Παρασκευή, 8 Ιουνίου 2012

Τά Σχίσματα τών Παλαιοημερολογιτών « ΓΟΧ ». Στώμεν καλώς
    
Από τό βιβλίο “ Τό Σχίσμα τού ζηλωτικού Παλαιοημερολογιτισμού  ” . Μέ τήν άδεια τού Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου κ. Βασιλείου Παπαδάκη ( πρώην « ΓΟΧ »). 
   Τά σκάνδαλα καί οί αλληλοαναθεματισμοί τών 12 , περίπου Παλαιοημερολογιτικών αιρέσεων . Οί Παλαιοημερολογίτες , από τό 1924 μέχρι σήμερα έχουν σχιστεί σέ 12 περίπου νέα σχίσματα καί πλήθος ανεξάρτητων , τά οποία αλληλοαναθεματίζονται ώς : Εικονομάχοι , Σχισματικοί , Αιρετικοί , Μοιχεπιβάτες ,  γυμνοί από τήν Θεία Χάρη , Ανάξιοι Σωτηρίας κ.λ.π. ! Ένας από τούς ψευτοαρχιεπισκόπους τούς π.χ. , ο Μακάριος , αποκαλεί τήν σύνοδο τού Καλλινίκου , « Σωματείο τής Κάνιγγος » !  
   Εφ΄ όσον λοιπόν , οί ίδιοι δέν θεωρούν , ο ένας τόν άλλον « εκκλησίες », εμείς γιατί νά τούς θεωρήσουμε τέτοιους ;

Άλλο σχετικό θέμα :