Ορθόδοξο Βάπτισμα μέ τρείς καταδύσεις καί αναδύσεις .
Αυτός είναι ο σωστός τύπος τού Χριστιανικού Βαπτίσματος . Βάπτισμα σημαίνει βύθισμα . Συνθάπτεται ο βαπτιζόμενος καί συναναστένεται μέ τόν Χριστό . Όπως ο Χριστός ετάφη ολόκληρος, έτσι καί ο βαπτιζόμενος ολόκληρος πρέπει νά βυθίζεται .


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...