Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2012

Αναρχία καί Μασονία . Τό κοινό πεντάκτινο αστέρι τούς ★ , προδίδει τήν μεταξύ τούς στενή συνεργασία .


Μασονικοί πεντάκτινοι αστέρες σέ Αναρχικό σύμβολο !


  Ερώτηση πρός τούς, δήθεν , « ελεύθερους » καί « ανεξάρτητους » αριστερούς υλιστές : ψευτο αναρχικούς , κομμουνιστές κ.λ.π. : 
  Αφού, όλες οί ριζοσπαστικές καί ψευτο αναρχικές οργανώσεις διαφωνούν μεταξύ τούς , πώς γίνεται νά έχουν τά ίδια εμβλήματα ; 
  Τό πεντάκτινο αστέρι τών διάφορων ψευτο αναρχικών , Κομμουνιστικών κ.λ.π. Φασιστικών οργανώσεων , είναι ένα από τά κύρια εμβλήματα τών Μασονικών Στοών !


Ό  πεντάκτινος αστήρ τών ψευτοαναρχικών, σέ τιμητική θέση εντός τής Μασονικής Στοάς !
Ό  πεντάκτινος αστήρ τών ψευτο αναρχικών , στό κέντρο Μασονικής σφραγίδος !
Ό  πεντάκτινος αστήρ τών ψευτο αναρχικών , στήν κορυφή Μασονικού συμβόλου !

Ό  πεντάκτινος αστήρ τών ψευτο αναρχικών , προπορεύεται τού διδασκάλου τής Μασονικής Στοάς !


  Ερωτούμε συνεπώς όλες τίς λεγόμενες...''αριστερές'', ''ριζοσπαστικές'', ''αναρχικές'',''κομμουνιστικές'' κ.ο.κ. φασιστικές οργανώσεις :
  α) Ποιοί καί μέ ποιά κριτήρια επέλεξαν τό σύμβολο αυτό ;
  β) Πώς έγινε καί επέλεξαν όλες οί οργανώσεις τούς τό ίδιο έμβλημα, αφού όπως είναι γνωστό μάχεται η μία τήν άλλη ; 
  γ) Τί έχουν να μάς πούν γιά τό ότι ό πεντάκτινος αστέρας είναι ένα από τά πιό βασικά εμβλήματα τής διεθνούς Μασονίας ;

  Στά ''Πρωτόκολλα τών Σοφών τής Σιών'', οί Σιωνιστές γράφουν τά εξής αποκαλυπτικά : '' Θά εμφανισθώμεν ώς απελευθερωταί τού εργάτου έκ τού ζυγού τού του, όταν θά τού προτίνωμεν νά εισέλθη είς τάς τάξεις τής στρατιάς τών Σοσιαλιστών, τών Κομμουνιστών, τών Αναρχικών, τούς οποίους υποστηρίζομεν πάντοτε υπό τό πρόσχημα αλληλεγγύης μεταξύ τών μελών τού κοινωνικού Μασωνισμού ημών ! Η δύναμίς μάς έγκειται είς τήν χρονίαν πείναν καί είς τήν αδυναμίαν τού εργάτου, διότι πάντα ταύτα τόν υποδουλώνουν είς τήν θέλησίν μάς . Διά τής αθλιότητος καί τού φθονερού μίσους τό οποίο η πείνα αύτη παράγει, χειριζόμενοι τά πλήθη, κάμνωμεν χρήση τών χειρών τών διά νά κατασυντρίψωμεν εκείνους οί οποίοι ανθίστανται είς τούς σκοπούς μάς !'' ( ΙΓ΄ κεφ. ).
  Σέ εγκύκλιο επιστολή τής, η Ιερά Σύνοδος τών Ρώσων τής Διασποράς τό 1932 (δέν είχε αποσχιστεί έκ τής Εκκλησίας ακόμα) αναφέρει τά εξής : '' Κάτω από τό σύμβολο τού Μασωνικού αστέρος, εργάζονται όλες οί κακοποιές δυνάμεις, οί οποίες καταστρέφουν τά Χριστιανικά κράτη.''
  Ιδού πώς εννοεί τό πολίτευμα τής Δημοκρατίας ο πρόεδρος τής Μεγάλης Στοάς τής Γαλλίας Ντεσμόντ : ''Δι΄ εμέ, η λέξις Δημοκρατία σημαίνει αντικληρικοκρατία, αντιμιλιταρισμό, Σοσιαλισμό ! Μόνο μέ τήν ένωση τών ανθρώπων τής αριστεράς, τής οποίας τόν Πυρήνα θά αποτελέσει η Στοά, θά θριαμβεύσωμεν''!
  Τελικώς, απεδείχθη περίτρανα πώς ο Αναρχισμός αλλά καί ο Κομμουνισμός, είναι κατασκευάσματα τού Σιωνισμού γιά τήν καταπολέμιση τής Εκκλησίας Τού Κυρίου ημών Ιησού Χριστού καί τήν εγκαθίδρυση τής Νέας Τάξης Πραγμάτων .