Οί ψευτο χειροτονίες τών « ΓΟΧ » από τούς Ρώσσους τής Διασποράς !


    Οί Παλαιοημερολογίτες , από τό 1924 μέχρι σήμερα έχουν σχιστεί σέ 12 περίπου, νέα σχίσματα καί πλήθος ανεξάρτητων , τά οποία  αλληλοαναθεματίζονται  ώς : Εικονομάχοι , Σχισματικοί , Αιρετικοί , Μοιχεπιβάτες , γυμνοί από τήν Θεία Χάρη , Ανάξιοι Σωτηρίας κ.λ.π. ! Αποκρύπτουν δέ , επιμελώς από τά θύματά τούς ορισμένες πολύ σημαντικές ιστορικές αλήθειες, οί οποίες ξεσκεπάζουν τό ασυνεπές καί υποκριτικό τούς πρόσωπο . 
   Όταν λόγω Θείας εγκαταλείψεως π.χ. , η αίρεση τών Χρυσοστομικών Φλωριναίων έμεινε γιά μία πενταετία , περίπου χωρίς Επίσκοπο ( 1955 - 1960 !!! ) , κατέφυγε στήν Σύνοδο τών Ρώσσων τής Διασποράς ( οί οποίοι ήταν ενωμένοι μέ όλα τά Πατριαρχεία πλήν τής Μόσχας !!! ) .
   
   Τελικά , « χειροτονήθηκε » , ( δυστυχώς γιά τούς Ρώσσους ) , ό « αρχιμανδρίτης » Ακάκιος Παππάς από 2 Επισκόπους στήν Αμερική καί ερήμην τού προέδρου τούς , Μητροπολίτου Αναστασίου Γκιμπανόφσκι ( από 1936 εώς 1964 ), ενώ οί Ιεροί κανόνες ορίζουν τήν χειροτονία Επισκόπου νά γίνεται τουλάχιστον από 3 Επισκόπους ( εκτός εξαιρετικής δυσκολίας . βλ. δ΄ τής Α΄ Οικ. Συν. & ιγ΄ τής έν Καρθαγένη ) , μέ τήν σύμψηφο γνώμη τών υπολοίπων Επισκόπων καί εντός τών ορίων ( στήν Ελλάδα έν προκειμένω . βλ. η΄ τής Γ΄ Οικ. & λε΄ Αποστολ. Κανόνα ) . Συνεπώς , κατά τούς Ιερούς Κανόνες , τούς οποίους δήθεν τηρούν οί Παλαιοημερολογίτες , ή « χειροτονία » είναι άκυρη !


    Οί « χειροτονήσαντες » τόν Ακάκιο Παππά ήταν : Ό Επίσκοπος Σικάγου Σεραφείμ καί ό Επίσκοπος Ντιτρόιτ Θεόφιλος , ό οποίος αργότερα αρνήθηκε τή συμμετοχή τού στήν « χειροτονία » καί μάλιστα διατηρούσε τό   δ ι ο ρ θ ω μ έ ν ο   η μ ε ρ ο λ ό γ ι ο   στήν Επισκοπή τού !!!

    
    Οί Ματθαιικοί « επίσκοποι » απ΄ τήν άλλη είναι όλοι « χειροτονημένοι » από 1 ( τόν Ματθαίο ! ) πού καί αυτός ήταν « χειροτονημένος » εκτός Εκκλησίας !!!    Όταν κατέφυγαν καί αυτοί στήν Σύνοδο τών Ρώσσων τής Διασποράς τό 1971 ( όχι γιά « χειροτονίες » εννοείται... ) γιά νά αναγνωρισθούν τρόπον τινά , οί Ρώσσοι τούς « χειροτόνησαν » ώς σχισματικούς μέ προβληματικές « χειροτονίες » ( βλ. Δήλωση Ρώσσου Επισκόπου Λαύρου καί Επιστολή Θεοδωρήτου Μαύρου πρός Ματθαιικό Ευγένιο Τόμπρο . Ό Θεοδώρητος υπήρξε « ΓΟΧ » Χρυσοστομικός μέν, ακέφαλος όμως, οπότε έλεγχε χωρίς φόβο τίς υποκριτικές συμπεριφορές τών διαφόρων Παλαιοημερολογίτικων αιρέσεων ) !


    Μόλις διασταύρωσα , τό ότι οί Ρώσσοι τής διασποράς είχαν πλήρη καί αρμονικοτάτη εκκλησιαστική κοινωνία μέ όλα τά ( κατά τούς « ΓΟΧ », αιρετικά καί αναθεματισμένα ) Πατριαρχεία μάς, έφυγα τρέχοντας από τούς Παλαιοημερολογίτες , θαυμάζοντας τό μέγεθος τής υποκρισίας τούς ! Τό ίδιο πιστεύω θά κάνει καί κάθε συνεπής , φιλαλήθης καί απροκατάληπτος Παλαιοημερολογίτης .