Ο κ. Νικόλαος Σωτηρόπουλος κηρύττει τήν αίρεση περί '' σωτηρίας τών αιρετικών καί αλλοθρήσκων '' ! Στώμεν καλώς
   Σέ παλαιά τηλεοπτική εκπομπή τού , στό κανάλι '' Τηλετώρα '', ο κ. Νικόλαος Σωτηρόπουλος κήρυξε βαριάς μορφής Οικουμενιστική αίρεση ! Άν καί λέει πώς καταδικάζει τήν Οικουμενιστική '' θεωρία τών κλάδων '' καί αναγνωρίζει πώς μόνο η Εκκλησία μάς κατέχει τήν αλήθεια , υποστήριξε πώς όλοι οί αιρετικοί καί αλλόθρησκοι , πλήν τών δημιουργών τών αιρέσεων , μπορούν νά πάνε στόν Παράδεισο ! Για νά υποστηρίξει τήν αιρετική τού αυτή θεωρία , δέν ανέφερε κανέναν  Άγιο πού νά συμφωνεί μαζί τού , παρά μόνο παρερμήνευσε μόνος τού τό γνωστό χωρίο τού β΄ κεφ. τής πρός Ρωμαίους επιστολής τού Αγίου Αποστὀλου Παύλου , περί Ιουδαίων καί Εθνικών ! Εδώ , η ορθή ερμηνεία τού Αγίου Ιωάννου τού Χρυσοστόμου στό έν λόγω χωρίο και αναλυτική αναίρεσις τής αιρετικής θεωρίας τού κ. Ν. Σωτηρόπουλου.
   Ιδού τί λέγει η Αγία Γραφή περί τών επιπτώσεων τής αιρέσεως στόν άνθρωπο : “...φανερὰ δέ ἐστιν τὰ ἔργα τῆς σαρκός, ἅτινά ἐστιν πορνεία, ἀκαθαρσία, ἀσέλγεια, εἰδωλολατρία, φαρμακεία, ἔχθραι, ἔρις, ζῆλος, θυμοί, ἐριθείαι, διχοστασίαι, αἱρέσεις, φθόνοι, μέθαι, κῶμοι, καὶ τὰ ὅμοια τούτοις, ἃ προλέγω ὑμῖν καθὼς προεῖπον ὅτι οἱ τὰ τοιαῦτα πράσσοντες βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσιν.( Πρός Γαλάτας Ε΄ 19 – 22 ).
    Περί τών επιπτώσεων τής αιρέσεως στόν άνθρωπο , κατά τούς Αγίους πατέρες τής Ορθοδόξου Εκκλησίας : Η αίρεσις « ακοινώνητος εστί τής Εκκλησίας καί τών Ουρανών αλλοτρία » ( Μ. Αθανασίου ΒΕΠΕΣ 33, 178 ), « Θεομίσητος εστίν η αίρεσις » (  Μ. Αθανασίου ΒΕΠΕΣ 31, 241 ), « τό έσχατον πτώμα εστί τής ψυχής » ( Αγίου Γρηγορίου Νύσσης , Ρύ , 44 , 504 ). Οι αιρετικοί, κατά τον Μ. Αθανασιο, είναι λύκοι και πρόδρομοι του Αντιχρίστου ( Πίστις των αγίων Πατέρων των εν Νικαία, α.α.28, 1641α. ), ενώ, κατά τον Μ. Βασίλειο, χειρότεροι και από τον Ιούδα ( Επιστολή σμ, α.α.32, 897α ). Οι Άγιοι προτρέπουν τους αιρετικούς να εγκαταλείψουν την αίρεση και να προσέλθουν στην καθολική Εκκλησία, διαφορετικά δεν ωφελούνται από τα « καλά τους έργα » ( Αγίου Αναστασίου Αντιοχείας, Οδηγός, κεφ. α , α.α.89, 48α. ), ούτε μπορούν να κληρονομήσουν την βασιλεία του Θεού ( Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου, α.α.96, 508α.).
   Είναι ξεκάθαρο , τό ότι ο κ. Νικόλαος Σωτηρόπουλος , ενώ πιστεύει '' είς μίαν, αγίαν, καθολικήν καί αποστολικήν Εκκλησίαν '', αθετεί τήν ίδια τήν υπόσταση καί τήν αναγκαιότητα τής Ορθοδόξου Εκκλησίας γιά τήν σωτηρία τής ανθρωπότητος ! Πιστεύει ορθά μέν , πώς οί αβάπτιστοι δέν αποτελούν μέλη τής Εκκλησίας , αθετεί όμως τό '' ομολογώ έν Βάπτισμα είς άφεσιν αμαρτιών ''. Αθετεί τήν αναγκαιότητα τής αναγεννήσεως τής πεπτωκυΐας φύσεως τών ανθρώπων γιά τήν σωτηρία τούς . Όσο καί άν επιθυμούμε τήν σωτηρία τών ανθρώπων, δέν πρέπει νά ξεχνάμε τό ότι , κατά τόν Άγιο Ιωάννη τόν Σιναΐτη , ο αιρετικός Ωριγένης νόσησε '' ψεύτικη φιλανθρωπία Τού Θεού '' καί αναθεματίστηκε !
    “ Ιδοὺ ἔρχομαι ταχύ, καὶ ὁ μισθός μου μετ᾿ ἐμοῦ, ἀποδοῦναι ἑκάστῳ ὡς τὸ ἔργον ἔσται αὐτοῦ. Ἐγὼ τὸ Α καὶ τὸ Ω, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος, ἀρχὴ καὶ τέλος. Μακάριοι οἱ ποιοῦντες τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ, ἵνα ἔσται ἡ ἐξουσία αὐτῶν ἐπὶ τὸ ξύλον τῆς ζωῆς, καὶ τοῖς πυλῶσιν εἰσέλθωσιν εἰς τὴν πόλιν. Ἔξω οἱ κύνες καὶ οἱ φαρμακοὶ καὶ οἱ πόρνοι καὶ οἱ φονεῖς καὶ οἱ εἰδωλολάτραι καὶ πᾶς ὁ φιλῶν καὶ ποιῶν ψεῦδος.᾿Εγὼ ᾿Ιησοῦς ἔπεμψα τὸν ἄγγελόν μου μαρτυρῆσαι ὑμῖν ταῦτα ἐπὶ ταῖς ἐκκλησίαις. ἐγώ εἰμι ἡ ῥίζα καὶ τὸ γένος Δαυΐδ, ὁ ἀστὴρ ὁ λαμπρὸς ὁ πρωϊνός. Καὶ τὸ Πνεῦμα καὶ ἡ νύμφη λέγουσιν· ἔρχου. καὶ ὁ ἀκούων εἰπάτω· ἔρχου. καὶ ὁ διψῶν ἐρχέσθω, καὶ ὁ θέλων λαβέτω ὕδωρ ζωῆς δωρεάν. Μαρτυρῶ ἐγὼ παντὶ τῷ ἀκούοντι τοὺς λόγους τῆς προφητείας τοῦ βιβλίου τούτου. ᾿Εάν τις ἐπιθῇ ἐπὶ ταῦτα, ἐπιθήσει ὁ Θεὸς ἐπ᾿ αὐτὸν τὰς πληγὰς τὰς γεγραμμένας ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ· καὶ ἐάν τις ἀφέλῃ ἀπὸ τῶν λόγων τοῦ βιβλίου τῆς προφητείας ταύτης, ἀφελεῖ ὁ Θεὸς τὸ μέρος αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς καὶ ἐκ τῆς πόλεως τῆς ἁγίας, τῶν γεγραμμένων ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ. Λέγει ὁ μαρτυρῶν ταῦτα· ναὶ ἔρχομαι ταχύ. ἀμήν, ναὶ ἔρχου, Κύριε ᾿Ιησοῦ.῾Η χάρις τοῦ Κυρίου ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ μετὰ πάντων τῶν ἁγίων· ἀμήν.”( Αποκάλυψη Ιωάννου ΚΒ΄ 12 – τέλους ).
     « Εκτός τής Εκκλησίας δὲν υπάρχει σωτηρία » ( Άγιος Κυπριανός ).


 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...