Το Ημερολόγιον καί το Πάσχα . ( Περί « ΓΟΧ » κ.λ.π. ).Το Ημερολόγιον καί το Πάσχα . (Αρχιμανδρίτου κ. Μελετίου Γαλανόπουλου).Οι Παλαιοημερολογίτες ''τήν πάτησαν'' όπως ο Πάπας της Ρώμης !


Τό σχίσμα πού έκαναν οι Παλαιοημερολογίτες,
« έχει την αυτήν βάσιν, την οποίαν είχε η καταθορύβησις της Παπικής Εκκλησίας έκ τής επιστημονικής ανακαλύψεως καί θεωρίας τού Γαλιλαίου περί κινήσεως τής Γής . Τόση δε υπήρξεν η σύγχυσις καί τοσούτος ο θόρυβος της Παπικής Εκκλησίας έκ τής διδασκαλίας τού Γαλιλαίου ότι κινείται η Γή, ώστε καί αυτή εθεωρήθη ασεβής καί ο Γαλιλαίος κατεδιώχθη καί κατεδικάσθη. »

καλή ανάγνωση Άλλο αντιαιρετικό βιβλίο : '' Η διόρθωσις του Ιουλιανού ημερολογίου .''

 

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...