Άγιος Σιατίστης Αντώνιος - ομιλία γιά τήν Δευτέρα Παρουσία τού Κυρίου ημών Ιησού Χριστού .


«Περί δε της ημέρας εκείνης και της ώρας ουδείς γινώσκει, ουδέ οι άγγελοι οι εν ουρανώ, ουδέ ο Υιός, ειμή ο Πατήρ» (Μάρκος, ιγ΄ 32).
«Ουχ υμών εστι γνώναι χρόνους ή καιρούς ούς ο Πατήρ έθετο εν τή ιδία εξουσία» (Πράξ. α΄ 7).


Άγιε τού Θεού Αντώνιε πρέσβευε υπέρ ημών.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...