Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2012

Η ανίερος βεβήλωση τού Θεμελίου Λίθου τού Αντιπροσωπείου τής Ι. Μονής Εσφιγμένου , τόν Σεπτέμβριο τού 2007 . Στώμεν καλώς


  





 Σάββατο 16/29 Σεπτεμβρίου 2007



Αριθμ Πρωτ: Φ3.9.9/352
 


ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ

   Κατά την διάρκεια της νύκτας « άγνωστοι » προέβησαν σε πρωτοφανή πράξη βεβήλωσης καί βανδαλισμού στο χώρο του υπό κατάληψη Άντιπροσωπείου της Ιεράς Μονής στίς Καρυές, καταστρέφοντας τήν μαρμάρινη πλάκα θεμελιώσεως πού είχε τοποθετήσει με εκκλησιαστική τελετή ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος κατά την επίσκεψή του στό Άγιον Όρος τον περασμένο Οκτώβριο, παρουσία του Υφυπουργού εξωτερικών κ. Θ. Κασσίμη καί πάντων των Αγιορειτικών καί Πολιτικών Αρχών.
   Παρά τις ρητές εντολές της Ιεράς Κοινότητας και του πολιτικού Διοικητή γιά την απομάκρυνσή τους, οι καταληψίες παραμένουν προκαλώντας τό δημόσιο αίσθημα καί συνεχίζουν νά βιαιοπραγούν καταστρατηγώντας κάθε ἔννοια νομιμότητας.
   Το Άγιον Όρος τελικά παραμένει έρμαιο στα χέρια φανατικών ενώ παρατηρείται παντελής έλλειψη διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

Εκ της Ιεράς Μονής του Εσφιγμένου



 Ό θεμέλιος Λίθος τού Αντιπροσωπείου τής Ιεράς Μονής Εσφιγμένου, 
πρίν τόν καταστρέψουν οί γνωστοί - « άγνωστοι... ».


    Ό Θεμέλιος Λίθος , μετά τήν καθαγιαστική τελετή , ετοποθετήθη σέ νωπό τσιμέντο , οπότε , φυσικό είναι νά χρειαζόταν μεγάλη προσπάθεια γιά νά αποκολληθεί από τήν θέση τού 11 μήνες μετά τήν τοποθέτησή τού .  Γράφει δέ τά εξής : " Εθεμελιώθη τό Αντιπροσωπείον τής Ιεράς Μονής Εσφιγμένου υπό τής αυτού θείας Παναγιώτητος τού Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου κατά τήν θ΄ τού μηνός Οκτωμβρίου ΒΓ΄ . Ούτος ο λίθος εγενήθη είς κεφαλήν γωνίας ''.  
   Αυτά , τά άγια καί ευσεβή , είναι πού τόσο πολύ ενοχλούν τούς γνωστούς - « άγνωστους... » αιρετικούς πού κατά πάσα πιθανότητα έσπασαν τόν Θεμέλιο Λίθο τού Αντιπροσωπείου τής Ιεράς Μονής Εσφιγμένου !
   
 Ό θεμέλιος Λίθος τού Αντιπροσωπείου τής Ιεράς Μονής
 Εσφιγμένου, πρίν τόν καταστρέψουν οί γνωστοί - « άγνωστοι... ».









 Ό θεμέλιος Λίθος τού Αντιπροσωπείου τής Ιεράς Μονής 
Εσφιγμένου, όπως τόν κατήντησαν οί γνωστοί - « άγνωστοι... ».

  Ο νέος Θεμέλιος Λίθος τού Αντιπροσωπείου τής 
Ιεράς Μονής Εσφιγμένου, όπου βρίσκεται σήμερα .


 Έταιρη επιστολή τής Ι. Μονής Εσφιγμένου γιά τόν ανίερο βανδαλισμό :


 Ἐν τῷ Ἱεροκοινοτικῷ Μεγάρῳ τῇ 16/29.6.2007



Ἀριθμ. πρωτ. Φ2.3.1/353
Ἐξοχώτατον
Διοικητήν Ἁγίου Ὄρους
κ. Γ. Δαλακοῦραν
Κοινοποιεῖται:  Σεπτόν Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον
                            Ἱεράν Κοινότητα Ἁγίου Ὄρους
                            κ. Εἰσαγγελέα Ἀρείου Πάγου
                            κ. Προϊστάμενον Εἰσαγγελίας Πρωτοδικῶν Θεσσαλονίκης

Ἐξοχώτατε κύριε Διοικητά,

Διά τοῦ παρόντος ἐπιθυμοῦμεν ὅπως ἐνημερώσωμεν Ὑμᾶς σχετικῶς μέ τόν ἐπισυμβάντα βανδαλισμόν εἰς τό Ἀντιπροσωπεῖον τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Μονῆς.
Συγκεκριμένως, περί τήν μεσημβρίαν τῆς 16/29.9.2007 ἐπληροφορήθημεν ὑπό τοῦ Ἀστυνομικοῦ Τμήματος Καρυῶν, ὅτι κατά τήν παρελθοῦσαν νύκτα ἔλαβε χώραν βάναυσος καί βέβηλος καταστροφή τῆς μαρμαρίνης πλακός, τήν ὁποίαν εἶχεν τοποθετήσῃ ὡς θεμέλιον λίθον, ἡ Αὑτοῦ Θειοτάτη Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος κατά τήν ἐνταῦθα ἐπίσκεψιν Αὐτοῦ τόν παρελθόντα Ὀκτώβριον ἐν ἐπισήμῳ ἐκκλησιαστικῇ τελετῇ, παρουσίᾳ τοῦ ἐξοχωτάτου Ὑφυπουργοῦ Ἐξωτερικῶν κ. Θ. Κασίμη ὡς καί ἁπάντων τῶν ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἀρχῶν.
Κατάπληκτοι ἐκ τοῦ μεγέθους τῆς ἀνόμου πράξεως, ὑπερβαινούσης τά ὅρια τῆς ὕβρεως, ὑπενθυμίζομεν Ὑμῖν κατ’ἀρχήν τήν σχετικήν ἀλληλογραφίαν τῆς τε Ἱερᾶς Κοινότητος καί τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Μονῆς πρός Ὑμᾶς καί τό Α.Τ. Ἁγίου Ὄρους, συμφώνως τῇ ὁποίᾳ ἔδει ὅπως ὑπάρχῃ σχετική προστασία καί φύλαξις τοῦ χώρου. Παραλλήλως ἀναφερόμεθα εἰς τήν ἀποκλειστικήν ἁρμοδιότητα Ὑμῶν περί τήν διαφύλαξιν ἑνταῦθα τῆς τάξεως καί ἀσφαλείας ἅμα δέ καί περί τήν ἐκτέλεσιν τῶν ἀποφάσεων τῶν μοναστηριακῶν Ἀρχῶν.
Ἡ Ἱερά ἡμῶν Μονή θεωροῦσα περιττόν νά προβῇ εἰς εἰκασίας περί τῶν ὑπαιτίων τῆς πράξεως, ὑπομένουσα ὅμως καρτερικῶς τήν ἀπαράδεκτον κατάστασιν τῆς συνεχιζομένης καταλήψεως τῶν κτιρίων αὐτῆς καί, μεταξύ αὐτῶν, τοῦ ἰδίου τοῦ Ἀντιπροσωπείου, φρονεῖ ὅτι ἡ ὡς ἄνω πράξις στρέφεται ὄχι ἁπλῶς κατά τῆς Μονῆς ἀλλά κατά πολύ εὐρυτέρων ἀξιῶν. Ἡ προσβολή εἶναι εὐθεία κατά τοῦ τε Ἁγίου Ὄρους, τῆς Μητρός Ἐκκλησίας καί τοῦ Κράτους. Δικαιολογεῖ δέ ἔντονον προβληματισμόν περί τῶν ἀναμενομένων εἰσέτι προκλήσεων, καθ’ ὅσον εἶναι ἀδύνατος ἡ λογική προσέγγισις τοῦ τοιούτου ἐγχειρήματος.
Κατόπιν αὐτῶν κατωδύνως θέττομεν Ὑμᾶς Κύριε Διοικητά πρό τῶν εὐθυνῶν Ὑμῶν καί ποιούμεθα ἔκκλησιν ὅπως κατανοήσητε τό ἰδιαίτατον περιεχόμενον τῆς προκλήσεως καί ἀναλάβητε ἐπί τέλους πρωτοβουλίαν διά τήν ἀποτελεσματικήν ἀντιμετώπισιν τοῦ προβλήματος.  
Ἐπί τούτοις διατελοῦμεν μετ’ εὐχῶν καί τιμῆς.

Ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἐσφιγμένου
καί οἱ σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί.


 Τό Αντιπροσωπείο τής Ιεράς Μονής Εσφιγμένου όπως ήταν τό 2007 .

Τό Αντιπροσωπείο τής Ιεράς Μονής Εσφιγμένου όπως είναι σήμερα .


 Ἀνακοινωθέν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου περί τοῦ θέματος τῆς Ἱ. Μονῆς Ἐσφιγμένου. 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν
Ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου κατά τήν σημερινήν συνεδρίαν αὐτῆς μετά λύπης καί ἱερᾶς ἀγανακτήσεως ἐπληροφορήθη τόν γενόμενον βανδαλισμόν εἰς τό ἐν Καρυαῖς Ἀντιπροσωπεῖον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου καί τήν καταστροφήν τῆς ἀναμνηστικῆς πλακός ἐπί τῇ καταθέσει ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου τοῦ θεμελίου λίθου τοῦ νέου Ἀντιπροσωπείου αὐτῆς καί καταδικάζει κατηγορηματικῶς καί ἀπεριφράστως τήν ἀνίερον ταύτην πρᾶξιν καί τούς δράστας αὐτῆς, γενομένην μάλιστα εἰς τόν ἱερόν καί ἡγιασμένον τόπον τοῦ Ἁγίου Ὄρους.
Ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ, τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον δηλοῖ ἅπαξ ἔτι ὅτι ἀναγνωρίζει ὡς μόνην κανονικήν, κατά τά θέσμια τῆς Ἐκκλησίας καί τόν ἰσχύοντα Καταστατικόν Χάρτην τοῦ Ἁγίου Ὄρους, τήν ὁμοφώνῳ ἀποφάσει Πατριαρχικῆς Ἐξαρχίας καί Ἐκτάκτου Διπλῆς Ἱερᾶς Συνάξεως τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἐγκαθιδρυθεῖσαν ἀδελφότητα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου ὑπό τόν Πανοσιολ. Ἡγούμενον αὐτῆς Ἀρχιμ. κ. Χρυσόστομον Κατσουλιέρην.
Τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, ὡς γνωστόν, ἐμερίμνησε πρωτοβούλως καί ἐν συνεργασίᾳ μετά τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος διά τήν ἐκκλησιαστικήν καί κανονικήν ἀποκατάστασιν τῆς ὁμαλότητος ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ τοῦ Ἐσφιγμένου, ἀπομένει δέ ἡ ἐφαρμογή καί τῆς ἐννόμου τάξεως, διά τήν ὁποίαν τήν εὐθύνην ἔχει ἡ συντεταγμένη Ἑλληνική Πολιτεία διά τῶν ἁρμοδίων ἐκτελεστικῶν αὐτῆς ὀργάνων, συμφώνως πρός τά ἄρθρα 5, 8, 183 καί 184 τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τοῦ Ἁγίου Ὄρους καί τήν παρ. 3 τοῦ ἄρθρου 4 τοῦ κυρωτικοῦ Νομοθετικοῦ Διατάγματος τῆς 10/16.09.1926, ὡς καί τάς ἐπί τῇ βάσει αὐτῶν ἐκδοθείσας διοικητικάς πράξεις, αἱ ὁποῖαι καί ἀμετακλήτως ἐπεκυρώθησαν δικαστικῶς.
 
Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ 4ῃ Ὀκτωβρίου 2007
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου


   Γίνεται ολοένα καί πιό σαφές , πώς όσο εξακολουθούν νά αφήνονται οί αιρετικοί εντός τού Αγίου Όρους , τόσο θά σπέρνουν τόν τρόμο πρός τά μέσα αλλά καί τήν ψευδή προπαγάνδα πρός τά έξω , δυναμιτίζοντας καταστάσεις !
    Άς ελπίσουμε πώς θά εφαρμοστεί ο καταστατικός χάρτης τού Αγίου Όρους , στό παραμελημένο αυτό σημείο , πρίν διαπράξουν οί αιρετικοί τίποτα χειρότερο !