Τετάρτη, 6 Μαΐου 2015

Ο Οικουμενισμός τών « ΓΟΧ » - Παλαιοημερολογιτών - Μέρος 3ο . Από τό 1924 μέχρι σήμερα , οι παλαιοημερολογίτες έχουν σχιστεί σέ 12 περίπου νέα σχίσματα καί πλήθος ανεξάρτητων , τα οποία αλληλοαναθεματίζονται ώς : εικονομάχοι , σχισματικοί , αιρετικοί , μοιχεπιβάτες κ.λ.π. ! Λόγω τού δικαιολογημένου σκανδαλισμού πού δημιουργείται στούς κὀλπους τοὐς , έχουν υιοθετήσει οι περισσότεροι τήν εξής κακὀδοξη θεωρία ( λαός καί « κλήρος » στίς αιρέσεις τών φλωριναίων περισσότερο καί λιγότερο στούς ματθαιικούς όχι όμως καί οι « επίσκοποί » τούς , εκτός τών οικουμενιστών τής « συνόδου τών ενισταμένων », όπου τήν κηρύττουν καί οί « επίσκοποι » !) : " μπορούμε νά έχουμε τήν ίδια πίστη , αλλά νά είμαστε χωρισμένοι " ! Κυριολεκτικά δηλαδή , τό  εκδιαμέτρου αντίθετο άκρο τής θεωρίας τού οικουμενισμού , πού λέει : " μπορούμε νά ενωθούμε έχοντας διαφορετική πίστη " ! Τά άκρα συναντώνται ! Παρομοιάζουν μάλιστα τήν κατάντια τούς , μέ τίς περιπτώσεις επί Τριών Ιεραρχών καί επί τών Αποστόλων Απολλώ καί Κηφά ! Καί στίς δύο όμως αυτές περιπτώσεις , οι ποιμένες ήταν ενωμένοι καί επιπλέον προσπαθούσαν νά ενώσουν καί τόν λαό πού  ήταν χωρισμένος ! Ενώ στούς παλαιοημερολογίτες , είναι χωρισμένοι πρώτοι οι λυκοποιμένες τούς καί κατ´ ανάγκη καί τά πλανεμένα ερίφια πού τούς ακολουθούν !!!