Τρίτη, 17 Ιουλίου 2012

Πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομος Καβουρίδης καί Ματθαίος Καρπαθάκης . Οί δίγλωσσοι αιρεσιάρχες τών « ΓΟΧ ». † Στῶμεν καλῶς † .

   
   Οί αιρεσιάρχες τών « ΓΟΧ », πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομος Καβουρίδης καί Ματθαίος Καρπαθάκης αποτελούν δύο από τίς πιό υποκριτικές καί δίγλωσσες προσωπικότητες τής Εκκλησιαστικής ιστορίας . 
Ο Χρυσόστομος Καβουρίδης , άν καί στίς μελέτες τού μάς ονόμαζε '' υποκείμενους στίς κατάρες καί τά αναθέματα τών Οικουμενικών Συνόδων '' , στήν εφημερίδα '' Βραδυνή '' τής 11-12-1950 είχε , παραδόξως , δηλώσει τα εξής : 
   « Αλλ΄ ότε είδομεν (το 1935) ότι το σχίσμα εδημιουργήθη υπό των Παλαιοημερολογιτών και άνευ ημών και ότι τούτο ελλείψει ποιμαντορικής εποπτείας και καθοδηγήσεως εξετρέπετο εις ακρότητας επί ζημία του κύρους της Εκκλησιας και του γοήτρου της  Ιεραρχίας  επεδύθημεν εις τον αγώνα ίνα προλάβωμεν περισσότερα έκτροπα»!  
   Στίς 3-11-1952 διαμαρτυρόμενος για τις διώξεις έναντι των Ζηλωτών έγραφε τα εξής:  «  Η  Ιεραρχία της Εκκλησιας της Ελλαδος αντί δια μέσων διαφωτιστικών και ειρηνικών να πείση τούς από της Εκκλησιας αποσχισθέντας παλαιοημερολογίτας και εις τούς κόλπους αυτής να προσελκύση »!
  Ιδού τά ντοκουμέντα ! Ο ίδιος ο Χρυσόστομος , θεωρούσε πώς , '' το σχίσμα εδημιουργήθη υπό των Παλαιοημερολογιτών '' καί χαρακτήριζε τούς ίδιους τούς  « ΓΟΧ » , '' από της Εκκλησιας αποσχισθέντας παλαιοημερολογίτας '' ! Ύστερα διαμαρτύρονται πού τούς αποκαλούμε σχισματικούς καί αιρετικούς !  Επιπλέον ,  βλέπουμε  τόν ίδιο τόν αρχηγό τούς , νά τούς αποκαλεί αποκλειστικά μέ τό όνομα '' Παλαιοημερολογίτες ''! Γιά ποιόν λόγο λοιπόν αντιδρούν καί διαμαρτύρονται όταν τούς επαναλαμβάνουμε τήν ονοματοδοσία τού αιρεσιάρχη τούς ;  
   Εκτός όλων αυτών , άλλα έλεγε ο Χρυσόστομος τό 1935 , όταν απεσχίσθη έκ τής Εκκλησίας , άλλα τό 1937 , όταν έγινε τό σχίσμα μεταξύ Φλωριναίων – Ματθαιικών καί άλλα έγραψε τό 1950 αμέσως μετά τόν θάνατο τού Ματθαίου Καρπαθάκη !!!
Τό 1935 , έγινε '' αρχιλύκος '' τών Παλαιοημερολογιτών , μέ τήν άποψη , πώς '' η εκκλησία τής Ελλάδος είναι σχισματική ''. Τό 1937 , άρχισε νά « μασάει » τήν θέση τού αυτή , υποστηρίζοντας πώς '' η εκκλησία τής Ελλάδος , κατέστη δυνάμει μόνον σχισματική καί όχι ενεργεία ''. Αυτό είχε , ώς  αποτέλεσμα , τό νά δέχεται , παραδόξως τά Μυστήριά τής ώς έγκυρα , ανεξαρτήτως απ΄ τό ότι είχε εξέλθει οικειοθελώς εξ΄ αυτής !
   Γιά τήν αλλαγή αυτή τής στάσης τού Χρυσοστόμου Καβουρίδη , ο Ματθαίος Καρπαθάκης πού ανυποχώρητα θεωρούσε τήν Εκκλησία μάς σχισματική καί στερημένη τής Θείας Χάριτος , τόν απεκήρυξε ώς αιρετικό , δημιουργώντας μία δεύτερη παλαιοημερολογίτικη παράταξη . Βέβαια , ώς καλός « ζηλωτής » , είχε φροντίσει πρώτα νά αποσπάσει από τούς , κατά τήν άποψή τού , αιρετικούς , τήν ψευτο χειροτονία τού σέ τιτουλάριο « Επίσκοπο »... .
    Αυτήν τήν υποκριτική τακτική , τήν επανέλαβαν οί Ματθαιικοί τό 1971 , όταν , αφού πήραν « χειροτονίες » από τούς Ρώσσους τής Διασποράς , κατόπιν θυμήθηκαν... ώς καλοί « ζηλωτές », πώς οί Ρώσσοι είχαν πλήρη κοινωνία μέ όλα τά Πατριαρχεία πλήν τής Μόσχας καί φυσικά δέχονταν τά Μυστήριά μάς ώς έγκυρα καί μέ περισσή υποκρισία , τούς αποκήρυξαν καί αυτούς ώς αιρετικούς ! 
  Γεννιέται όμως τό εξής αναπάντητο ερώτημα . Ποιά Σύνοδος Επισκόπων « καθάρισε » τούς Ματθαιικούς « αρχιερείς » πού πήραν « χειροτονίες » από τούς « αιρετικούς »; Φυσικά καμία , εφ΄ όσον όλοι οί υπόλοιποι , είχαν έν τώ μεταξύ χειροθετηθεί , από τούς « μολυσμένους » εκείνους Ματθαιικούς « προδότες » !
  Καί τά δύο αυτά γεγονότα , αποδεικνύουν εξίσου δίγλωσσο καί τόν Ματθαίο Καρπαθάκη καί τούς οπαδούς τού . Αλλά , ακόμα καί άν συμφωνούσε μέ τόν Χρυσόστομο , ο Ματθαίος δέν έπρεπε νά δεχθεί , όχι μόνο τήν « χειροτονία », αλλά ούτε κάν τήν κοινωνία μέ τούς τρείς « αρχιερείς » : πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομο Καβουρίδη , πρώην Δημητριάδος Γερμανό Μαυρομάτη καί πρώην Ζακύνθου Χρυσόστομο Δημητρίου , γιά τόν εξής σοβαρότατο λόγο .
  Όταν ένας Επίσκοπος επιστρέφει από μία αιρετική ή σχισματική Εκκλησία , πρέπει απαραιτήτως νά δικαστεί από τήν Ιερά Σύνοδο τής Εκκλησίας στήν οποία ανοίκε πρίν τήν εγκαταλείψει καί άν κριθεί άξιος , τότε γίνεται δεκτός , στό αξίωμα πού θά αποφασίσει η Ιερά Σύνοδος . Οί τρείς « αρχιερείς » πού προσχώρησαν στούς Παλαιοημερολογίτες τό 1935 , κατά τό διάστημα μεταξύ 1924 καί 1935 , βρίσκονταν στήν « σχισματική » Εκκλησία μάς , κατά τήν πλάνη τού Ματθαίου ! Ξαναγεννιέται επομένως τό εξής αναπάντητο ερώτημα . Ποιά Σύνοδος Επισκόπων « καθάρισε » τούς τρείς « αρχιερείς » από τόν υποτιθέμενο μολυσμό ; Πώς καί από ποιόν έγιναν δεκτοί ; Σέ ποιούς Ιερούς κανόνες είδαν οί « ΓΟΧ » , σχισματικούς νά μπαινοβγαίνουν από τήν Εκκλησία , χωρίς νά δικάζονται από Ιερά Σύνοδο Επισκόπων ;
   Βλέπουμε πάλι τό μέγεθος τής υποκρισίας τών ψευτουπερασπιστών τών ιερών κανόνων ! Η αλήθεια είναι πικρή , όμως εμείς θά τήν πούμε . Οί ασυνεπείς « ΓΟΧ » , δέν είχαν ούτε έναν Επίσκοπο καί τό τέλος τής ψευτοεκκλησίας τούς ήταν πλέον θέμα χρόνου , προκειμένου νά αποκτήσουν « αρχιερείς », ξέχασαν καί Ιερούς Κανόνες , ξέχασαν καί Ιερές Συνόδους , μέ άλλα λόγια ξέχασαν τήν Ορθοδοξία καί έγιναν οί Προτεστάντες τής Ελλάδος !
   Τέλος , τό 1950 , αμέσως μετά τόν θάνατο τού αντιπάλου τού , Ματθαίου Καρπαθάκη , ο Χρυσόστομος υπέγραψε νέα « ομολογία » , στήν οποία έλεγε , ότι καί στήν αρχή . Πώς δηλαδή είμαστε σχισματικοί καί πώς οί έκ τής Εκκλησίας προσερχόμενοι στούς παλαιοημερολογίτες , χρήζουν αναμυρώσεως ! Αυτή η κατάπτιστη « ομολογία » , ήταν καί η τελευταία τού , αφού μετά από λίγο πέθανε χωρίς ποτέ νά τήν ανακαλέσει .
   Από τίς πολλές « ομολογίες » τού Χρυσοστόμου , εξηγούνται καί οί τεράστιες εκκλησιολογικές διαφορές μεταξύ τών Χρυσοστομικών αιρέσεων . Κάθε παράταξη , υιοθετεί όποια από τίς ανωτέρω « ομολογίες » τήν βολεύει καί αναλόγως μεταχειρίζεται τούς , έκ τής Εκκλησίας , εκπεσώντες είς τά δίχτυα τής !  
   Στήν πραγματικότητα , η τελευταία , είναι καί η φαρμακερή θέση τού πλανεμένου ηγέτη τούς . Αυτήν τήν επίσημη θέση τού Χρυσοστόμου , οί Οικουμενιστές : Θεοδώρητος Μαύρος , Κυπριανός Φυλής ( Σύνοδος τών Ενισταμένων ) , Αλέξανδρος Καλόμοιρος κ.λ.π. προτεστάντες , κάνουν πώς δέν τήν βλέπουν... . Όλοι αυτοί  οί « σούπερ ζηλωτές », δέχονται 13 Εκκλησίες μέ έγκυρα μυστήρια ( τίς 12 τών ΨΟΧ καί τήν Εκκλησία Τού Χριστού δηλαδή )!!! Κοντεύουν νά ξεπεράσουν καί τούς Οικουμενιστές στήν « αγαπολογία » ! Αυτοί οί σούπερ πλανεμένοι είναι πού βγάζουν τόνους βιβλία καί βίντεο , γιά νά καταπολεμήσουν τόν... Οικουμενισμό ! Τί υποκρισία !
   Αυτά . είναι ένα μόνο δείγμα τού υποκριτικού χαρακτήρος τών αιρεσιαρχών : Χρυσοστόμου Καβουρίδη καί Ματθαίου Καρπαθάκη . 
Γιά περισσότερα , δείτεΤά Σχίσματα τών Παλαιοημερολογιτών .