Σώμα Τού ό εστίν η Εκκλησία ( Κολ. Α΄ 24 ) καί νά ενσωματώσει σέ αυτό , όλους όσους θέλουν νά σωθούν . Τούς δέ υπολοίπους , όπως  λέγει Ο Ίδιος , εἰς τὸ πῦρ βάλλουσι, καὶ καίεται ! Ένα από τά πολλά σημεία τού Ευαγγελίου , όπου Ο Κύριος μάς εξηγεί αυτήν τήν αλήθεια , είναι αυτό : μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν. καθὼς τὸ κλῆμα οὐ δύναται καρπὸν φέρειν ἀφ᾿ ἑαυτοῦ, ἐὰν μὴ μείνῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ, οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς, ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ μείνητε. ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα. ὁ μένων ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ, οὗτος φέρει καρπὸν πολύν, ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν. ἐὰν μή τις μείνῃ ἐν ἐμοί, ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα καὶ ἐξηράνθη, καὶ συνάγουσιν αὐτὰ καὶ εἰς τὸ πῦρ βάλλουσι, καὶ καίεται. ” ( Ιω. ΙΕ΄ 4-7 ).
   Όσον αφορά την σωτηρία μάς , η Ορθόδοξη θέση , είναι πώς ο άνθρωπος δεν σώζεται ούτε με μόνο τα έργα, ούτε με μόνο τήν Θεία Χάρη, αλλά με συνδυασμό της θείας Χάριτος και των καλών έργων . Η επίγειος ζωή όλων τών ανθρώπων , τούς έχει δωθεί γιά νά μετανοήσουν καί νά πιστέψουν Στόν Χριστό , εργαζόμενοι τίς εντολές Τού έως θανάτου  καί έτσι νά σωθούν απ΄ Αυτόν , “ κομιζόμενοι τὸ τέλος τῆς πίστεως ὑμῶν, σωτηρίαν ψυχῶν. ”( Πέτ. Α΄, Α΄ 9-10 ).
    Συνεπώς , η Ορθόδοξη εκκλησιολογία μάς , είναι η εξής : 
α) Κανείς δέν ενώνεται μέ Τόν Θεό Πατέρα , ή μή διά Τού ενσαρκωμένου Τού Υιού ,
β) Κανείς δέν ενώνεται μέ Τόν ενσαρκωμένο Θεό καί Υιό Τού Πατρός , ή μή μέ Τό Άγιο Πνεύμα , Τό οποίο παρέχεται στούς ανθρώπους μόνο εντός τής Ορθοδόξου Εκκλησίας Τού Χριστού καί
γ) Ο Χριστός , κατά τήν Δευτέρα Τού Παρουσία , θά κρίνει όλους τούς ανθρώπους μέ τό Ευαγγέλιό Τού .
 
   Οί Προτεστάντες , δέχονται τό α) καί τό γ), απορρίπτουν όμως τό β) μέρος τής Ορθοδόξου εκκλησιολογίας . Ο κ. Νικόλαος Σωτηρόπουλος , ο οποίος , άν εξαιρέσουμε τό ότι υποστηρίζει τούς ψευτοεσφιγμενίτες « ΓΟΧ » καί τό ότι κηρύττει τήν εν λόγω αίρεση , έχει προσφέρει πάρα πολλά στόν υπόλοιπο αντιαιρετικό αγώνα , κηρύττει μία εξαίρετική περίπτωση , κατά τήν οποία απορρίπτει καί τό α) καί τό β) καί τό γ) μέρος τής Ορθοδόξου εκκλησιολογίας ! Κηρύττει δηλαδή τήν σωτηρία μίας μερίδος τής ανθρωπότητος από Τόν Χριστό , όχι  μέ τόν τρόπο πού διδάσκει η Ορθόδοξη Εκκλησία , αλλά μέ ἐναν νέο δικόν τού , αιρετικό τρόπο ! Δυστυχώς , ο κ. Σωτηρόπουλος κηρύττει τήν μετά θάνατον γνωριμία τών αβαπτίστων , αλλοθρήσκων καί αιρετικών μέ Τόν Χριστό καί επιπλέον τήν σωτηρία τούς απ΄ Αυτόν , δίχως τήν απολύτως απαραίτητη πίστη , μετάνοια καί κάθαρση πού διδάσκει Ο Χριστός καί η Ορθόδοξη Εκκλησία Τού !
   Σέ σχετική μελέτη τής 18ης Μαϊου , απέδειξα μέ ατράνταχτα επιχειρήματα στόν κ. Σωτηρόπουλο , πώς η θεωρία πού διδάσκει ,« περί τής σωτηρίας τών αλλοθρήσκων καί αιρετικών », είναι Πανθρησκειακή αίρεσις ! Εκείνος όμως , όχι μόνο δέν μετανόησε , αλλά έγραψε νέο , εξίσου κακόδοξο άρθρο, στερούμενο κάθε Ορθοδόξου Αγιογραφικής καί Αγιοπατερικής τεκμηριώσεως(!!!), τό οποίο καί εδημοσιεύθη στόν Ορθόδοξο τύπο , στίς 6 Ιουλίου μέ τίτλο : '' Λάθος καί μεγίστη αίρεσις η διακήρυξις τού Οικουμενικού Πατριάρχου ότι καί άλλαι θρησκείαι είναι « δρόμοι σωτηρίας »'' !
   Εκεί , ο κ. Σωτηρόπουλος , ισχυρίζεται πώς πολλοί αβάπτιστοι άνθρωποι , μπορούν νά γνωρίσουν Τόν Χριστό καί νά σωθούν από Αυτόν , μετά τόν θάνατό τούς ! Αυτή η άποψη φυσικά , είναι εντελώς αντίθετη μέ τήν Ορθόδοξη διδασκαλία , κατά τήν οποία :
    α) Οί αβάπτιστοι δέν σώζονται : « Ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι͵ ἐὰν μή τις γεννηθῇ ἄνωθεν͵ οὐ δύναται ἰδεῖν τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ. λέγει πρὸς αὐτὸν ὁ Νικόδημος͵ Πῶς δύναται ἄνθρωπος γεννηθῆναι γέρων ὤν; μὴ δύναται εἰς τὴν κοιλίαν τῆς μητρὸς αὐτοῦ δεύτερον εἰσελθεῖν καὶ γεννηθῆναι; ἀπεκρίθη Ἰησοῦς͵ Ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι͵ ἐὰν μή τις γεννηθῇ ἐξ ὕδατος καὶ πνεύματος͵ οὐ δύναται εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ. ( Ιω. Γ΄ 3- 6 ) » καί  
   β) δέν μπορούν νά πιστέψουν Στόν Θεό ή νά εργαστούν τίς εντολές Τού μετά θάνατον . Λέγει Κύριος : « Εν ώ εύρω σε, εκεί και κρίνω σε »( Ιεζ. Λγ΄ 12-16) καί : « ἐν δὲ τῷ ῞ᾼδῃ τίς ἐξομολογήσεταί σοι; »( Ψαλμ. Στ΄ 6 ), λέγει ο Προφητάναξ Δαβίδ και μέ τήν σειρά τούς οι Άγιοι Πατέρες το διευκρινίζουν : « Εν τω Άδη ουκ έστι μετάνοια ».
   Λέει δηλαδή η διδασκαλία τής Ορθοδόξου Εκκλησίας μάς , πώς Ο Πανάγαθος Θεός έδωσε τήν δυνατότητα σέ όλους τούς ανθρώπους , νά συνεργαστούν μαζί Τού γιά τήν σωτηρία τούς , μέχρι τόν θάνατό τούς , « ἀπόκειται τοῖς ἀνθρώποις ἅπαξ ἀποθανεῖν, μετὰ δὲ τοῦτο κρίσις » , όπως αναφέρει ο Απόστολος Παύλος . Μετά τόν θάνατό τούς , όλοι οι άνθρωποι κρίνονται . Δέν μετανοούν , ούτε μπορούν νά πιστέψουν Στόν Χριστό οί αλλόθρησκοι , όπως μάς λέει ο κ. Σωτηρόπουλος !
    Μάλιστα η Εκκλησία μάς προειδοποιεί καί γιά τόν τελωνισμό τών ανθρωπίνων ψυχών , κατά τόν οποίο , οί ακάθαρτες ψυχές , συλλαμβάνονται καί οδηγούνται σέ μακράν Τού Θεού τόπο . Λέγει χαρακτηριστικά ο άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος : «Ώσπερ εισίν οι τελώναι καθεζόμενοι εις τάς στενάς οδούς και κατέχοντες τους παριόντας και διασείοντες. ούτω και οι δαίμονες επιτηρούσι και κατέχουσι τάς ψυχάς και εν τω εξέρχεσθαι αυτάς εκ του σώματος· εάν μη τελείως καθαρισθώσιν, ουκ επιτρέπονται ανέλθειν εις τάς μονάς του ουρανού και απαντήσαι Τω Δεσπότη αυτών· καταφέρονται γαρ υπό των αερίων δαιμόνων»( Μακαρίου Αιγυπτίου, Φιλοκαλία Νηπτικών και Ασκητικών, έκδ. «Γρηγόριος Παλαμάς», τόμος 7ος, σελ. 580 ). Άν λοιπόν οί βαπτισμένοι , αλλά ακάθαρτοι άνθρωποι , « ουκ επιτρέπονται ανέλθειν εις τάς μονάς του ουρανού και απαντήσαι Τω Δεσπότη αυτών· καταφέρονται γαρ υπό των αερίων δαιμόνων », τότε πώς θέλει ο κ. Σωτηρόπουλος νά ανέλθουν Στόν Δεσπότη οι μηδέποτε καθαρισθέντες αβάπτιστοι ;! Αλλά δυστυχώς , η Οικουμενιστική « αγαπολογία » δέν καταλαβαίνει από δόγματα καί παραδόσεις .
    Εδώ κάνει χρεία νά διευκρινιστεί ένα πολύ σημαντικό θέμα , τό οποίο πολλοί αγνοούν καί επομένως παρεξηγούν κάποιες ιστορίες από τό Γεροντικό κ.λ.π. . Οί διάφορες διηγήσεις περί ορισμένων , βαπτισμένων ανθρώπων πού έζησαν πολύ αμαρτωλή ζωή καί μέ τίς προσευχές τών εναρέτων ασκητών βρήκαν κάποιο έλεος , δέν εννοούν πώς αυτοί πήγαν στόν Παράδεισο ! Μέχρι τήν Δευτέρα Παρουσία , όλοι οί άνθρωποι , πλήν ελαχίστων εξαιρέσεων , όπως τής Παναγίας καί τού « ληστού » , δέν πηγαίνουν ούτε στόν Παράδεισο , ούτε στήν Κόλαση , παρά σέ τόπους όπου προγεύονται τόν Παράδεισο ή τήν Κόλαση . Οί τυχόν μεταστάσεις πού διαβάζουμε , μέ μνημόσυνα , προσευχές καί ελεημοσύνες , γίνονται στούς τόπους αυτούς . Όλες αυτές οί βοήθειες πρός τούς κεκοιμημένους , ισχύουν μόνο μέχρι τήν Δευτέρα Παρουσία . Στήν Δευτέρα Παρουσία , Ο Αδέκαστος Δικαιοκρίτης Χριστός , θά '' αποδώσει εκάστω κατά τά έργα αυτού '' . Τότε ο κάθε άνθρωπος θά παει εκεί πού τού αξίζει , χωρίς κανείς νά μπορεί νά τόν βοηθήσει !
    Εκτός όλων αυτών , θά πρέπει νά αναρωτηθεί ο κ. Σωτηρόπουλος , για ποιόν λόγο η Εκκλησία μάς , δέν προσεύχεται γιά τούς αβαπτίστους ; Γιά ποιόν λόγο , γιά όλους τούς αιρετικούς καί αλλοθρήσκους , δέν τελούνται , ούτε κηδείες , ούτε μνημόσυνα ; Άν πολλοί απ΄ αυτούς πήγαιναν στόν Παράδεισο , όπως φαντάζεται ο κ. Σωτηρόπουλος , τότε γιατί η Ορθόδοξος Εκκλησία δέν προσεύχεται γιά ανθρώπους πού θά ζήσουν αιωνίως μέ Τόν Θεό ; Επίσης , δέν διαβάζονται στήν προσκομιδή ούτε τά ονόματα τών αβαπτίστων νεογέννητων από Ορθοδόξους γονείς . Γιατί ; Διότι φέρουν τήν πεπτωκυΐα φύση  ( συνέπεια τού προπατορικού αμαρτήματος ), ένεκα τής οποίας , ο άνθρωπος καθίσταται εχθρός Τού Θεού καί εντελώς αποξενομένος απ΄ Αυτόν . Αυτή είναι η πίστη τής Ορθοδόξου Εκκλησίας μάς καί δέν πρόκειται νά τήν αλλάξουμε επειδή δυσαρεστείται , ο κ. Σωτηρόπουλος καί οί εξάδερφοί τού Οικουμενιστές « αγαπολόγοι ».

    Ώς εισαγωγική μελέτη , γιά τό θέμα , άξίζει νά δούμε ένα αντιαιρετικό απόσπασμα – καταπέλτη , από τόν Ορθόδοξο λόγο τού Αγίου Ιγνατίου Μπριατσιανίνωφ , « περί τού αδύνατου τής σωτηρίας τών αλλοθρήσκων καί αιρετικών »

   « Χριστιανοί . Μυθολογείτε γύρω από τήν σωτηρία αγνοούντες αυτήν και τον λόγο διά τον οποίον ο κόσμος έχει ανάγκην σωτηρίας και τελικά εσείς οι ίδιοι δεν γνωρίζετε τον Χριστόν ο οποίος είναι ο Μόνος διά του όποιου αποκτούμεν τήν σωτηρίαν. Ιδού λοιπόν ή αληθινή διδασκαλία επί του προκειμένου, η διδασκαλία της Αγίας και Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας. Η σωτηρία συνίσταται εις τήν επιστροφήν του ανθρώπου εις ένωσιν με τον Θεόν. Αυτή η ενωσις ήτο χαμένη από όλο το ανθρώπινον γένος διά μέσου της πρώτης πτώσεως των προπατόρων μας.
   Έκτότε η κοινή «μοίρα» όλων των ανθρώπων είναι η απώλεια ευσεβών και ασεβών, δικαίων και αδίκων. Συνελήφθημεν εν ανομίαις και εγεννήθημεν εν αμαρτίαις συμφώνως με τον ψαλμωδόν και ο Πατριάρχης Ιακώβ όσον αφορά τον εαυτόν του και τον αγνό και σώφρονα υιόν του Ιωσήφ λέγει: «Καταβήσομαι προς τον Υιόν μου πενθών εις Άδου» (γεν λς' 33). Οί άνθρωποι μετά το πέρασμα τους επί της γης, κατέβαιναν εις τον Άδην όχι μόνον οί αμαρτωλοί αλλά ακόμη και οί δίκαιοι της περιόδου της Παλαιάς Διαθήκης.
   Αυτή ήταν η δύναμις των καλών έργων της ανθρωπότήτος. Αυτή ήτο η αξία των αρετών της ξεπεσμένης μας φύσεως. Διά να επανέλθη η απωλεσθείσα ενωσις του ανθρώπου με τον Θεόν διά τήν σωτηρίαν του άνθρώπου ήτο αναγκαία η εξαγορά, η απολύτρωσις. Η λύτρωσις του ανθρωπίνου γένους δεν επετελέσθη από Άγγελον η Αρχάγγελον ή από κάποιο άλλο ανώτερο όν κτιστόν και επομένως περιωρισμένον. Η σωτηρία έπετελέσθη από τον ίδιο τον απεριόριστον Θεόν. Η τιμωρία του Άδου η μερίδα της ανθρωπότήτος κατηργήθηκε και αντικατεστάθη διά μέσου της του Χριστού καταδίκης. Η έλλειψις της ανθρωπίνης αξίας συνεπληρώθη με την δική του άπειρον αξίαν.
    Ότι ήτο αδύνατον να κατορθώσει το ανθρώπινον γένος με όλα τα καλά έργα εν τούτοις όμως τόσο αδύναμα ώστε κατέβαινεν με αυτά εις τόν Αδην, κατωρθώθη δι ενός δυναμικού έργου. Διά της πίστεως εις τον Κύριον μας Ίησούν Χριστόν. Οί Ιουδαίοι ηρώτουν τον Κύριον, και ο Κύριος τους απαντούσε: «είπον ούν προς Αυτόν τι ποιώμεν ίνα έργαζώμεθα τα έργα του Θεού; απεκρίθη Ιησούς και είπεν αύτοίς• τούτο εστίν το έργον του Θεού, ίνα πιστεύσητε εις ον απέστειλε εκείνος. (Ίωάν. στ' 28-29).
Εν λοιπόν καλόν έργον είναι αναγκαίον διά την σωτηρίαν μας - ΠΙΣΤΙΣ -.
   Η πίστις είναι έργον. με την πίστιν και
μόνον αυτήν μπορούμε να κατορθώσωμε την ένωσι με τον Θεόν διά μέσου των μυστηρίων της εκκλησίας, τα οποία μας έδωσε ο ίδιος ο Χριστός. Δεν υπάρχουν θεμέλια πού να στηρίζουν την πίστιν σας. Σφάλλετε όταν λέτε ότι θα σωθούν οι καλοί άνθρωποι ανάμεσα στους αλλόθρησκους και μουσουλμάνους, διότι αυτό σημαίνει ότι και αυτοί θα ενωθούν με τον αληθινόν Θεόν. Σπαταλάτε τον χρόνον σας συλλογιζόμενοι ότι μία ιδέα αντίθετη από την ιδικήν σας, είναι καινοτομία, ότι είναι κάποια εσφαλμένη διδασκαλία πού μόλις τώρα εισεχώρησε μέσα στην Εκκλησία. Οχι: Μιά τέτοια διδασκαλία διατηρούσε πάντότε η αληθινή Εκκλησία και στην παλαιά και στην καινήν Διαθήκη. Η εκκλησία έδέχετο πάντότε ότι υπάρχει μόνον εν μέσον προς σωτηρίαν ο Λυτρωτής. Επίσης πάντότε έδέχετο ότι τα μεγαλύτερα έργα της ξεπεσμένης μας φύσεως στο τέλος καταβαίνουν εις τον Άδην και μόνον εκεί. Εάν οί δίκαιοι της αληθινής Εκκλησίας, οι φωτισμένοι διά των οποίων ενεργούσε το Άγιον Πνεύμα, οί προφηται και θαυματουργοί οί όποιοι επίστευαν στον ερχομό του Σωτήρος και πού απέθαναν πριν από την έλευσιν του, Εάν εκείνοι κατέβαιναν εις τον Άδην, τότε πώς εσείς τους θέλετε αυτούς τους αλλόθρησκους και μωαμεθανούς επειδή σας φαίνονται τόσο καλοί να λάβουν την σωτηρίαν, χωρίς ποτέ να γνωρίσουν η να πιστεύσουν στον Λυτρωτην; Πώς μπορεί κανείς να τους εγγυηθή σωτηρίαν η όποια αποκτάται μόνον και το επαναλαμβάνω – μόνον με έναν τρόπο - πίστιν είς Τον Λυτρωτην;
   Χριστιανοί ! Γνωρίστε τον Χριστόν. Θυμηθείτε ότι δεν τον κατανοήσατε, ότι τον απορρίπτετε όταν πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρξη σωτηρία χωρίς Αυτόν βασιζόμενοι στην χάρι κάποιου είδους καλών έργων. με το να δέχεσθε ότι μπορεί να ύπαρξη σωτηρία χωρίς πίστιν εις τον Χριστόν, τον απορρίπτετε και ίσως χωρίς να το θέλετε πίπτετε εις την θανάσιμην αμαρτίαν της βλασφημίας. «Λογιζόμεθα ούν... λέγει ο απόστολος Παύλος «πίστει δικαιούσθαι άνθρωπον χωρίς έργων νόμου... δικαιοσύνη δέ θεού διά πίστεως Ιησού Χριστού εις πάντας και επί πάντας τους πιστεύοντας ου γάρ έστι διαστολη, πάντες γάρ ήμαρτον και υστερούνται της δόξης του Θεού, δικαιούμενοι δωρεάν τη αυτόύ χάριτι διά της απολυτρώσεως της εν Χριστώ Ιησού...» (Ρωμ. γ' 22-25).
   Εσείς απαντάτε: ο απόστολος Ιάκωβος παραγγέλλει και υπαγορεύει ότι τα καλά έργα είναι αναγκαία και μας διδάσκει ότι η πίστις χωρίς έργα είναι νεκρη.
- Κοιτάξτε πιο προσεκτικά τι παραγγέλλει ο άγιος Ιάκωβος. θα δητε ότι
παραγγέλλει - τα έργα της πίστεως - όπως άλλωστε και όλοι οί θείοι και εμπνευσμένοι συγγραφείς της Άγιας Γραφής και όχι τα έργα της ξεπεσμένης μας φύσεως, τα οποία είναι μισητά προς την πίστιν. Ό απόστολος παραθέτει την ενέργειαν του πατριάρχου Αβραάμ, ένα έργο το οποίον απεκάλυπτε την πίστιν ενός δικαίου ανδρός. Αυτό το έργο συνίστατο από την Ουσία του μονογενούς του υιού εις τον Θεόν. Το να θυσιάση κανείς τον υιόν του δεν λογίζεται καλόν έργον εις την άνθρώπινην κρίσιν είναι όμως εν καλόν έργον μόνον επειδή εκπληρώνει την θέλησι του Θεού. Εξετάστε την καινή Διαθήκη και τάς αγίας Γραφάς γενικώς και θα ιδητε ότι αύται παραγγέλουν την εκπλήρωσιν των εντολών του Θεού, και ότι η εκπλήρωσις αυτών των εντολών ονομάζεται με μία λέξη -έργα-. Από την εκπλήρωσιν αυτών των εντολών η πίστις ζωοποιείται και γίνεται ενεργός. θα ανακαλύψετε επίσης μέσα στάς γραφάς ότι τα καλά έργα πού προέρχονται από την πεσμένη μας φύσιν, από συναισθήματα, από πάθη (το αίμα) από μία συγκεκινημένη καρδία, είναι απαγορευμένα, απερριμένα. Αυτά ακριβώς είναι το είδος των καλών έργων πού εσείς επιβραβεύετε ανάμεσα στους αλλόθρησκους και μουσουλμάνους.
Χάριν αυτών των έργων, αν και πράττονται απ’' αυτούς πού απορρίπτουν τον Χριστόν, εσείς είστε διατεθειμένοι να τους εγγυηθείτε την σωτηρίαν.
Αληθώς η προσέγγισίς σας είναι παράξενη στην κοινή αντίληψιν.
Από που παίρνετε το δικαίωμα αυτό; να υιοθετήσετε ένα τέτοιον νόμον;
Εάν είστε χριστιανοί, τότε πρέπει να έχετε χριστιανικήν αντίληψιν γύρω απ’ αυτό το θέμα και όχι μίαν αντίληψιν πού την ονειρευτήκατε από το τίποτε. »


    Κατ΄ αρχάς , πρέπει νά επισημανθεί , πώς η ενασχόληση τού κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου μέ τό θέμα τής Σωτηρίας τών αλλοθρήσκων δέν είναι καθόλου τυχαία . Στίς 3 Φεβρουαρίου , ανήρτησα ελεγκτική μελέτη πρός όλους τούς υποστηρικτές τής αιρέσεως '' περί τής Σωτηρίας τών αιρετικών καί αλλοθρήσκων '' καί στίς 18 Μαΐου, πρός αυτόν τόν ίδιο όπως είπα καί στόν πρόλογο . Στό , πλαγίως , απολογητικό τού , νέο αυτό άρθρο ( αφού δέν αναφέρεται καθόλου στήν δική μού μελέτη καί στά αποστομωτικά επιχειρήματά τής, παρά , γενικώς στούς... πολλούς πού ερωτούν... !), ο κ. Σωτηρόπουλος αποσιωπεί σκανδαλωδώς τίς βλασφημίες τού περί σωτηρίας τών αιρετικών , άν καί γι΄ αυτούς έχει πεί πώς θά σωθούν όλοι , εκτός απ΄ τούς δημιουργούς τών Αιρέσεων ! Ομιλεί οπότε , μόνον περί τής σωτηρίας τών αλλοθρήσκων . Πάντως , γιά νά είμαι ειλικρινής περίμενα μία πιό ευθεία στάση απ΄ τόν κ. Νικόλαο Σωτηρόπουλο , ειδικά απέναντι στήν σπάνια , γι΄ αυτόν περίπτωση , κατά τήν οποία κατηγορείται πώς κηρύττει Πανθρησκειακή αίρεση ! Παρ΄ όλ΄ αυτά , θά αναιρέσω , μέ τήν χάρη Τού Θεού καί τό , μισό τού αυτό , άρθρο , '' περί αλλοθρήσκων '' καί όχι , '' περί αιρετικών καί αλλοθρήσκων '', όπως όφειλε . ( Τά κείμενα τού κ. Σωτηρόπουλου παρατίθενται μέ γκρί χρώμα ).


ΘA ΣΩΘOYN AΛΛOΘPHΣKOI;
         
           
   « Πολλοὶ ἐρωτοῦν: Θὰ σωθοῦν ἀλλόθρησκοι; Σπουδαῖο τὸ ἐρώτημα, ἢ μᾶλλον σπουδαιότατο. Διότι γιὰ τοὺς ἀνθρώπους τὸ σημαντικώτερο θέμα εἶνε τὸ θέμα τῆς σωτηρίας. Ἐὰν σωθῇ ὁ ἄνθρωπος, κέρδισε τὸ πᾶν. Ἐὰν δὲν σωθῇ, ἔχασε τὸ πᾶν. Ὁ σωζόμενος εἶνε εὐτυχέστατος. Ὁ μὴ σωζόμενος εἶνε δυστυχέστατος.
            Ὁ ἀπόστολος Παῦλος γράφει γιὰ τὸ Θεό: «Πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι» (A΄ Tιμ. β΄ 4). Ὁ Θεὸς θέλει ὅλοι οἱ ἄνθρωποι νὰ σωθοῦν. Ἀλλὰ καὶ οἱ ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ θέλουν ὅλοι οἱ συνάνθρωποι νὰ σωθοῦν, ἀκόμη καὶ οἱ χειρότεροι ἐχθροί τους. Ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ εἶνε εὐαίσθητος καὶ δὲν ὑποφέρει οὔτε τὴ σκέψι, ὅτι ἕνας συνάνθρωπός του, ἔστω καὶ ἂν εἶνε ὁ μεγαλύτερος ἐχθρός του, θὰ κολάζεται αἰωνίως. Mόνο διεστραμμένοι ἄνθρωποι, διαβολάνθρωποι, θέλουν νὰ βασανίζωνται συνάνθρωποι. »

    Μέχρις εδώ , όλα καλά . Αρκεί η αγάπη πρός τούς συνανθρώπους μάς , νά μπαίνει κάτω από τό πρίσμα τού λόγου Τού Θεού , διότι διαφορετικά , μία ψεύτικη καί υπερβολική « αγάπη », μπορεί νά μάς χωρίσει από τήν αγάπη Τού Ιδίου Τού Θεού , όπως έπαθε π.χ. ο αιρετικός Ωριγένης πού από τήν , μή κατά Θεόν αγάπη τού πλησίον , κατήντησε ο άθλιος νά διαστρεβλώσει τήν δικαιοσύνη Τού Θεού , κηρύττοντας τό τέλος τής κολάσεως καί αναθεματίστηκε από τήν Ε΄ Οικουμενική Σύνοδο !

    « Στὸ ἐρώτημα, ἂν θὰ σωθοῦν καὶ ἀλλόθρησκοι, ἡ ἀπάντησι εἶνε θετική. Θὰ σωθοῦν, ναί, θὰ σωθοῦν καὶ ἀλλόθρησκοι! Δὲν τὸ λέγουμε ἐμεῖς, ὥστε νὰ δύναται κανεὶς νὰ τὸ ἀμφισβητήσῃ. Tὸ λέγει ἡ θεόπνευστη Γραφή. Ἀπὸ τὴ Γραφὴ θ' ἀναφέρωμε λόγους τοῦ ἀποστόλου Παύλου, καὶ λόγους τοῦ ἰδίου τοῦ Xριστοῦ. »

    Ωστέ κανείς δέν δύναται νά αμφισβητήσει τίς... « αλάθητες » φαντασιώδεις (παρ)ερμηνείες τού κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου ! Κρίμα κ. Σωτηρόπουλε . Κρίμα πού επιμένετε στίς αιρετικές σάς απόψεις . '' Τό εμπεσείν ανθρώπινον . Τό εμμένειν εν τή πτώση , δαιμονιώδες εστίν '' . Τό νά πιστέψετε , από απλότητα σέ μία αίρεση , δέν είναι , ούτε θανάσιμο , ούτε πρωτοφανές . Τ΄ αυτό έπαθαν καί πολλοί Άγιοι τής Εκκλησίας ( χωρίς βέβαια νά τούς ελέγξει κάποιος καί αυτοί νά επιμείνουν ). Τό θανάσιμο στήν δική σάς περίπτωσή, είναι τό ότι επιμένετε στίς αιρετικές σάς απόψεις καί μάλιστα , τίς διδάσκετε καί στούς Ορθοδόξους Χριστιανούς !
Πού λέει η Αγία Γραφή κ. Σωτηρόπουλε πώς θά πάνε στόν Παράδεισο οί αιρετικοί καί οί αλλόθρησκοι ; Όχι μόνο αυτό δέν λέει η Γραφή , αλλά τό ακριβώς αντίθετο καί μάλιστα πολλάκις επαναλαμβανόμενο ! Ιδού μερικά χωρία : 
...φανερὰ δέ ἐστιν τὰ ἔργα τῆς σαρκός, ἅτινά ἐστιν πορνεία, ἀκαθαρσία, ἀσέλγεια, εἰδωλολατρία, φαρμακεία, ἔχθραι, ἔρις, ζῆλος, θυμοί, ἐριθείαι, διχοστασίαι, αἱρέσεις, φθόνοι, μέθαι, κῶμοι, καὶ τὰ ὅμοια τούτοις, ἃ προλέγω ὑμῖν καθὼς προεῖπον ὅτι οἱ τὰ τοιαῦτα πράσσοντες βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσιν .( Πρός Γαλάτας Ε΄ 19 – 22 ). καί : 
Ιδοὺ ἔρχομαι ταχύ, καὶ ὁ μισθός μου μετ᾿ ἐμοῦ, ἀποδοῦναι ἑκάστῳ ὡς τὸ ἔργον ἔσται αὐτοῦ. Ἐγὼ τὸ Α καὶ τὸ Ω, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος, ἀρχὴ καὶ τέλος. Μακάριοι οἱ ποιοῦντες τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ, ἵνα ἔσται ἡ ἐξουσία αὐτῶν ἐπὶ τὸ ξύλον τῆς ζωῆς, καὶ τοῖς πυλῶσιν εἰσέλθωσιν εἰς τὴν πόλιν. Ἔξω οἱ κύνες καὶ οἱ φαρμακοὶ καὶ οἱ πόρνοι καὶ οἱ φονεῖς καὶ οἱ εἰδωλολάτραι καὶ πᾶς ὁ φιλῶν καὶ ποιῶν ψεῦδος.᾿Εγὼ ᾿Ιησοῦς ἔπεμψα τὸν ἄγγελόν μου μαρτυρῆσαι ὑμῖν ταῦτα ἐπὶ ταῖς ἐκκλησίαις. ἐγώ εἰμι ἡ ῥίζα καὶ τὸ γένος Δαυΐδ, ὁ ἀστὴρ ὁ λαμπρὸς ὁ πρωϊνός. Καὶ τὸ Πνεῦμα καὶ ἡ νύμφη λέγουσιν· ἔρχου. καὶ ὁ ἀκούων εἰπάτω· ἔρχου. ( Αποκάλυψη Ιωάννου ΚΒ΄ 12 – 17 ) ”.
Ιδού τί λέγει η Γραφή κ. Σωτηρόπουλε , γιά τό αδύνατο τής σωτηρίας τών αλλοθρήσκων καί αιρετικών . Επιπλέον , είδαμε στόν Πρόλογο καί τήν συμμαρτυρία τού Αγίου Ιγνατίου Μπριατσιανίνωφ .

            « Στὸ Ῥωμ. β΄ 14-16 ὁ ἀπόστολος γράφει: «Ὅταν ἔθνη τὰ μὴ νόμον ἔχοντα φύσει τὰ τοῦ νόμου ποιῇ, οὗτοι νόμον μὴ ἔχοντες ἑαυτοῖς εἰσι νόμος, οἵτινες ἐνδείκνυνται τὸ ἔργον τοῦ νόμου γραπτὸν ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν, συμμαρτυρούσης αὐτῶν τῆς συνειδήσεως καὶ μεταξὺ ἀλλήλων τῶν λογισμῶν κατηγορούντων ἢ καὶ ἀπολογουμένων ἐν ἡμέρᾳ ὅτε κρινεῖ ὁ Θεὸς τὰ κρυπτὰ τῶν ἀνθρώπων κατὰ τὸ εὐαγγέλιόν μου διὰ Ἰησοῦ Xριστοῦ». Mεταφράζουμε τὸ χωρίο: Ὅταν ἐθνικοί, ποὺ δὲν ἔχουν νόμο, κάνουν ἐκ φύσεως τὰ τοῦ νόμου, αὐτοί, ἂν καὶ δὲν ἔχουν νόμο, εἶνε οἱ ἴδιοι νόμος γιὰ τοὺς ἑαυτούς τους. Aὐτοὶ δείχνουν, ὅτι τὸ ἔργο τοῦ νόμου εἶνε γραμμένο στὶς ψυχές τους, ἀφοῦ ἡ συνείδησί τους δίνει ἔντονη μαρτυρία (γιὰ τὸ καλὸ καὶ τὸ κακό), καὶ οἱ διάνοιές τους στέκονται μεταξύ αὐτῶν κατήγοροι ἢ καὶ συνήγοροι στὶς μεταξύ τους σχέσεις γιὰ τὴν ἡμέρα, ποὺ ὁ Θεός, συμφώνως μὲ τὸ εὐαγγέλιό μου, θὰ κρίνῃ τὶς κρυφὲς σκέψεις καὶ πράξεις τῶν ἀνθρώπων διὰ τοῦ Ἰησοῦ Xριστοῦ.
            Tί σημαίνουν τὰ ἀποστολικὰ αὐτὰ λόγια; Σημαίνουν, ὅτι καὶ οἱ ἐθνικοί, οἱ ἀλλόθρησκοι, ἐνῷ δὲν ἔχουν τὸ μωσαϊκὸ νόμο (οὔτε ἔπειτα τὸν εὐαγγελικὸ νόμο), ὅμως δὲν στεροῦνται νόμου, ἔχουν τὸν ἔμφυτο ἠθικὸ νόμο, τὸ νόμο τῆς συνειδήσεως, γιὰ νὰ κριθοῦν τὴν ἡμέρα τῆς Kρίσεως, καὶ ὅσοι ἐφαρμόζουν αὐτὸ τὸ νόμο θὰ σωθοῦν. Προηγουμένως, στὸ στίχ. 13, ὁ ἀπόστολος εἶπε: «Oἱ ποιηταὶ τοῦ νόμου δικαιωθήσονται». »

    Χαρακτηριστικό , άν μή καί ύποπτο, είναι τό ότι ο κ. Νικόλαος Σωτηρόπουλος , δέν παραπέμπει καί σ΄ αυτό τού τό άρθρο , όπως καί στήν τηλεοπτική τού εκπομπή πού θά δούμε παρακάτω , ούτε σέ έναν Άγιο ή έστω αναγνωρισμένο λόγιο ερμηνευτή τής Αγίας Γραφής γιά νά στηρίξει τά λεγόμενά τού !!! Εμείς όμως, οί Ορθόδοξοι, γνωρίζουμε πολύ καλά πώς είναι εξαιρετικά επικίνδυνο τό να ερμηνεύουμε μόνοι μάς τίς Αγίες Γραφές . Είναι κάτι πού συνηθίζουν οί αιρετικοί καί αποφεύγουμε εμείς . Εξάλλου, ζούμε στόν 21ο αιώνα τού Χριστιανισμού καί έχουμε πολλούς Αγίους καί εναρέτους , λόγιους ερμηνευτές νά μελετήσουμε .
   Γι΄ αυτόν λοιπόν τόν λόγο, καλό είναι νά δούμε , πώς ερμηνεύει τούς , παρεξηγημένους αυτούς , στίχους ό Αγιος Ιωάννης ό Χρυσόστομος , ό οποίος κατά τήν παράδοση τής Ορθοδόξου Εκκλησίας μάς, είναι ό μόνος πού ερμήνευσε τίς επιστολές τού Αγίου Αποστόλου Παύλου καθ΄ υπαγόρευσην τού ιδίου τού Αποστόλου ! 
   Παραθέτω καί τούς προηγούμενους στίχους , γιά νά μήν φανεί παράκαιρη η ερμηνεία τού Αγίου Χρυσοστόμου : δόξα δὲ καὶ τιμὴ καὶ εἰρήνη παντὶ τῷ ἐργαζομένῳ τὸ ἀγαθόν, ᾿Ιουδαίῳ τε πρῶτον καὶ ῞Ελληνι· οὐ γάρ ἐστι προσωποληψία παρὰ Τῷ Θεῷ. ὅσοι γὰρ ἀνόμως ἥμαρτον, ἀνόμως καὶ ἀπολοῦνται· καὶ ὅσοι ἐν νόμῳ ἥμαρτον, διὰ νόμου κριθήσονται. οὐ γὰρ οἱ ἀκροαταὶ τοῦ νόμου δίκαιοι παρὰ Τῷ Θεῷ, ἀλλ᾿ οἱ ποιηταὶ τοῦ νόμου δικαιωθήσονται. ὅταν γὰρ ἔθνη τὰ μὴ νόμον ἔχοντα φύσει τὰ τοῦ νόμου ποιῇ, οὗτοι νόμον μὴ ἔχοντες ἑαυτοῖς εἰσι νόμος . οἵτινες ἐνδείκνυνται τὸ ἔργον τοῦ νόμου γραπτὸν ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν, συμμαρτυρούσης αὐτῶν τῆς συνειδήσεως καὶ μεταξὺ ἀλλήλων τῶν λογισμῶν κατηγορούντων ἢ καὶ ἀπολογουμένων ἐν ἡμέρᾳ ὅτε κρινεῖ ὁ Θεὸς τὰ κρυπτὰ τῶν ἀνθρώπων κατὰ τὸ εὐαγγέλιόν μου διὰ Ἰησοῦ Xριστοῦ”( Ρωμ. Β΄ 9-16 ).
   Λέγει ο Άγιος :Ποίον Ιουδαίον ενταύθα φυσίν, ή περί ποίων Ελλήνων διαλέγεται ; Τών πρό τής τού Χριστού παρουσίας. Ούπω γάρ είς τούς τής χάριτος έφθασε χρόνους ό λόγος, αλλ΄ έτι τοίς ανωτέροις χρόνοις ενδιατρίβει...”( P.G. 60 σελ. 426 γ΄ ).
   Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος , μάς λέει λοιπόν , πώς εδώ ο Απόστολος Παύλος εννοεί τούς πρό Χριστού Ιουδαίους καί Εθνικούς καί όχι τούς μετά Χριστόν , όπως εντελώς αυθαιρέτως επιμένει νά διδάσκει ο κ. Νικόλαος Σωτηρόπουλος !
    Ο
κ. Σωτηρόπουλος, ώς άριστος γνώστης τής Αγίας Γραφής ( σίγουρα απ΄ τούς πρώτους στήν Ελλάδα !), αποκρύπτει σκανδαλωδώς τά κατηγορηματικά λόγια Τού Κυρίου ημών Ιησού Χριστού : “ Ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι͵ ἐὰν μή τις γεννηθῇ ἄνωθεν͵ οὐ δύναται ἰδεῖν τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ. λέγει πρὸς αὐτὸν ὁ Νικόδημος͵ Πῶς δύναται ἄνθρωπος γεννηθῆναι γέρων ὤν; μὴ δύναται εἰς τὴν κοιλίαν τῆς μητρὸς αὐτοῦ δεύτερον εἰσελθεῖν καὶ γεννηθῆναι; Ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι͵ ἐὰν μή τις γεννηθῇ ἐξ ὕδατος καὶ πνεύματος͵ οὐ δύναται εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ.”( Ιω. Γ΄ 5 . ) καί “ ὁ πιστεύσας καὶ βαπτισθεὶς σωθήσεται͵ ὁ δὲ ἀπιστήσας κατακριθήσεται. ”( Μάρ. ΙΣΤ΄ 16 ). Καί τά αποκρύπτει , διότι είναι καταπέλτης κατά τής αιρέσεως στήν οποία είναι προσκολλημένος !
    Εδώ , καλό είναι νά επισημανθεί , τό ότι εμείς οί Ορθόδοξοι Χριστιανοί , πιστεύουμε απολύτως στίς υποσχέσεις καί προφητείες Τού Σωτήρος Χριστού . Δέν προσπαθούμε νά τίς κατανοήσουμε , διότι , όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης τής Κλίμακος : '' Είναι δύσκολο καί επικίνδυνο νά περιεργάζεται κανείς τόν βυθό τών κριμάτων Τού Θεού . Διότι αυτού τού είδους οί περίεργοι ταξιδεύουν μέ τό πλοίο τής Οιήσεως ''.( Οσίου Ιωάννου – Κλίμαξ . Λόγος περί Διακρίσεως ιγ΄).
    Περί τών ρημάτων Τού , Ο Ίδιος Ο Χριστός μάς είπε : '' ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ παρελεύσονται, οἱ δὲ ἐμοὶ λόγοι οὐ μὴ παρελεύσονται.'' ( Μάρ. ΙΓ΄ 31-32 ). Οί υποστηρικτές τής αιρέσεως , '' περί τής σωτηρίας τών αιρετικών καί αλλοθρήσκων '' , πλανώνται έκ τής απιστίας τών στούς λόγους Τού Χριστού ! Επαναλαμβάνουν τό , « Σκληρός ἐστιν ὁ λόγος οὗτος· τίς δύναται αὐτοῦ ἀκούειν; »( Ιω. ΣΤ΄ 60 ). Προσπαθούν , όχι νά πιστέψουν , αλλά νά κατανοήσουν τό Ευαγγέλιο ! Καί αυτός είναι ο μεγάλος τούς σκόλωψ . Άν είχατε αγιογραφικό στήριγμα κ. Σωτηρόπουλε , θά μάς δείχνατε έστω ένα χωρίο πού νά λέει π.χ. : “ οί αλλόθρησκοι καί οί αιρετικοί , θά μπούν στήν Βασιλεία τού Θεού ” . Όμως κανένα τέτοιο χωρίο δέν υπάρχει , παρά πλήθος , εντελώς αντιθέτων . Εσείς δέν μάς δείχνετε τά μέν , αφού δέν υπάρχουν , αλλά ούτε καί τά δέ , παρ΄ ότι τά γνωρίζετε απ΄ έξω κι ανακατωτά κ. Σωτηρόπουλε ! Γιατί ; Γιατί δέν γράφετε όλα αυτά τά χωρία πού ομιλούν καθαρά καί ξάστερα περί τού Βαπτίσματος καί περί τών αιρετικών καί ειδωλολατρών ;

           « Στὸ Ῥωμ. β΄ 26-27 ὁ ἀπόστολος γράφει: «Ἐὰν ἡ ἀκροβυστία τὰ δικαιώματα τοῦ νόμου φυλάσσῃ, οὐχὶ ἡ ἀκροβυστία αὐτοῦ εἰς περιτομὴν λογισθήσεται; Kαὶ κρινεῖ ἡ ἐκ φύσεως ἀκροβυστία, τὸν νόμον τελοῦσα, σὲ τὸν διὰ γράμματος καὶ περιτομῆς παραβάτην νόμου». Mεταφράζουμε: Ἐὰν ὁ ἀπερίτμητος τηρῇ τὶς ἐντολὲς τοῦ νόμου, ἡ ἀπεριτμησία του δὲν θὰ θεωρηθῇ ὡς περιτομή; Kαὶ ὁ ἐκ φύσεως ἀπερίτμητος, ποὺ ἐκτελεῖ τὸ νόμο, θὰ καταδικάσῃ ἐσένα, ποὺ ἔχεις τὸ γραπτὸ νόμο καὶ τὴν περιτομή, ἀλλ' εἶσαι παραβάτης τοῦ νόμου.
            Tὸ ἐρώτημα στὴν περικοπὴ εἶνε ρητορικὸ καὶ σημαίνει: Ἀσφαλῶς, ἐὰν ὁ ἀπερίτμητος, ὁ ἀλλόθρησκος, τηρῇ τὶς ἐντολὲς τοῦ ἐμφύτου νόμου, τῆς συνειδήσεως, ἡ ἀπεριτμησία του θὰ θεωρηθῇ ὡς περιτομή. Mὲ ἄλλες λέξεις, ὁ μὴ Ἰουδαῖος, ποὺ ἐκτελεῖ τὸ νόμο τῆς συνειδήσεως, θὰ θεωρηθῇ ὡς Ἰουδαῖος. Kαὶ ὁ μὴ χριστιανός, νὰ προσθέσωμε ἐμεῖς, θὰ θεωρηθῇ ὡς χριστιανός. »

    Ακριβώς αυτό είναι τό πρόβλημα κ. Σωτηρόπουλε , πώς αυτό πού δέν λέει ο Απόστολος , τό προσθέτετε εσείς μόνος σάς ! Δέν ερμηνεύετε ! Π ρ ο σ θ έ τ ε τ ε !!! Είναι σίγουρο πώς πολλοί Χριστιανοί θά έχουν μείνει μέ ανοικτό τό στόμα μέ αυτές τίς βλασφημίες πού γράφετε ! Ο μή Χριστιανός θά θεωρηθεί ώς Χριστιανός κ. Σωτηρόπουλε ; Πού τά έχετε δεί αυτά τά παραμύθια ; Έχετε καταστρέψει κάθε έννοια Ορθοδόξου Εκκλησιολογίας ! Ο Άθεος Βουδιστής θά θεωρηθεί Χριστιανός κ. Σωτηρόπουλε ; Ο Αντίχριστος Μουσουλμάνος τό ίδιο ; Παρομοίως καί οί Ταοϊστές , Ινδουιστές , Ειδωλολάτρες κ.ο.κ. ; Συνέλθετε ! Θέλετε νά είστε αιρετικός ; Τουλάχιστον μήν γίνεστε Αιρεσιάρχης διά τού κηρύγματος !

« Kαὶ ὄχι μόνο θὰ σωθῇ ὁ ἐθνικός, ποὺ τηρεῖ τὸ φυσικὸ νόμο, ἀλλὰ καὶ θὰ καταδικάσῃ τὸν παραβάτη τοῦ γραπτοῦ νόμου Ἰουδαῖο, καὶ τὸν παραβάτη, προσθέτουμε, τοῦ εὐαγγελικοῦ νόμου χριστιανό. »
     
   Όχι μόνο στόν Παράδεισο , αλλά καί σέ δικαστικό θρόνο οί αβάπτιστοι αλλόθρησκοι , στήν αίρεση τού κ. Σωτηρόπουλου ! Καί εδώ , πάλι λέτε πώς '' π ρ ο σ θ έ τ ε τ ε '' κ. Σωτηρόπουλε ! Γιά ποιόν λόγο ; Πιό θεοφώτιστος είστε εσείς από τόν Θεοδίδακτο Απόστολο Παύλο ; Δέν ήξερε νά γράψει καί γιά Χριστιανούς ο Απόστολος ; Μάθημα θά τού κάνετε ;
    Βασικά , τό χωρίο πού χρησιμοποιεί εδώ ο κ. Σωτηρόπουλος , είναι προέκταση τού ανωτέρω , οπότε ισχύει , καί σ΄ αυτό , ότι λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος . Όλα αυτά , τά λέει ο Απόστολος Παύλος γιά τούς πρό Χριστού Ιουδαίους καί Εθνικούς . Διότι διαφορετικά θά έλεγε καί γιά Βαπτισμένους Χριστιανούς .
Η Ορθόδοξη Εκκλησία μάς διδάσκεί πώς , οί πρό Χριστού άνθρωποι θά κριθούν :
α) Γιά τό άν πίστεψαν Στόν Χριστό κατά τήν κάθοδό Τού στόν Άδη καί
β) Γιά τό άν τήρησαν οί μέν Ιουδαίοι τόν Μωσαϊκό Νόμο , οί δέ Εθνικοί , τόν έμφυτο Νόμο τής συνειδήσεως .
Πάντως είναι φοβερό , τό ότι δέν καταλαβαίνει ο κ. Ν. Σωτηρόπουλος , πώς μετατρέπει τήν Εκκλησία , από '' Σώμα Χριστού '' , όπως τήν αποκαλεί ο Απόστολος Παύλος , σέ μία καλύτερη νομοθεσία από αυτήν τής Παλαιάς Διαθήκης , τήν οποία όποιος τηρεί σώζεται , ενώ όποιος δέν τήν τηρεί , πάλι σώζεται , τηρώντας τήν έμφυτη νομοθεσία !!! Άν ήταν έτσι όπως μάς τά λέτε κ. Σωτηρόπουλε , Ο Θεός θά μάς έδινε έξ Ουρανού δύο πλάκες μέ έναν καλύτερο νόμο καί δέν θά ερχόταν Ο Ίδιος νά Σταυρωθεί , να Αναστηθεί καί να ιδρύσει τήν Εκκλησία Τού !

            « Ὁ Xριστὸς εἶπε στοὺς Ἰουδαίους: «Ἄνδρες Nινευῖται ἀναστήσονται ἐν τῇ Kρίσει μετὰ τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ κατακρινοῦσιν αὐτήν, ὅτι μετενόησαν εἰς τὸ κήρυγμα Ἰωνᾶ, καὶ ἰδοὺ πλεῖον Ἰωνᾶ ὧδε. Bασίλισσα νότου ἐγερθήσεται ἐν τῇ Kρίσει μετὰ τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ κατακρινεῖ αὐτήν, ὅτι ἦλθεν ἐκ τῶν περάτων τῆς γῆς ἀκοῦσαι τὴν σοφίαν Σολομῶντος, καὶ ἰδοὺ πλεῖον Σολομῶντος ὧδε» (Mατθ. ιβ΄ 41-42. Ἰδὲ καὶ Λουκ. ια΄ 30, 32). Mεταφράζουμε: Ἄνθρωποι τῆς Nινευῒ θ' ἀναστηθοῦν κατὰ τὴν Kρίσι μαζὶ μ' αὐτὴ τὴ γενεὰ καὶ θὰ τὴν καταδικάσουν, διότι μετανόησαν ἐξ αἰτίας τοῦ κηρύγματος τοῦ Ἰωνᾶ, καὶ ἰδοὺ ἐδῶ εἶνε ἀνώτερο ἀπὸ τὸν Ἰωνᾶ. Bασίλισσα τοῦ νότου θ' ἀναστηθῇ κατὰ τὴν Kρίσι μαζὶ μ' αὐτὴ τὴ γενεὰ καὶ θὰ τὴν καταδικάσῃ, διότι ἦλθε ἀπὸ τὰ πέρατα τῆς γῆς γιὰ ν' ἀκούσῃ τὴ σοφία τοῦ Σολομῶντος, καὶ ἰδοὺ ἐδῶ εἶνε ἀνώτερο ἀπὸ τὸ Σολομῶντα.
Ἐδῶ ὁ Kύριος ἀναφέρει δύο παραδείγματα ἀλλοθρήσκων, οἱ ὁποῖοι κατὰ τὴν ἡμέρα τῆς Kρίσεως καὶ τῆς κοινῆς ἀναστάσεως θ' ἀναστηθοῦν καὶ ὄχι μόνο θὰ σωθοῦν, ἀλλὰ καὶ θὰ καταδικάσουν τὴν ἄπιστη στὸ Xριστὸ γενεὰ τῶν Ἰουδαίων. Tὸ ἕνα παράδειγμα εἶνε οἱ κάτοικοι τῆς Nινευΐ, οἱ ὁποῖοι ἔδειξαν καλὴ προαίρεσι καὶ μετανόησαν γιὰ τὶς ἁμαρτίες τους, ὅταν ἄκουσαν τὸ κήρυγμα τοῦ προφήτου Ἰωνᾶ. Tὴν ἀληθινὴ Θρησκεία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης οὔτε πρὸ τοῦ κηρύγματος οὔτε μετὰ τὸ κήρυγμα τοῦ Ἰωνᾶ γνώρισαν.
Ἀλλ' ἐπειδὴ ἦταν καλοπροαίρετοι καὶ μετανόησαν γιὰ τὶς ἁμαρτίες τους, τότε μὲν ἔλαβαν πρόσκαιρη σωτηρία, κατὰ τὴν ἡμέρα δὲ τῆς Kρίσεως θὰ λάβουν αἰώνια σωτηρία. Eἶνε δυνατὸ νὰ σώζῃ ὁ Θεὸς προσκαίρως τοὺς καλοπροαιρέτους ἀλλοθρήσκους καὶ νὰ μὴ τοὺς σώζῃ αἰωνίως;
Ἐπαναλαμβάνουμε: Ὄχι μόνο θὰ σωθοῦν οἱ καλοπροαίρετοι ἀλλόθρησκοι, ἀλλὰ καὶ θὰ καταδικάσουν κακοπροαιρέτους Ἰουδαίους καὶ χριστιανούς.
Tὸ ἄλλο παράδειγμα, ποὺ ἀναφέρει ὁ Xριστός, εἶνε ἡ βασίλισσα τῆς χώρας Σαβά. Aὐτή, ἀπὸ πολλὴ μακρινὴ ἀπόστασι, ἦλθε στὴν Ἱερουσαλήμ, γιὰ ν' ἀκούσῃ τὴ σοφία τοῦ Σολομῶντος. Ἦταν ἀλλόθρησκη, ἀλλ' εἶχε ταπεινοφροσύνη καὶ πνευματικὸ πόθο. Γι' αὐτό, ὄχι μόνο θὰ σωθῇ, ἀλλὰ μὲ τὸ παράδειγμά της καὶ θὰ καταδικάσῃ Ἰουδαίους καὶ χριστιανοὺς χωρὶς ταπεινοφροσύνη καὶ πνευματικὸ ἐνδιαφέρον. »

    Πάλι στόν Παράδεισο καί κριτές τών Χριστιανών οί αβάπτιστοι , στήν θρησκεία τού κ. Σωτηρόπουλου ! Πάντως , θα πρέπει νά απαντήσετε καί στό εξής ερώτημα κ. Σωτηρόπουλε : Από αυτούς τούς δικαστές – αβαπτίστους - αλλοθρήσκους αλλά καί από τούς Αιρετικούς , θά υπάρξουν καί Άγιοι στόν Παράδεισο ; Πάντως , στήν νέα σάς Χριστιανική αίρεση , περισσότερο συμφέρει τό νά είσαι σεσωσμένος αλλόθρησκος – δικαστής τών Ορθοδόξων , παρά Χριστιανός Ορθόδοξος υπό αλλοθρήσκων κρινόμενος !
Ο Χριστός κ. Σωτηρόπουλε , εδώ , δέν αναφέρει δύο παραδείγματα , όπως λανθασμένα λέτε , αλλά τρία παραδείγματα αλλοθρήσκων . Τό τρίτο είναι οί Αντίχριστοι Ιουδαίοι , τούς οποίους , πλαγίως εσείς μάς παρουσιάζετε σάν ίσους μέ τούς Χριστιανούς , αφού συσχετίζετε τόν λόγο Τού Χριστού πρός τούς Σταυρωτές Τού Ιουδαίους , μέ εμάς τούς ενωμένους μέ Αυτόν Χριστιανούς , απειλώντας μάς , πώς θά κριθούμε από τούς Νινευίτες καί τήν Βασίλισσα τού νότου πού θά τούς κατακρίνουν έν ημέρα Κρίσεως !
    Άν είναι ποτέ δυνατόν ! Είναι τραγικό τό σημείο πού φθάνει ο άνθρωπος , όταν ερευνά μέ τήν προυπόθεση πώς δέν θά αποκηρύξει τήν πλάνη τού !
   Ύστερα , τί διαστροφικοί συσχετισμοί , μεταξύ σωματικής καί πνευματικής σωτηρίας , είναι αυτοί πού κάνετε κ. Σωτηρόπουλε ; Δηλαδή , όποιον αλλόθρησκο λαό δέν τόν καταστρέφει ο Θεός , αυτό αποτελεί απόδειξη πώς θά τόν βάλει σύσωμο ( εφ΄ όσον σύσωμος δέν καταστράφηκε ), στόν Παράδεισο ; Τί είν΄ αυτά πού λέτε ; Άν αναλογιστούμε πόσους αιρετικούς καί αλλοθρήσκους λαούς , δέν καταστρέφει από μακροθυμία Ο Πολυέλεος Θεός , τότε σύμφωνα μέ τήν αιρετική σάς θεωρία , δέν θά μείνει αβάπτιστος εκτός Παραδείσου ( σέ αντίθεση φυσικά μέ τούς Βαπτισμένους Ορθοδόξους Χριστιανούς... )! Γιά νά μήν συμπεριλάβω καί τήν μακροθυμία Τού Χριστού , πρός τόν Ιούδα καί τούς σταυρωτές Τού , ακόμα καί πρός αυτόν τόν Σατανά , διότι τότε η Κόλαση κινδυνεύει νά βάλει... λουκέτο !
    Τό ότι , πάντως καί οί δύο περιπτώσεις πού αναφέρετε , είναι παντελώς άσχετες μέ τό θέμα , δύναται πάς τίς διαθέτων Ορθόδοξον νούν , νά διαπιστώσει . Πρόκειται γιά ακόμη 2 περιπτώσεις , πρό Χριστού ανθρώπων ! Γιατί όμως τόση επιμονή στήν πρό Χριστού εποχή κ. Σωτηρόπουλε ; Η μετά Χριστόν εποχή δέν έχει νά σάς προσφέρει επιχειρήματα γιά νά στηρίξετε τήν θεωρία σάς ; Θά σάς πώ εγώ . Όχι κ. Σωτηρόπουλε , δέν έχει !
Εκτός αυτού :
   α) Καί γιά τίς δύο περιπτώσεις , Ο Χριστός δέν λέει πώς θά πάνε στόν Παράδεισο , όπως εσείς καί πάλι '' προσθέτετε '' ! ( άν καί έτσι νά έλεγε , αυτό θά γινόταν κατά τήν κάθοδό Τού στόν Άδη , οπότε καί πάλι αυτό δέν θά ήταν ενάντιο στό βασικό δόγμα τής Ορθοδόξου Εκκλησίας : « Εκτός τής Εκκλησίας δὲν υπάρχει σωτηρία » - Άγιος Κυπριανός ). καί
   β) Περί αμφοτέρων τών περιπτώσεων , Ο Σωτήρας Χριστός , λέει πώς , το δικό Μού κήρυγμα είναι  α ν ώ τ ε ρ ο : '' ἰδοὺ πλεῖον Ἰωνᾶ ὧδε '' καί '' πλεῖον Σολομῶντος ὧδε ''. Μέ ποιό δικαίωμα εσείς , εξομοιώνετε τά κηρύγματα τού Ιωνά καί τού Σολομώντος , μέ τό κήρυγμα Τού Χριστού κ. Σωτηρόπουλε ;

    « Θὰ σωθοῦν λοιπὸν καὶ ἀλλόθρησκοι, οἱ ὁποῖοι δὲν εἶχαν τὴν εὐκαιρία νὰ γνωρίσουν τὴν ἀληθινὴ Θρησκεία. »

    Εδώ ο κ. Σωτηρόπουλος κηρύττει καί μία έταιρη πλάνη τού , κατά τήν οποία , δήθεν , « τό Ευαγγέλιο δέν εκηρύχθη είς όλον τόν κόσμο » ! Αλλά ας απαντήσει σ΄ αυτήν τού τήν πλάνη , ο Θεόπτης , Άγιος Γρηγοριος ο Παλαμάς :
 
   « Θά είπω πρώτα πρός τήν αγάπην σάς τά τελευταία λόγια τής αναγινωσκομένης σήμερα παραβολής Τού Κυρίου , ότι « πολλοὶ εἰσιν κλητοὶ ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί. ».( Ματθ. κβ΄ 15 )Διότι ευτό δεικνύει καί Ο Κύριος μέ όλην τήν παραβολήν , ώστε νά προσπαθήσωμε εμείς νά μήν είμεθα απλώς από τούς κλητούς , αλλά από τούς εκλεκτούς . Επειδή όποιος δέν είναι από τούς εκλεκτούς , αλλά μόνον από τούς κλητούς , όχι μόνον εκπίπτει από τό Ανέσπερον Φώς , αλλά καί εξάγεται πρός τό σκότος τό εξώτερον καί αφού τού δεθούν τά χέρια , επειδή δέν εργάσθησαν τά έργα Τού Θεού καί τά πόδια , επειδή δέν έτρεξαν πρός Τόν Θεόν , παραδίδεται στόν κλαυθμόν καί τόν βρυγμόν τών οδόντων .
Θά απορούσε κανείς κατ΄ αρχήν πώς Ο Κύριος είπε ότι οί κλητοί είναι πολλοί , όχι όμως όλοι οί άνθρωποι· διότι εάν δέν είχαν κληθεί όλοι , δέν θά ήταν δίκαιο νά εκπέσουν από τά επηγγελμένα αγαθά όσοι δέν προσεκλήθησαν , καί νά λάβουν τήν πείρα τών ηπειλημένων βασάνων· άν είχαν κληθεί δέν αποδοκιμάσθησαν δικαίως· δέν είναι όμως αλήθεια τό ότι δέν εκλήθησαν . Διότι καθώς Ο Κύριος ανελαμβάνετο στόν ουρανόν μετά τήν έκ νεκρών Ανάστασιν , είπε πρός τούς μαθητάς Τού : « Πορευθέντες εἰς τὸν κόσμον ἅπαντα κηρύξατε τὸ εὐαγγέλιον πάσῃ τῇ κτίσει. »( Μάρκ. ιστ΄ 15 ) καί « μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος, διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν· »( Ματθ. Κη΄ 19 ). Καί ότι αυτό πού προσετάχθησαν οί μαθηταί , τό επραγματοποίησαν , είναι ικανός νά τό παραστήσει ο μέγας Παύλος· διότι λέγει : « μὴ οὐκ ἤκουσαν; μενοῦνγε ( καί βέβαια διότι ) εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος αὐτῶν καὶ εἰς τὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης τὰ ῥήματα αὐτῶν. ».( Ρωμ. Ι΄ 18 ), δηλαδή τών Αποστόλων . Ώστε όλοι εκλήθησαν , καί δικαίως θά τιμωρηθούν εκείνοι πού δέν προσήλθαν στήν πίστι . » ( λόγος είς τήν παραβολήν τήν καλούσαν είς τούς γάμους τού υιού . Ε.Π.Ε. Τόμ. 10 σελ. 554 ). 
   Ο Άγιος Γρηγόριος είναι ξεκάθαρος . Όλοι εκλήθησαν καί όσοι δέν προσήλθαν στήν πίστη , θά τιμωρηθούν . Αλλά η « αγαπολογία » καί ο ορθολογισμός τών νεοτεριστών , δέν καταλαβαίνουν από δόγματα καί από τά αποφθέγματα τών Αγίων τής Εκκλησίας .

   « Tίθεται δὲ νέο ἐρώτημα: Oἱ ἄλλες Θρησκεῖες θὰ ληφθοῦν ὑπ' ὄψιν γιὰ τὴ σωτηρία τῶν ἀλλοθρήσκων; Oἱ Oἰκουμενισταί, ὀπαδοὶ τῆς παναιρέσεως καὶ πανθρησκείας τοῦ Oἰκουμενισμοῦ, ἰσχυρίζονται, ὅτι καὶ οἱ ἄλλες Θρησκεῖες ἔχουν σωτηριώδη σημασία. Ὁ ἀρχιοικουμενιστὴς Πατριάρχης Kωνσταντινουπόλεως Bαρθολομαῖος κηρύττει, ὅτι καὶ οἱ ἄλλες Θρησκεῖες εἶνε σεβαστὲς καὶ σεβάσμιες καὶ δρόμοι σωτηρίας. Λάθος τοῦτο, μέγιστο λάθος. Aἵρεσι τοῦτο, μεγίστη αἵρεσι. Ἂν ἔσωζαν οἱ ἄλλες Θρησκεῖες, γιατί ὁ Xριστὸς θὰ ἵδρυε τὴ Xριστιανικὴ Θρησκεία; »

   Τό ίδιο σάς ερωτώ κί εγώ κ. Σωτηρόπουλε ! Άν έσωζε ο έμφυτος νόμος , γιατί Ο Χριστός θά ίδρυε τήν Χριστιανική Εκκλησία ;

   « Eἶνε ἀνοησία στὴ νυοστὴ δύναμι τὸ νὰ φρονῇ κανείς, ὅτι καὶ οἱ ψεύτικες Θρησκεῖες καὶ οἱ δαίμονες, οἱ ὁποῖοι κρύπτονται πίσω ἀπ' αὐτές, σώζουν! »

   Εξίσου ανοησία , στήν νυοστή δύναμη , είναι τό νά φρονεί κανείς , ότι ο έμφυτος νόμος σώζει κ. Σωτηρόπουλε !

    « Ὅσοι ἀπὸ τοὺς ἀλλοθρήσκους εἶνε καλοπροαίρετοι καὶ εὐσυνείδητοι, αὐτοὶ σώζονται ὄχι ἐξ αἰτίας τῶν Θρησκειῶν των, ἀλλὰ λόγῳ τῆς καλῆς προαιρέσεως καὶ εὐσυνειδησίας των , προπάντων δὲ καὶ κυρίως λόγῳ τῆς σταυρικῆς θυσίας τοῦ Xριστοῦ. »

    Άν κ. Σωτηρόπουλε έσωζε από μόνη τής η Σταυρική Θυσία Τού Χριστού , γιατί Ο Χριστός νά ιδρύσει τήν Χριστιανική Τού Εκκλησία ; Γιά ποιόν λόγο νά στείλει τούς Αποστόλους Τού σέ όλα τά έθνη νά κηρύξουν ; Εφ΄ όσον , κατά τά λεγόμενά σάς , θά κέρδιζαν ώς διά Μαγείας , οί άνθρωποι τόν τελικό στόχο τής Θείας Οικονομίας , δηλαδή τήν αιώνια ένωσή τούς μέ Τόν Θεό , γιά ποιόν λόγο νά μετανοήσουν , νά Βαπτιστούν καί νά κοινωνήσουν Τό Σώμα καί Τό Αίμα Τού Σωτήρος ; Κρίμα στό όνομα τής οργάνωσής σάς κ. Σωτηρόπουλε .
    Μήπως όμως μπορούν , όπως ισχυρίζεστε , νά υπάρξουν άξιοι σωτηρίας , καλοπροαίρετοι καί ευσυνείδητοι ( δηλ. ενάρετοι ) αλλόθρησκοι ; Κατά τήν διδασκαλία τής Ορθοδόξου Εκκλησίας μάς , όχι ! Άς ακούσουμε πρώτα τόν λόγο Τού Κυρίου : μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν. καθὼς τὸ κλῆμα οὐ δύναται καρπὸν φέρειν ἀφ᾿ ἑαυτοῦ, ἐὰν μὴ μείνῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ, οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς, ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ μείνητε. ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα. ὁ μένων ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ, οὗτος φέρει καρπὸν πολύν, ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν. ἐὰν μή τις μείνῃ ἐν ἐμοί, ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα καὶ ἐξηράνθη, καὶ συνάγουσιν αὐτὰ καὶ εἰς τὸ πῦρ βάλλουσι, καὶ καίεται. ( Ιω. ΙΕ΄4-7 ).
    Εδώ , Ο Σωτήρας Χριστός μάς λέει , πώς εκτός από τό ότι , εάν δέν μείνουμε μέσα Τού , μέ τά Άγια Μυστήρια τού Αγίου Βαπτίσματος καί Χρίσματος εννοείται , δέν μπορούμε νά κάνουμε απολύτως τίποτα , προσθέτει καί τήν απειλή , πώς όποιος δέν μείνει μέσα Τού , τόν περιμένει τό αιώνιο πύρ ! Βλέπουμε λοιπόν , πώς Ο Ίδιος Ο Χριστός μάς έχει αποκαλύψει τήν δικαιοσύνη Τού καί εμείς , άν θέλουμε νά είμεθα μαθητές Τού , οφείλουμε νά τήν ομολογούμε .
Υπάρχουν όμως άνθρωποι πού , όπως λέει ο κ. Σωτηρόπουλος , δέν έχουν ανάγκη νά καθαριστούν μέ τό Άγιο Βάπτισμα , δηλαδή αναμάρτητοι ; Η Ορθόδοξη πίστη μάς , λέει πώς μετά τήν πτώση τών πρωτοπλάστων , όλοι οί άνθρωποι γεννιούνται αμαρτωλοί λόγω τού προπατορικού αμαρτήματος καί μόνο γι΄ αυτό , είναι εντελώς χωρισμένοι από Τόν Θεό . Μόνο μέ τήν θυσία Τού Μεσσία , κατέστη δυνατή η επάνωδος στό '' αρχαίον κάλος '' :
    Λέγει περί αυτού ο Απόστολος Παύλος : “ Ἄρα οὖν ὡς δι΄ ἑνὸς παραπτώματος εἰς πάντας ἀνθρώπους εἰς κατάκριμα͵ οὕτως καὶ δι΄ ἑνὸς δικαιώματος εἰς πάντας ἀνθρώπους εἰς δικαίωσιν ζωῆς· ὥσπερ γὰρ διὰ τῆς παρακοῆς τοῦ ἑνὸς ἀνθρώπου ἁμαρτωλοὶ κατεστάθησαν οἱ πολλοί͵ οὕτως καὶ διὰ τῆς ὑπακοῆς τοῦ ἑνὸς δίκαιοι κατασταθήσονται οἱ πολλοί. νόμος δὲ παρεισῆλθεν ἵνα πλεονάσῃ τὸ παράπτωμα· οὗ δὲ ἐπλεόνασεν ἡ ἁμαρτία͵ ὑπερεπερίσσευσεν ἡ χάρις͵ ἵνα ὥσπερ ἐβασίλευσεν ἡ ἁμαρτία ἐν τῷ θανάτῳ͵ οὕτως καὶ ἡ χάρις βασιλεύσῃ διὰ δικαιοσύνης εἰς ζωὴν αἰώνιον διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν. ( Ρωμ. Ε΄ 18 – ΣΤ΄ ) καί :
'' ἐὰν δὲ ἐν τῷ φωτὶ περιπατῶμεν, ὡς αὐτός ἐστιν ἐν τῷ φωτί, κοινωνίαν ἔχομεν μετ᾿ ἀλλήλων, καὶ τὸ αἷμα ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ καθαρίζει ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἁμαρτίας. ἐὰν εἴπωμεν ὅτι ἁμαρτίαν οὐκ ἔχομεν, ἑαυτοὺς πλανῶμεν καὶ ἡ ἀλήθεια οὐκ ἔστιν ἐν ἡμῖν. ἐὰν ὁμολογῶμεν τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν, πιστός ἐστι καὶ δίκαιος, ἵνα ἀφῇ ἡμῖν τὰς ἁμαρτίας καὶ καθαρίσῃ ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἀδικίας. ἐὰν εἴπωμεν ὅτι οὐχ ἡμαρτήκαμεν, ψεύστην ποιοῦμεν αὐτόν, καὶ ὁ λόγος αὐτοῦ οὐκ ἔστιν ἐν ἡμῖν. ( Ιω. Α΄ επ. , Α΄ 7-Β΄ 1 ) .
    Ψεύτες λοιπόν , όσοι κηρύττουν περί '' αναμαρτήτων - αβαπτίστων ανθρώπων '' . Άς δούμε όμως καί τί λένε περί αυτού , οί Άγιοι πατέρες τής Εκκλησίας . Ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρείας γράφει :
"όπλον ουν, άμα ασφάλειαν αρραγή ταις ημετέραις ψυχαίς δέδωκεν ο πατήρ το Πνεύμα Χριστού, την αυτού χάριν τε και παρουσίαν και δύναμιν αναπληρούν. Αμήχανον γαρ ψυχήν κατορθώσαι τι των αγαθών, ήγουν των οικείων κρατήσαι παθών...μη τη του αγίου πνεύματος τετειχισμένου χάριτι και αυτόν έχουσα εν αυτή δια τούτον Χριστόν ''( Λόγος Κατά Ιουλιανού 3 ).
Κανένα αγαθό , κατά τόν Άγιο Κύριλλο , δέν δύναται ο άνθρωπος νά πράξει , χωρίς τήν συνεργία τής Θείας Χάριτος . Καί άν αναρωτηθεί ο κ. Σωτηρόπουλος , γιατί ονομάζονται δίκαιοι , πολλοί αβάπτιστοι άνθρωποι τής Παλαιάς Διαθήκης , άς διαβάσει τόν Α΄ λόγο τής '' έν Χριστώ ζωής '' , τού Αγίου Νικολάου Καβάσιλα , όπου ξεκαθαρίζει ο Άγιος , πώς η έννοια '' δίκαιος '' στήν πρό Τού Χριστού εποχή , δέν είναι κυριολεκτική , αλλά εννοείται ώς ο άνθρωπος πού έχει τίς προυποθέσεις νά πιστέψει καί νά σωθεί από Τόν Χριστό .
    Τέλος , πρέπει νά αναλογιστούμε , πώς πολλά από τά , υπό τών νεοτεριστών αγαπολόγων , λεγόμενα « καλά έργα » τών αιρετικών καί αλλοθρήσκων , είναι κατά τήν Ορθόδοξη Εκκλησία μάς , θανάσιμες αμαρτίες ! Π.χ. , ένας Γάμος εκτός τής Ορθοδόξου Εκκλησίας μάς , θεωρείται πορνεία ! Τό ίδιο καί η τεκνογονία ! Ακόμη , η μή τήρησις τών νηστειών τής Εκκλησίας μάς , είναι μεγάλη αμαρτία ! Καί ούκ εστίν αριθμός !
Συνεπώς , όπως αποδείχθηκε :
α) από τήν Αγία Γραφή ,
β) από τούς Αγίους πατέρες καί
γ) από τήν διδασκαλία τής Ορθοδόξου Εκκλησίας μάς ,
ενάρετος άνθρωπος , χωρίς νά έχει Βαπτιστεί , δέν μπορεί νά υπάρξει .  
   Τό Άγιο Βάπτισμα , είναι αναγέννησις καί ανάπλασις τού όλου ανθρώπου . Θάνατος τού παλαιού μεταπτωτικού καί Ανάστασις τού νέου Χριστοποιημένου ανθρώπου . Δέν θά ξεχάσουμε τήν πίστη μάς επειδή ο κ. Σωτηρόπουλος έχει υπέρ άγαν πόθο γιά τήν σωτηρία τής ανθρωπότητος !

   « Tώρα βεβαίως δὲν γνωρίζουν, ὅτι σωτήρ των εἶνε ὁ Xριστός. Ἀλλὰ μόλις ἀπέρχονται στὴν αἰωνιότητα, τότε γνωρίζουν, ὅτι σωτήρ των καὶ Θεὸς εἶνε Ἐκεῖνος, ὁ Ἐσταυρωμένος, – τὸν ὁποῖον οἱ Oἰκουμενισταὶ ἀνασταυρώνουν… »

    Ειδικά σ΄ αυτό τό σημείο ο κ. Σωτηρόπουλος , κηρύττει απροκάλυπτα , Πανθρησκειακό Οικουμενισμό ( ώς πρός τό θέμα τής σωτηρίας , όχι τών δογμάτων τών λοιπών θρησκειών , τά οποία ομολογεί ορθώς ώς ψευδή ) ! Αρνείται τήν Ορθόδοξη Χριστιανική μάς πίστη ! Τελειώνει μέ μία άλλη '' αποκατάσταση τών αλλοθρήσκων '' ( αλλού όπως είπα , λέει καί περί τών αιρετικών , αλλά στό άρθρο αυτό αποσιώπησε σκανδαλωδώς τούς αιρετικούς ) !
Καλό είναι πάντως , νά μήν ξεχνάει ο κ. Σωτηρόπουλος , πώς ο πολυμαθής καί πολυγραφέστατος , αλλά συνάμα υπερήφανος Ωριγένης , εκήρυξε στήν αιρετική τού θεωρία , περί '' αποκαταστάσεως τών πάντων '', τήν είσοδο όλων τών κολασμένων στόν Παράδεισο , αφού βέβαια κολαστούν αρκετά... όπως νόμιζε η « μεγαλόνοιά » τού καί έτσι , αναθεματίστηκε από τήν Ε΄ Οικουμενική Σύνοδο γιά τήν... ψευτοφιλανθρωπία τού ! Ο κ. Ν. Σωτηρόπουλος , κηρύττει τήν είσοδο όλων τών , κατ΄ αυτόν καλοπροαιρέτων , αλλοθρήσκων ( αλλού , όπως είπα λέει καί τών αιρετικών ) στόν Παράδεισο , όπου μάλιστα θά πιστέψουν καί γιά πρώτη τούς φορά Στόν Χριστό !!! Ορίστε ! Πλήρης αντικατάστασις τής επιγείου Εκκλησίας μέ τήν '' μετά θάνατον « Εκκλησία »'' τού κ. Σωτηρόπουλου !

Άς δούμε όμως καί τί άλλα , παρόμοια αιρετικά , είχε κηρύξει πρό ετών , ο κ. Σωτηρόπουλος , σέ τηλεοπτική τού εκπομπή μέ τίτλο « Ορθοδοξία » :

    « Θά πούμε : Οί Ρωμαιοκαθολικοί θα πάνε όλοι στήν κόλαση ; Οί Προτεστάνται θα πάνε όλοι στήν κόλαση ; Λοιπόν . Δέν μπορούμε νά πούμε τίποτα γιά τά θέματα αυτά , τά οικογενειακά Τού Θεού . Αυτοί πού δημιούργησαν τίς Αιρέσεις σίγουρα θά χαθούν . Αυτοί πού ήταν Ορθόδοξοι καί αρνήθηκαν τήν Ορθοδοξία καί έγιναν αιρετικοί σίγουρα θά χαθούν . Αυτοί όμως πού γεννήθηκαν μέσα στίς Αιρέσεις καί δέν μπορούν νά κρίνουν θεολογικά , δέν νομίζω... ότι θά χαθούν . Δέν ξέρω , Ο Θεός ξέρει . Εγώ θέλω νά τύχουν τού ελέους καί πιστεύω ότι αυτοί πού έχουν καλή συνείδηση , είτε Ρωμαιοκαθολικοί είναι , είτε Προτεστάνται καί αγωνίζονται πνευματικά καί δέν ξέρουν νά κρίνουν θεολογικά , νομίζω ότι θά... Ο Θεός μπορεί νά τούς σώσει . Θά τιμωρήσει αυτούς πού δημιούργησαν τίς Αιρέσεις . »

   Εδώ , κάτ΄ αρχάς , ο κ. Σωτηρόπουλος κηρύττει αγνωστικισμό ! Τί πάει νά πεί δέν μπορούμε να πούμε τίποτα ; Καλύτερα νά μιλούσε αποκλειστικά γιά τόν εαυτό τού καί όχι έκ μέρους τών Ορθοδόξων Χριστιανών .΄Αν δέν ξέρει τίποτα ο κ. Σωτηρόπουλος γιά τό σοβαρό δογματικό θέμα , '' τής εντός τής Εκκλησίας σωτηρίας τών ανθρώπων '', τότε άς πάει στό κατηχητικό νά μάθει ! 
   Ο Χριστός μάς προείπε τόν μοναδικό τρόπο μέ τόν οποίο σώζει τούς ανθρώπους . Ο Απόστολος Παύλος λέει , '' ημείς νούν Χριστού έχομεν '' ! Εμείς οί Ορθόδοξοι Χριστιανοί , γνωρίζουμε καί είμαστε υποχρεωμένοι νά ομολογούμε μετά πάσης βεβαιότητος πώς , φανερὰ δέ ἐστιν τὰ ἔργα τῆς σαρκός, ἅτινά ἐστιν πορνεία, ἀκαθαρσία, ἀσέλγεια, εἰδωλολατρία, φαρμακεία, ἔχθραι, ἔρις, ζῆλος, θυμοί, ἐριθείαι, διχοστασίαι, αἱρέσεις, φθόνοι, μέθαι, κῶμοι, καὶ τὰ ὅμοια τούτοις, ἃ προλέγω ὑμῖν καθὼς προεῖπον ὅτι οἱ τὰ τοιαῦτα πράσσοντες βασιλείαν θεοῦ οὐ κληρονομήσουσιν. ( Γαλ. Ε΄ 20 – 22 ).

Μιμούμενοι τόν Απόστολο Παύλο , οι Άγιοι πατέρες τής Εκκλησίας μάς , διεκήρυξαν περί τών αιρετικών τά εξής :  

   Η αίρεσις , « ακοινώνητος εστί τής Εκκλησίας καί τών Ουρανών αλλοτρία » ( Μ. Αθανασίου ΒΕΠΕΣ 33, 178 ), « τό έσχατον πτώμα εστί τής ψυχής » ( Αγίου Γρηγορίου Νύσσης , Ρύ , 44 , 504 ), « Θεομίσητος εστίν η αίρεσις » (  Μ. Αθανασίου ΒΕΠΕΣ 31, 241 ). Οι αιρετικοί, κατά τον Μ. Αθανασιο, είναι λύκοι και πρόδρομοι του Αντιχρίστου ( Πίστις των αγίων Πατέρων των εν Νικαία, P.G.28, 1641 c. ), ενώ, κατά τον Μ. Βασίλειο, χειρότεροι και από τον Ιούδα ( Επιστολή σμ΄, P.G.32, 897 a. ). Οι Άγιοι προτρέπουν τους αιρετικούς να εγκαταλείψουν την αίρεση και να προσέλθουν στην καθολική Εκκλησία, διαφορετικά δεν ωφελούνται από τα « καλά τους έργα » ( Αγίου Αναστασίου Αντιοχείας, Οδηγός, κεφ. α΄ , P.G.89, 48 c. ), ούτε μπορούν να κληρονομήσουν την βασιλεία του Θεού ( Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου, P.G.96, 508 c. ). « Εκτός τής Εκκλησίας δὲν υπάρχει σωτηρία » ( Άγιος Κυπριανός ). « Ώς ξένους καί εχθρούς Τού Θεού, θά εννοήσουμε όσους είναι αβάπτιστοι ή δέν έχουν ορθή πίστη » ( Όσίου Ιωάννη Σιναΐτη , περί αποταγής β΄).
 

   Λέγει πάλι ο Απόστολος Παύλος : “ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ [ὑμῖν] εὐαγγελίζηται παρ᾽ ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω. ὡς προειρήκαμεν, καὶ ἄρτι πάλιν λέγω, εἴ τις ὑμᾶς εὐαγγελίζεται παρ᾽ ὃ παρελάβετε, ἀνάθεμα ἔστω .( Γαλ. Α΄ 8-9 ).

Μιμούμενοι τόν Απόστολο Παύλο , οι Άγιες Οικουμενικές Σύνοδοι , αναθεματίζουν όλους τούς αιρετικούς μαζί μέ τούς οπαδούς τούς :

αναθενατισθήναι πάσαν αίρεσιν ”( Α΄ κανών Β΄ Οικουμενικής Συνόδου ). “ Όλοις τοίς αιρετικοίς ανάθεμα ”( πρακτικά Ζ΄ Οικουμενικής Συνόδου ). “ Εί τίς τής χριστιανοκατηγορικής αιρέσεως όντα τινά ή έν εαυτή τόν βίον απορρήξαντα , διεκδικεί ( = δικαιώνει ) ανάθεμα ” καί “ ο μή λέγων τοίς αιρετικοίς ανάθεμα* , ανάθεμα έστω ”( πρακτικά Ζ΄ Οικουμενικής Συνόδου Μ13 400 ).( Δηλαδή , όποιος δέν λέει ανάθεμα στούς αιρετικούς , ανάθεμα σ΄ αυτόν τόν ίδιο ! Πρόσχωμεν αδερφοί ! Όσο καί άν επιθυμούμε τήν σωτηρία τών ανθρώπων, δέν πρέπει νά ξεχνάμε τό ότι , κατά τόν Άγιο Ιωάννη τόν Σιναΐτη , ο αιρετικός Ωριγένης , νόσησε '' ψεύτικη φιλανθρωπία Τού Θεού '' καί αναθεματίστηκε !
*Ανάθεμα σημαίνει χωρισμός από Τόν Θεό . )

   « Φυσικά αυτοί πού δέν παραδέχονται Τόν Χριστό ώς Θεό , είναι πέρα γιά πέρα αντίχριστοι . Αυτοί δέν θά σωθούν . »

Μακάρι νά τό πίστευε . Αμέσως στήν συνέχεια λέει τά ακριβώς αντίθετα !

 
   « Καί ώς πρός τούς αλλοθρήσκους , τούς Μωαμεθανούς , τούς Βουδιστάς , τούς άλλους , τούς Ειδωλολάτρας... . Αυτοί θά κριθούν , τό λέει ο Παύλος , μέ τόν Νόμο τής συνειδήσεως . Εμείς θά κριθούμε μέ τόν νόμο τού Ευαγγελίου . Θά ζυγιστούμε μέ ζυγαριά Φαρμακείου , αγαπητοί τηλεθεατές . Οί αλλόθρησκοι θά κριθούν μέ τόν Νόμο τής συνειδήσεως καί όσοι άνθρωποι έχουν καλή συνείδηση θά τύχουν καί αυτοί ελέους καί σωτηρίας . Τό Αίμα Τού Ιησού Χριστού ακτινοβολεί πρός όλες τίς κατευθύνσεις καί θά σώσει όλους τούς καλοπροαιρέτους ανθρώπους . »

Σέ όλες αυτές τίς αιρετικές δηλώσεις τού κ. Σωτηρόπουλου , βλέπουμε κατ΄ αρχάς τήν παντελή έλειψη Ορθοδόξου τεκμηριώσεως ! Η φράση τού , '' Τό Αίμα Τού Ιησού Χριστού ακτινοβολεί πρός όλες τίς κατευθύνσεις καί θά σώσει όλους τούς καλοπροαιρέτους ανθρώπους '', θυμίζει Οικουμενιστικό κήρυγμα ! Χάνεται εντελώς η έννοια τής Εκκλησίας καί τής πίστεως είς Τόν Χριστόν !
Ή Εκκλησία μάς , πιστεύει πως δέν σωζόμαστε , παρά μόνο διά Τού Υιού . Καί Ο Υιός , μετά τήν Ανάληψή Τού , δέν μάς σώζει ή μή μόνο διά τής Εκκλησίας Τού . Τώρα , αυτά τά Οικουμενιστικά κηρύγματα τού κ. Σωτηρόπουλου , αναμένεται νά δημιουργήσουν πολύ σοβαρές αντιδράσεις .
Στήν ουσία , οί ανωτέρω κακόδοξες δηλώσεις τού κ. Σωτηρόπουλου στήν εκπομπή '' Ορθοδοξία '', έγιναν η αφορμή νά γράψω τήν πρώτη , πρός αυτόν ελεγκτική μού μελέτη , στήν οποία δυστυχώς δέν απάντησε , παρά συνέχισε αμετανόητος νά λαλεί διεστραμμένα . Νά σημειωθεί επίσης , πώς αιρετικός λέγεται, αυτός πού παρ΄ ότι ενημερώθηκε καταλλήλως περί τής πλάνης τού , εξακολουθεί νά τήν πιστεύει . Αιρεσιάρχης λέγεται , αυτός πού όχι μόνο επιμένει στήν αίρεσή τού , αλλά καί τήν κηρύττει καί στούς Ορθοδόξους Χριστιανούς .


Στήν συνέχεια , θά δούμε ορισμένα βοηθητικά χωρία τής Αγίας Γραφής , σχετικά μέ τό αδύνατο τής σωτηρίας τών αλλοθρήσκων καί αιρετικών .
 

Χωρίς Βάπτισμα εντός τής Μίας , Αγίας , Καθολικής καί Αποστολικής Εκκλησίας , ουδείς σώζεται :
  

   Ό Άγιος Απόστολος Πέτρος παρομοιάζει τό Άγιο Βάπτισμα τής Εκκλησίας Τού Χριστού μέ τήν κιβωτό τού Νώε , εκτός τής οποίας όλοι οί άνθρωποι αποθνήσκουν : ὅτι καὶ Χριστὸς ἅπαξ περὶ ἁμαρτιῶν ἔπαθε, δίκαιος ὑπὲρ ἀδίκων, ἵνα ἡμᾶς προσαγάγῃ τῷ Θεῷ, θανατωθεὶς μὲν σαρκί, ζωοποιηθεὶς δὲ πνεύματι· ἐν ᾧ καὶ τοῖς ἐν φυλακῇ πνεύμασι πορευθεὶς ἐκήρυξεν, ἀπειθήσασί ποτε, ὅτε ἀπεξεδέχετο ἡ τοῦ Θεοῦ μακροθυμία ἐν ἡμέραις Νῶε κατασκευαζομένης κιβωτοῦ, εἰς ἣν ὀλίγαι, τοῦτ᾿ ἔστιν ὀκτὼ ψυχαί, διεσώθησαν δι᾿ ὕδατος. ὃ ἀντίτυπον νῦν καὶ ἡμᾶς σῴζει βάπτισμα, οὐ σαρκὸς ἀπόθεσις ῥύπου, ἀλλὰ συνειδήσεως ἀγαθῆς ἐπερώτημα εἰς Θεόν, δι᾿ ἀναστάσεως ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ ” ( Πέτ. Α΄, Γ΄ 19-22 ).

   Ώς Βάπτισμα , ή Ορθόδοξη Εκκλησία μάς δέχεται :  
1) Τό Μυστήριο τής Εκκλησίας ,  
2) Τό Βάπτισμα τού Μαρτυρίου καί 
3) Τό , κατ΄ οικονομίαν αεροβάπτισμα σέ αποθνήσκοντα νήπια . 
Γι΄ αυτό καί στό 10ο άρθρο τού Αγίου Συμβόλου τής Ορθοδόξου πίστεώς μάς , Ομολογούμε ,έν Βάπτισμα είς άφεσιν αμαρτιών ”.
   Συνεπώς, κατά τήν Ορθόδοξη πίστη μάς, χωρίς Βάπτισμα εντός τής Μίας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας Τού Χριστού, ουδείς δύναται νά σωθεί .

Περί αναγκαιότητος τής πίστεως γιά τήν σωτηρία καί περί ανεπάρκειας τού Μωσαϊκού νόμου :
   
 “ εἰδότες [δὲ] ὅτι οὐ δικαιοῦται ἄνθρωπος ἐξ ἔργων νόμου ἐὰν μὴ διὰ πίστεως ᾽Ιησοῦ Χριστοῦ, καὶ ἡμεῖς εἰς Χριστὸν ᾽Ιησοῦν ἐπιστεύσαμεν, ἵνα δικαιωθῶμεν ἐκ πίστεως Χριστοῦ καὶ οὐκ ἐξ ἔργων νόμου, ὅτι ἐξ ἔργων νόμου οὐ δικαιωθήσεται πᾶσα σάρξ. εἰ δὲ ζητοῦντες δικαιωθῆναι ἐν Χριστῷ εὑρέθημεν καὶ αὐτοὶ ἁμαρτωλοί, ἆρα Χριστὸς ἁμαρτίας διάκονος; μὴ γένοιτο. εἰ γὰρ ἃ κατέλυσα ταῦτα πάλιν οἰκοδομῶ, παραβάτην ἐμαυτὸν συνιστάνω. ἐγὼ γὰρ διὰ νόμου νόμῳ ἀπέθανον ἵνα θεῷ ζήσω. Χριστῷ συνεσταύρωμαι· ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός· ὃ δὲ νῦν ζῶ ἐν σαρκί, ἐν πίστει ζῶ τῇ τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ τοῦ ἀγαπήσαντός με καὶ παραδόντος ἑαυτὸν ὑπὲρ ἐμοῦ. οὐκ ἀθετῶ τὴν χάριν τοῦ θεοῦ· εἰ γὰρ διὰ νόμου δικαιοσύνη, ἄρα Χριστὸς δωρεὰν ἀπέθανεν.
   Ὦ ἀνόητοι Γαλάται, τίς ὑμᾶς ἐβάσκανεν, οἷς κατ᾽ ὀφθαλμοὺς ᾽Ιησοῦς Χριστὸς προεγράφη ἐσταυρωμένος; τοῦτο μόνον θέλω μαθεῖν ἀφ᾽ ὑμῶν, ἐξ ἔργων νόμου τὸ πνεῦμα ἐλάβετε ἢ ἐξ ἀκοῆς πίστεως; οὕτως ἀνόητοί ἐστε; ἐναρξάμενοι πνεύματι νῦν σαρκὶ ἐπιτελεῖσθε; τοσαῦτα ἐπάθετε εἰκῇ; εἴ γε καὶ εἰκῇ. ὁ οὖν ἐπιχορηγῶν ὑμῖν τὸ πνεῦμα καὶ ἐνεργῶν δυνάμεις ἐν ὑμῖν ἐξ ἔργων νόμου ἢ ἐξ ἀκοῆς πίστεως; καθὼς ᾽Αβραὰμ
ἐπίστευσεν τῷ θεῷ, καὶ ἐλογίσθη αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην. Γινώσκετε ἄρα ὅτι οἱ ἐκ πίστεως, οὗτοι υἱοί εἰσιν ᾽Αβραάμ. προϊδοῦσα δὲ ἡ γραφὴ ὅτι ἐκ πίστεως δικαιοῖ τὰ ἔθνη ὁ θεὸς προευηγγελίσατο τῷ ᾽Αβραὰμ ὅτι ᾽Ενευλογηθήσονται ἐν σοὶ πάντα τὰ ἔθνη. ὥστε οἱ ἐκ πίστεως εὐλογοῦνται σὺν τῷ πιστῷ ᾽Αβραάμ. ὅσοι γὰρ ἐξ ἔργων νόμου εἰσὶν ὑπὸ κατάραν εἰσίν· γέγραπται γὰρ ὅτι ᾽Επικατάρατος πᾶς ὃς οὐκ ἐμμένει πᾶσιν τοῖς γεγραμμένοις ἐν τῷ βιβλίῳ τοῦ νόμου τοῦ ποιῆσαι αὐτά. ὅτι δὲ ἐν νόμῳ οὐδεὶς δικαιοῦται παρὰ τῷ θεῷ δῆλον, ὅτι ῾Ο δίκαιος ἐκ πίστεως ζήσεται· ὁ δὲ νόμος οὐκ ἔστιν ἐκ πίστεως, ἀλλ᾽ ῾Ο ποιήσας αὐτὰ ζήσεται ἐν αὐτοῖς. Χριστὸς ἡμᾶς ἐξηγόρασεν ἐκ τῆς κατάρας τοῦ νόμου γενόμενος ὑπὲρ ἡμῶν κατάρα, ὅτι γέγραπται, ᾽Επικατάρατος πᾶς ὁ κρεμάμενος ἐπὶ ξύλου, ἵνα εἰς τὰ ἔθνη ἡ εὐλογία τοῦ ᾽Αβραὰμ γένηται ἐν Χριστῷ ᾽Ιησοῦ, ἵνα τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ πνεύματος λάβωμεν διὰ τῆς πίστεως.᾽Αδελφοί, κατὰ ἄνθρωπον λέγω· ὅμως ἀνθρώπου κεκυρωμένην διαθήκην οὐδεὶς ἀθετεῖ ἢ ἐπιδιατάσσεται. τῷ δὲ ᾽Αβραὰμ ἐρρέθησαν αἱ ἐπαγγελίαι καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ. οὐ λέγει, Καὶ τοῖς σπέρμασιν, ὡς ἐπὶ πολλῶν, ἀλλ᾽ ὡς ἐφ᾽ ἑνός, Καὶ τῷ σπέρματί σου, ὅς ἐστιν Χριστός. τοῦτο δὲ λέγω· διαθήκην προκεκυρωμένην ὑπὸ τοῦ θεοῦ ὁ μετὰ τετρακόσια καὶ τριάκοντα ἔτη γεγονὼς νόμος οὐκ ἀκυροῖ, εἰς τὸ καταργῆσαι τὴν ἐπαγγελίαν. εἰ γὰρ ἐκ νόμου ἡ κληρονομία, οὐκέτι ἐξ ἐπαγγελίας· τῷ δὲ ᾽Αβραὰμ δι᾽ ἐπαγγελίας κεχάρισται ὁ θεός. Τί οὖν ὁ νόμος; τῶν παραβάσεων χάριν προσετέθη, ἄχρις οὗ ἔλθῃ τὸ σπέρμα ᾧ ἐπήγγελται, διαταγεὶς δι᾽ ἀγγέλων ἐν χειρὶ μεσίτου. ὁ δὲ μεσίτης ἑνὸς οὐκ ἔστιν, ὁ δὲ θεὸς εἷς ἐστιν.῾Ο οὖν νόμος κατὰ τῶν ἐπαγγελιῶν [τοῦ θεοῦ]; μὴ γένοιτο· εἰ γὰρ ἐδόθη νόμος ὁ δυνάμενος ζῳοποιῆσαι, ὄντως ἐκ νόμου ἂν ἦν ἡ δικαιοσύνη. ἀλλὰ συνέκλεισεν ἡ γραφὴ τὰ πάντα ὑπὸ ἁμαρτίαν ἵνα ἡ ἐπαγγελία ἐκ πίστεως ᾽Ιησοῦ Χριστοῦ δοθῇ τοῖς πιστεύουσιν. Πρὸ τοῦ δὲ ἐλθεῖν τὴν πίστιν ὑπὸ νόμον ἐφρουρούμεθα συγκλειόμενοι εἰς τὴν μέλλουσαν πίστιν ἀποκαλυφθῆναι. ὥστε ὁ νόμος παιδαγωγὸς ἡμῶν γέγονεν εἰς Χριστόν, ἵνα ἐκ πίστεως δικαιωθῶμεν· ἐλθούσης δὲ τῆς πίστεως οὐκέτι ὑπὸ παιδαγωγόν ἐσμεν. Πάντες γὰρ υἱοὶ θεοῦ ἐστε διὰ τῆς πίστεως ἐν Χριστῷ ᾽Ιησοῦ. ὅσοι γὰρ εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε, Χριστὸν ἐνεδύσασθε· οὐκ ἔνι ᾽Ιουδαῖος οὐδὲ Ἕλλην, οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ θῆλυ· πάντες γὰρ ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ ᾽Ιησοῦ. εἰ δὲ ὑμεῖς Χριστοῦ, ἄρα τοῦ ᾽Αβραὰμ σπέρμα ἐστέ, κατ᾽ ἐπαγγελίαν κληρονόμοι.” ( Γαλ. Β΄ 14 -Δ΄ ).
   Λέγει ο Άγιος Απόστολος Ιωάννης : “ ὁ πιστεύων εἰς τὸν υἱὸν ἔχει ζωὴν αἰώνιον· ὁ δὲ ἀπειθῶν τῷ υἱῷ οὐκ ὄψεται ζωήν͵ ἀλλ΄ ἡ ὀργὴ τοῦ θεοῦ μένει ἐπ΄ αὐτόν. ( Ιω. Γ΄ 36 ) καί “ αὕτη ἐστίν ἡ μαρτυρία, ὅτι ζωὴν αἰώνιον ἔδωκεν ἡμῖν ὁ Θεός, καὶ αὕτη ἡ ζωὴ ἐν τῷ υἱῷ αὐτοῦ ἐστιν. ὁ ἔχων τὸν υἱὸν ἔχει τὴν ζωήν· ὁ μὴ ἔχων τὸν υἱὸν τοῦ Θεοῦ τὴν ζωὴν οὐκ ἔχει. ( Ιω. Α΄ . Ε΄ 11 - 13. ).
   Εδώ , παρομοιάζει τήν πίστη Στόν Χριστό μέ τό κοίταγμα τού χαλκίνου όφεως τού Μωυσέως , τόν οποίο μόνο όσοι κοιτούσαν σώζoνταν , ενώ όλοι οί υπόλοιποι πέθαιναν , καθὼς Μωϋσῆς ὕψωσεν τὸν ὄφιν ἐν τῇ ἐρήμῳ͵ οὕτως ὑψωθῆναι δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου͵ ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων ἐν αὐτῷ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον. Οὕτως γὰρ ἠγάπησεν ὁ θεὸς τὸν κόσμον͵ ὥστε τὸν υἱὸν τὸν μονογενῆ ἔδωκεν͵ ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται ἀλλ΄ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον. οὐ γὰρ ἀπέστειλεν ὁ θεὸς τὸν υἱὸν εἰς τὸν κόσμον ἵνα κρίνῃ τὸν κόσμον͵ ἀλλ΄ ἵνα σωθῇ ὁ κόσμος δι΄ αὐτοῦ.  ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν οὐ κρίνεται· ὁ δὲ μὴ πιστεύων ἤδη κέκριται͵ ὅτι μὴ πεπίστευκεν εἰς τὸ ὄνομα τοῦ μονογενοῦς υἱοῦ τοῦ θεοῦ. ” ( Ιω. Γ΄ 14- 19΄ ) . 


Οί Αιρετικοί καί οί ειδωλολάτρες δέν σώζονται :
    “...φανερὰ δέ ἐστιν τὰ ἔργα τῆς σαρκός, ἅτινά ἐστιν πορνεία, ἀκαθαρσία, ἀσέλγεια, εἰδωλολατρία, φαρμακεία, ἔχθραι, ἔρις, ζῆλος, θυμοί, ἐριθείαι, διχοστασίαι, αἱρέσεις, φθόνοι, μέθαι, κῶμοι, καὶ τὰ ὅμοια τούτοις, ἃ προλέγω ὑμῖν καθὼς προεῖπον ὅτι οἱ τὰ τοιαῦτα πράσσοντες βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσιν.( Πρός Γαλάτας Ε΄ 19 – 22 ) καί  
“ Ιδ
οὺ ἔρχομαι ταχύ, καὶ ὁ μισθός μου μετ᾿ ἐμοῦ, ἀποδοῦναι ἑκάστῳ ὡς τὸ ἔργον ἔσται αὐτοῦ. Ἐγὼ τὸ Α καὶ τὸ Ω, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος, ἀρχὴ καὶ τέλος. Μακάριοι οἱ ποιοῦντες τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ, ἵνα ἔσται ἡ ἐξουσία αὐτῶν ἐπὶ τὸ ξύλον τῆς ζωῆς, καὶ τοῖς πυλῶσιν εἰσέλθωσιν εἰς τὴν πόλιν. Ἔξω οἱ κύνες καὶ οἱ φαρμακοὶ καὶ οἱ πόρνοι καὶ οἱ φονεῖς καὶ οἱ εἰδωλολάτραι καὶ πᾶς ὁ φιλῶν καὶ ποιῶν ψεῦδος.( Αποκάλυψη Ιωάννου ΚΒ΄ 12 – 16 ).
 
Ό κόσμος χωρίς Τόν Χριστόν είναι εχθρός Τού Θεού :

 ἔτι γὰρ Χριστὸς ὄντων ἡμῶν ἀσθενῶν ἔτι κατὰ καιρὸν ὑπὲρ ἀσεβῶν ἀπέθανεν. μόλις γὰρ ὑπὲρ δικαίου τις ἀποθανεῖται· ὑπὲρ γὰρ τοῦ ἀγαθοῦ τάχα τις καὶ τολμᾷ ἀποθανεῖν· συνίστησιν δὲ τὴν ἑαυτοῦ ἀγάπην εἰς ἡμᾶς ὁ θεὸς ὅτι ἔτι ἁμαρτωλῶν ὄντων ἡμῶν Χριστὸς ὑπὲρ ἡμῶν ἀπέθανεν. πολλῷ οὖν μᾶλλον δικαιωθέντες νῦν ἐν τῷ αἵματι αὐτοῦ σωθησόμεθα δι΄ αὐτοῦ ἀπὸ τῆς ὀργῆς. εἰ γὰρ ἐχθροὶ ὄντες κατηλλάγημεν τῷ θεῷ διὰ τοῦ θανάτου τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ͵ πολλῷ μᾶλλον καταλλαγέντες σωθησόμεθα ἐν τῇ ζωῇ αὐτοῦ·  ( Ρωμ. Ε΄ 6 - 10 ).

  Δυστυχώς, η νεοφανής οικουμενιστική αιρέση, περί τής '' σωτηρίας τών αιρετικών καί αλλοθρήσκων '', έχει λάβει ανησυχιτικές διαστάσεις. Ευτυχώς όμως, πολλοί θεολόγοι έχουν εντοπίσει τήν αίρεση αυτή καί άς ευχηθούμε πώς θά δώσει Ό Θεός, κάποιος από αυτούς νά επιμεληθεί τού θέματος πρός έκδοση σχετικού Ορθοδόξου βιβλίου .  
   Ο μακαριστός Π. Τρεμπέλας στήν Δογματική τού καί συγκεκριμένα στήν ερμηνεία τού , “ Εκτός τής Εκκλησίας δὲν υπάρχει σωτηρία ” τού Αγίου Κυπριανού , λέγει , έν ολίγοις πώς , « Αυτά πού λέει ο Χρήστος Ανδρούτσος περί τής '' δυνατότητος σωτηρίας εκτός τής Εκκλησίας '' είναι λάθος καί εγώ δέν τά δέχομαι ».
   Προσωπικώς , έχω συμφωνήσει στό θέμα αυτό , μέ αγίους Καθηγουμένους πολλών Ιερών Μονών , εντός καί εκτός Αγίου Όρους όπως : π. Γεώργιος Καψάνης – Ηγούμ. Ι. Μ. Οσίου Γρηγορίου, π. Χριστόδουλος – Ηγούμ. Ι. Μ. Κουτλουμουσίου, π. Πρόδρομος – Ηγούμ. Ι. Μ. Μ. Λαύρας , π. Γαβριήλ – Ηγούμ. Ι. Μ. Παντοκράτορος , π. Παρθένιος – Ηγούμ. Ι. Μ. Αγίου Παύλου , π. Μόδεστος – γέρων τού Ι. Ησυχαστηρίου τών Δανιηλαίων , π. Νικόδημος ΜπαρούσηςΗγούμ. Ι. Μ. Χρυσοποδαριτίσσης , άλλους πατέρες : Ιερομόναχος Βαρνάβας Γρηγοριάτης , Ιερομόναχος Χαρίτων Σιμωνοπετρίτης καί Θεολόγους εν τώ κόσμω : π. Σαράντης Σαράντος ( είπε πώς αυτή η πλάνη περιέχει Ωριγενισμό ), π. Θεόδωρος Ζήσης ( είπε πώς είναι , σαφώς αίρεση καί δέν τήν δεχόμαστε ) . Εφ΄ όσον λοιπόν , όλων αυτών τών σεβαστών πατέρων οί γνώμες , βρίσκονται ομόφωνες μεταξύ τούς αλλά καί μέ τήν συμφωνία τών Αγίων Πατέρων τής Ορθοδόξου Εκκλησίας στό σοβαρό αυτό θέμα , άς τίς ενστερνισθούμε .

Ώς επίλογο τής ταπεινής αυτής , αντιαιρετικής εργασίας , παραθέτω απόσπασμα από έναν Ορθόδοξο λόγο τού Αγίου νεομάρτυρος Δανιήλ Σισόγιεφ , '' περί τού αδύνατου τής σωτηρίας τών αλλοθρήσκων καί αιρετικών ''.
   
   Εάν συμφωνούμε, ότι το καλό είναι η εκπλήρωση του θελήματος του Θεού και το κακό η μη εκπλήρωσή του, τότε έχουμε την απάντηση στο χέρι μας. Η παραμονή του ανθρώπου στη θρησκευτική παράδοση, η οποία δεν δημιουργήθηκε από το Θεό τον ίδιο, είναι αμαρτία. Από την πρώτη εκ των δέκα εντολών, που δόθηκαν στον Μωυσή, συμπεραίνουμε ότι ο Κύριος αποκηρύσσει τις άλλες θρησκευτικές διδασκαλίες: «Εγώ είμαι ο Κύριος, ο Θεός σου, αυτός που σε ελευθέρωσε από τη γη της Αιγύπτου, από τη γη της δουλείας. Δεν θα πρέπει να έχεις άλλους Θεούς εκτός από Εμένα» (2. Μωυσής 20,2-3) [ἐγώ εἰμι Κύριος ὁ Θεός σου, ὅστις ἐξήγαγόν σε ἐκ γῆς Αἰγύπτου, ἐξ οἴκου δουλείας. οὐκ ἔσονταί σοι θεοὶ ἕτεροι πλὴν ἐμοῦ. ] (Έξοδος 20, 2-3).
   Γι’ αυτό θα πρέπει όλοι οι άνθρωποι που πιστεύουν ότι το κριτήριο για το καλό και το κακό είναι ο δεκάλογος, να αναλογιστούν, ότι κανένας αθεϊστής ή αλλόθρησκος δεν θα ξεφύγει από την "οργή του Θεού." Και ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός απάντησε στην ερώτηση: «Τι πρέπει να κάνουμε, για να κάνουμε τα έργα του Θεού;», ότι «αυτό είναι το έργο του Θεού, να πιστεύετε σ’ εκείνον που έστειλε Αυτός» [τι ποιώμεν ίνα εργαζώμεθα τα έργα του Θεού; Απεκρίθη Ιησούς και είπεν αυτοίς· τούτο εστί το έργον του Θεού, ίνα πιστεύσητε εις ον απέστειλεν εκείνος.] (Ιωαν . 6, 28-29).

Ο ίδιος Ο Χριστός μας κάλεσε να μετανοήσουμε και να πιστέψουμε στο Ευαγγέλιο (βλ. κατά Μάρκ. 1, 15)[ και λέγων ότι πεπλήρωται ο καιρός και ήγγικεν η βασιλεία του Θεού· μετανοείτε και πιστεύετε εν τω ευαγγελίω], και όποιος παραμένει αμετανόητος (παρ’ όλο που του έχει αποκαλυφθεί η αλήθεια), είναι δική του επιλογή, που θα αποκοπεί ως άκαρπο δένδρο (βλ. κατά Λουκ 3, 9)[ ήδη δε και η αξίνη προς την ρίζαν των δένδρων κείται· παν ουν δένδρον μη ποιούν καρπόν καλόν εκκόπτεται και εις πυρ βάλλεται].  Ο Κύριος κάλεσε όλα τα έθνη να βαπτιστούν στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος [πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,] (κατά Ματθ. 28, 19) και «αν δε γεννηθεί κανείς από το νερό και από το Πνεύμα, δεν μπορεί να μπει στη βασιλεία του Θεού» [εάν μη τις γεννηθή εξ ύδατος και Πνεύματος, ου δύναται εισελθείν εις την βασιλείαν του Θεού.] (κατά Ιωαν. 3, 5). Ο Λυτρωτής ο ίδιος, και όχι οι "φανατικοί" Ορθόδοξοι, βεβαίωσε: «Όποιος πιστέψει και βαπτιστεί θα σωθεί, όποιος απιστήσει θα καταδικαστεί» [ο πιστεύσας και βαπτισθείς σωθήσεται, ο δε απιστήσας κατακριθήσεται.] (κατά Μαρκ. 16, 16)

Ο Κύριος των όλων είπε: «Σας βεβαιώνω, πως αν δε φάτε τη σάρκα του υιου του Aνθρώπου και δεν πιείτε το αίμα Του, δεν έχετε ζωή μέσα σας» [εάν μη φάγητε την σάρκα του υιού του ανθρώπου και πίητε αυτού το αίμα, ουκ έχετε ζωήν εν εαυτοίς.] (κατά Ιωαν. 6, 53). Σ’ εμάς υπάρχει η εντύπωση ότι σώζεται κανείς μόνο μέσα από μια αβέβαιη καλή κατάσταση χωρίς την Θεία Κοινωνία.

Θέλουν να μας απαντήσουν οι αντιφρονούντες,
ποιον πρέπει να πιστέψουμε – τους ανθρώπους ή το Θεό; Ο Χριστός λέει το ένα και οι ανθρωπιστές το άλλο. Ο Υιός του Θεού λέει, ότι οι Ιουδαίοι και οι Μουσουλμάνοι, οι Βουδιστές και αυτοί που πιστεύουν στη Θεωρία της Εξέλιξης, οι οποίοι απαρνήθηκαν τον Υιό του Θεού, θα υποστούν την οργή Του και οι φιλελεύθεροί μας πιστεύουν ότι όλοι θα σωθούν. Γιατί πρέπει να τους πιστέψουμε; Μήπως ήταν σύμβουλοι του Θεού και μπορούν να διορθώνουν τον Δημιουργό; Αυτή είναι η πιο ξεδιάντροπη επανάσταση των θνητών ηλιθίων εναντίον της Αθάνατης Σοφίας του Θεού! Αυτοί είναι οι μοντέρνοι ψευδοπροφήτες, για τους οποίους ετοιμάζεται η τιμωρία του Θεού. Όχι μόνο , αλλά και αν πολλοί πιστεύουν στην ύπαρξη του Θεού, θα σωθούν μόνο εκείνοι, που γνωρίζουν το Θεό, ακουμπάνε πάνω Του, Του είναι πιστοί, Τον αγαπούν. Με δυο λόγια, για να σωθεί κάποιος, είναι απαραίτητο και ο άνθρωπος να γνωρίσει Τόν Θεό και Ο Θεός να αναγνωρίσει τους ανθρώπους, όπως είναι γραμμένο: «Γνωρίζει Ο Κύριος τους δικούς Του»[ έγνω Κύριος τους όντας αυτού], κι επίσης: «Nα στέκεται μακριά από την αδικία ο καθένας που ομολογεί το όνομα Τού Kυρίου» [και αποστήτω από αδικίας πας ο ονομάζων το όνομα Κυρίου.](Τιμόθεος Β 2, 19). Και Ο Θεός γνωρίζει σαν δικούς Τού , μόνο εκείνους στους οποίους βλέπει τον Υιό Τού (τον Οποίο ενδύονται με τη Βάπτιση και την Κοινωνία) και εκείνους που φέρουν την ευλογία του Πνεύματός Τού.
 

   Αμήν . Καλή μετάνοια στόν κ. Νικόλαο Σωτηρόπουλο εύχομαι . Άν κοπίασα τόσες ημέρες γιά νά συγγράψω αυτήν τήν μελέτη , τό έκανα μόνο από αγάπη πρός Τόν Θεό , τήν Εκκλησία Τού καί αυτόν τόν ίδιο .
 Αλλη σχετική μελέτη : ''Αδύνατη η σωτηρία τών αλλοθρήσκων καί αιρετικών . '' Γέροντος Δανιήλ Κατουνακιώτου '' .