Τετάρτη, 8 Απριλίου 2015

Η Ι. Μ. Μεγίστης Λαύρας περί ψευτο αγίου ΓΟΧ στά Καυσοκαλίβια .

 Η επιστολή έχει ως εξής:

Ἀξιότιμε Κύριε Πολυγένη,

περιῆλθεν εἰς γνῶσιν τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μονῆς δημοσίευμα εἰς τὸ ὑμέτερον ἐκκλησιαστικὸν πρακτορεῖον ἀναρτηθὲν τῇ 18ῃ Ἰανουαρίου τρ. ἔτ. καὶ ἀναφερόμενον εἰς τὴν κοίμησιν μοναχοῦ εἰς Καλύβην τῆς ὑφ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Σκήτης Ἁγίας Τριάδος Καυσοκαλυβίων.
Ἐπειδὴ ἠκούσαμεν καὶ προσφάτως ὅτι προεκλήθη ποιά ἐντύπωσις ἐκ τοῦ δημοσιεύματος σπεύδομεν ἤδη διὰ τοῦ παρόντος, ἐξ ἀποφάσεως τῆς Ἱερᾶς Συνάξεως, νὰ διαβεβαιώσωμεν τοὺς εὐλαβεῖς ἀναγνώστας καί ὑμᾶς προσωπικῶς περὶ τῆς ἀνακριβείας τῶν δημοσιευθέντων.
Γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι ἅμα τῇ εἰδήσει περὶ τῆς ἀσυνήθους ἀπουσίας τοῦ μοναχοῦ Στεφάνου ἀπεστάλη ἁρμοδίως μοναχὸς τῆς Κυριάρχου Μονῆς καὶ ὁμοῦ μετὰ πατέρων τῆς Σκήτης εἰσῆλθον εἰς τὸ ἐνδιαίτημα αὐτοῦ ἔνθα καὶ ἀνεῦρον τὸ σῶμα αὐτοῦ εἰς κατάστασιν προκεχωρημένης ἀποσυνθέσεως (παρέλκει ἡ ἀναφορά εἰς λεπτομερείας) ὑπὸ ἀφόρητον δυσοσμίαν. Ταῦτα διεπίστωσεν καὶ ἰατρὸς τοῦ Κέντρου Ὑγείας Ἁγίου Ὄρους, ὁμοῦ μετά τινος Ἀστυνομικοῦ, μεταβάντες ἐκεῖσε ἐκ Καρυῶν.
Κατὰ τὰ λοιπὰ ὁ κοιμηθεὶς ἐκηδεύθη κατὰ τὴν τάξιν τοῦ Ἁγίου Ὄρους, χωρὶς νὰ ἐκδοθῇ ἐντολὴ τῆς Μονῆς ὡς μὴ ἀναγκαία.
Παρακαλοῦμεν διὰ τὴν ἀνάρτησιν τοῦ παρόντος καὶ εὐχόμεθα πρὸς ἅπαντας καλὸν ὑπόλοιπον τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καὶ καλὴν Ἀνάστασιν!

Ἐκ τῆς Γραμματείας τῆς Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας
 
 
 
Πηγή : Ρομφαία