Επιστολή τής μαϊμού μονής Εσφιγμένου πρός τήν αίρεση τών « ΓΟΧ » τού Καλλινίκου !!! † Στῶμεν καλῶς †
   Όπως είναι γνωστό , οί καταληψίες τής Ιεράς Μονής Εσφιγμένου , αρνούνται τήν πνευματική τούς σχέση μέ τήν αίρεση τού Καλλινίκου Σαραντόπουλου . Πρός τούτο μάλιστα , έστειλαν καί επιστολή στόν « Ορθόδοξο τύπο » ( φύλ. 1901 ), είς τήν οποίαν ισχυρίζονται τά εξής ψευδή : 
    '' Έξ αφορμής τών διαδόσεων είς τό διαδίκτυο καί αλλαχού περί τής δήθεν υπαγωγής τής Ιστορικής καί Παραδοσιακής Ιεράς Μονής Εσφιγμένου είς τήν Σύνοδο τού Αρχιεπισκόπου κ. Καλλινίκου , δηλούμεν ευθαρσώς καί πρός πάσαν κατεύθυνσιν ότι ουδέποτε υπήχθημεν είς παλαιοημερολογιτικήν τινά σύνοδον... '' !


( κλίκ γιά μεγένθυνση )


   Στήν επίσημη , όμως ιστοσελίδα τής αιρέσεως τών « ΓΟΧ » τού Καλλινίκου , εδημοσιεύθη επιστολή τού ψευτο ηγουμένου τής Ιεράς Μονής Εσφιγμένου - Μεθόδιου Παπαλαμπρακόπουλου καί τής αγέλης τού , είς τήν οποίαν : 
   
   α) Αποκαλούν τήν αίρεση τού Καλλινίκου '' πολεμουμένη καί ἀγωνιζομένη Ἐκκλησία '' καί τήν ψευτοσύνοδό τής '' Ἱεράν Σύνοδον - Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν '' !!!
   β) Φιλούν τά χέρια ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΨΕΥΔΕΠΙΣΚΟΠΩΝ τής , εξαιτούμενοι τίς... « ευχές » καί « ευλογίες » τούς !
   καί γ)  Εύχονται γιά τήν ανάπαυση τού αιρεσιάρχη Χρυσοστόμου Κιούση καί τήν ανάδειξη νέου αρχιεπισκόπου τών « ΓΟΧ » !!!

 
Ιδού η επιστολή τούς : 

Συλλυπητήριος Ἐπιστολή Ἱ. Μ. Ἐσφιγμένου

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ
ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ - ΑΘΩ

Ἐν Ὄρει τή 6η Σεπτεμβρίου 2010
(Πάτριον Ἑορτολόγιον)
Πρός τήν:
Ἱεράν Σύνοδον - Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Γ.Ο.Χ.
Κάνιγγος 32 (γ΄ ὄροφος).
Τ.Κ. 10682  ΑΘΗΝΑΙἍγιοι Ἀρχιερεῖς, Εὐλογεῖτε

Τήν Πανίερον Δεξιάν, ἑκάστης Ὑμετέρας Σεβασμιότητος, πανευλαβῶς κατασπαζόμεθα.
Διά τοῦ παρόντος Ἱεροσφραγίστου καί ἐνυπογράφου Μοναστηριακοῦ ἡμῶν Γράμματος, ἐγώ τε ὁ Ἡγούμενος, ἡ Γεροντική ἡμῶν Σύναξις καί σύμπασα ἡ ἡμετέρα ἐν Χριστῶ Ἀδελφότης, πληροφορηθέντες τήν πρός Κύριον ἐκδημίαν τοῦ προσφιλοῦς καί λίαν Σεβαστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος Γ.Ο.Χ. κυροῦ Χρυσοστομου Β΄ (Κιούση), ἐκφράζομεν τά ἐγκάρδια ἡμῶν συλλυπητήρια, εὐχόμενοι ὁλοψύχως, ὅπως ὁ Δομήτωρ τῆς Ἐκκλησίας Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ὁ ἀληθινός Θεός ἡμῶν, διά Σεπτῶν πρεσβειῶν τῆς Παναχράντου Αὐτοῦ Μητρός Ὑπερευλογημένης Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καί Ἀειπαρθένου Μαρίας, ἀναπαύση τήν ἀγαθήν Αὐτοῦ ψυχήν, ἐν Σκηναῖς Δικαίων καί ἀναδείξη ἄξιον νέον διάδοχον, ἱκανόν νά πηδαλιουχήση τό σκάφος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος, εἰς τούς δυσκόλους καί ἀπαιτητικούς αὐτούς καιρούς τοῦ Ἀντιχρίστου, πρός δόξαν τοῦ Παναγίου Ὀνόματος Αὐτοῦ καί τῆς πολεμουμένης καί ἀγωνιζομένης Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος. Ἀμήν.
Ἐπί δέ τούτοις, διατελοῦμεν μετά βαθυτάτου σεβασμοῦ καί εὐγνωμοσύνης, κατασπαζόμενοι καί αὖθις πανευλαβῶς τήν πανίερον Δεξιάν ἑκάστης Ὑμετέρας Σεβασμιότητος, ἐξαιτούμενοι τάς Ἁγίας Ὑμῶν εὐχάς καί εὐλογίας.

Ο ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ

†  Ἀρχιμανδρίτης Μεθόδιος καί οἱ σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί


----------------------


   Είναι ηλίου φαεινότερον , τό  ότι οί ψευτο εσφιγμενίτες - « ΓΟΧ » τού Καλλινίκου , κοροϊδεύουν τούς ανυποψίαστους Ορθοδόξους Χριστιανούς , οί οποίοι από άγνοια τούς υποστηρίζουν . Χρέος όλων μάς , αποτελεί η ενημέρωση όλων αυτών τών έν Χριστώ αδερφών μάς , οί οποίοι βρίσκονται αναπαυμένοι στό στόμα τού Λύκου χωρίς κάν νά τό γνωρίζουν .