Άγιος Σιατίστης Αντώνιος - ομιλία γιά τήν Κυριακή αργία καί τίς εορτές .


Η τήρηση τής αργίας τής Κυριακής καί τών εορτών είναι εντολή τού Θεού .