Ο Σεβ. Μητροπολίτης Αιτωλίας καί Ακαρνανίας κ. Κοσμάς γιά τούς παλαιοημερολογίτες . † Στῶμεν καλῶς †

Ἐν τῇ Ἱ. Π. Μεσολογγίου, τῆ  20ῃ  Αὐγούστου 2012
ΔΕΛΤΙΟΝ   ΤΥΠΟΥ
    Ὁ Μητροπολίτης Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας κ. Κοσμᾶς, ἐπισκέφθηκε τήν Κυριακή 19 Αὐγούστου 2012 τά Παλιάμπελα Βονίτσης, ὅπου λειτούργησε στόν ἐνοριακό Ἱ. Ναό Ἁγίου Ἀθανασίου καί ἐνημέρωσε τούς πιστούς σχετικά μέ τό πρόσφατο ζήτημα πού δημιουργήθηκε στήν περιοχή ἐξ αἰτίας τῆς ποσκιρτήσεως ἀπό τήν Ὀρδόδοξη Ἐκκλησία καί τῆς προσχωρήσεως το ρχιμανδρίτου νατολίου Ψυχογιο ς «πισκόπου» στούς σχισματικούς  παλαιοημερολογίτες.
Ὁ Σεβασμιώτατος μιλώντας περί τοῦ Παλαιοημερολογιτικοῦ Ζητήματος, τόνισε μεταξύ ἄλλων πῶς: «παρακαλ τό Θεό νά φωτίσει τόν π. νατόλιο νά πιστρέψη. χοντας εθύνη ς πίσκοπος πισημαίνω σέ λους καί τούς προτρέπω νά μήν χουν καμία πνευματική πικοινωνία καί σχέση. …Καί τόν διο τόν παρακαλ  νά  ρθει σέ μετάνοια».  
Ὁ Μητροπολίτης Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας κ. Κοσμᾶς, ἀφοῦ προηγουμένως εἶχε ἐπικοινωνήσει καί ἐνημερώσει τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο στήν Κωνσταντινούπολη καί κατήγγειλε τό γεγονός ἁρμοδίως στήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἐξέδωσε Ἐγκύκλιον Σημείωμα πρός ἐνημέρωσιν τοῦ χριστεπωνύμου πληρώματος, τό ὁποῖο ἀναγνώστηκε στούς Ἱερούς Ναούς τῆς περιφερείας κατά τήν Θεία Λειτουργία τῆς 19ης Αὐγούστου 2012.
Ἐπίσης ὁ Μητροπολίτης μέ τήν ὑπ’ ἀριθμ. 55/16.8.2012 Πράξη ἀνακαλεῖ τήν χορηγηθεῖσα ἄδεια Λειτουργίας τοῦ ἰδιωτικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ στά Παλιάμπελα Βονίτσης καί «παγορεύει ητς τήν φεξς λειτουργίαν του, διατάσσοντας ρμοδίως τό κλείσιμον ατο».
Σᾶς ἐπισυνάπτουμε τό κείμενο τοῦ Ἐγκυκλίου, καθώς καί τήν Πρᾶξιν τοῦ Μητροπολίτου.
κ το Γραφείου Τύπου καί πικοινωνίας
τς ερς Μητροπόλεως
 ***
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Ἀρχιεπ. Δαμασκηνοῦ 10 
 302 00 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΝ
Τηλ: 26310-22322, 22421 
Fax: 26310-28701
Ἰστοσελίς: www.imaa.gr   
E- mail: imaa@otenet.gr
Ἐν Ἱερᾷ Πόλει Μεσολογγίου τῇ 17ῃ Αὐγούστου 2012  
 Ἀριθ. Πρωτ.: 743

Πρὸς τούς Παν/τους καί Αἰδ/τους Ἐφημερίους τῶν Ἀρχιερατικῶν Περιφερειῶν Ἀμφιλοχίας, Βονίτσης καί Κατούνης
Διά τοῦ παρόντος ὡς πατέρας πνευματικός, ὁ ὁποῖος σᾶς ἀγαπᾷ καί διακονεῖ τή σωτηρία σας, ἐπιθυμῶ νά σᾶς ἐνημερώσω γιά ἕνα θέμα πού ἀνέκυψε τελευταία στήν περιοχή μας καί νά σᾶς παρακαλέσω νά τό ἀκούσετε μέ προσοχή. Εἰλικρινῶς ἀναφέρω καί σᾶς διαβεβαιῶ ὅτι δέν ὑποκινοῦμαι ἀπό οὐδεμία σκοπιμότητα οὔτε ἀπό προσωπική φιλοδοξία.
Τό μόνο πού μέ ὑποκινεῖ νά σᾶς ἐνημερώσω εἶναι ἡ δόξα τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ μας καί ἡ σωτηρία σας.  Εἶναι γνωστός σέ ὅλους μας ὁ  Ἀρχιμανδρίτης Ἀνατόλιος Ψυχογιός. Κατάγεται ἀπό τήν περιοχή μας, ἵδρυσε καί ἐλειτούργησε μέχρι πρότινος τήν «Διεθνῆ Ἀκαδημία Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός» στά Παλιάμπελα Βονίτσης, πολλές φορές συλλειτουργήσαμε σέ διαφόρους Ἱερούς Ναούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.
Τόν τιμούσαμε καί τόν δεχόμασταν μέ ἀγάπη στήν Ἱερά Μητρόπολί μας. Ἀνέλπιστα ὅμως προσεχώρησε στούς σχισματικούς παλαιοημερολογίτας, ἐξελέγη καί χειροτονήθηκε «Ἐπίσκοπος» στήν παράταξι τοῦ σχισματικοῦ «Ἀρχιεπισκόπου» Αὐξεντίου. 
Δέν ἔχουμε τό χρόνο αὐτή τή στιγμή νά ἐξηγήσουμε τί θά πεῖ προσχώρησις στούς σχισματικούς τοῦ παλαιοῦ ἑορτολογίου. Ὀφείλω ὅμως νά σᾶς γνωρίσω ὅτι οἱ «Ἐπίσκοποι» τοῦ παλαιοῦ  ἑορτολογίου οὔτε ἀποστολική διαδοχή ἔχουν, οὔτε κανονική χειροτονία, οὔτε τά μυστήριά τους ἔχουν ἐγκυρότητα. Ἄρα ἡ σωτηρία τῶν χριστιανῶν πού τούς ἀκολουθοῦν εἶναι ἀμφίβολος καί ἀδύνατος
 Κατόπιν τούτων, παρακαλῶ καί προτρέπω πατρικά ὅλους σας νά μήν ἔχετε οὐδεμία πνευματική σχέσι καί ἐξάρτησι μέ τόν ἀποσκιρτήσαντα ἀπό τήν Ἐκκλησία μας π. Ἀνατόλιο. 
 ***
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΑΙΤΩΛΙΑΣ  ΚΑΙ  ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Αρχιεπ. Δαμασκηνού 10
302 00 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΝ
Τηλ: 26310 - 22322, 22421
Fax: 26310 - 28701
e_mail: imaa@otenet.gr

Εν Ιερά Πόλει Μεσολογγίου τη 16η Αυγούστου 2012
   Π Ρ Α Ξ Ι Σ  Υ Π  Α Ρ Ι Θ. 55
Ημείς
Ο Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας  ΚΟΣΜΑΣ

 Επειδή ο ιδιόκτητος Ιερός Ναός Αγίου Κοσμά του Αιτωλού εις θέσιν «Παλιάμπελα» Βονίτσης Ακαρνανίας, ο οποίος αποτελεί  ιδιοκτησίαν του συλλόγου «Διεθνής Ακαδημία ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ» έχει δε παραχωρηθεί κατά χρήσιν από κοινού με τον ως άνω Σύλλογον και εις τον Δήμον Ακτίου – Βονίτσης έχει παύσει εξυπηρετών τον προορισμόν του, ήτοι την Λειτουργίαν του κατά την Ετήσιον Ιεράν Πανήγυριν αυτού και οσάκις χορηγείται άδεια υφ  ἡμῶν του επιχωρίου Μητροπολίτου προς αγιασμόν των ορθοδόξων χριστιανών, οι οποίοι αποτελούν ποίμνιον της Ημετέρας Μητροπολιτικής Περιφερείας, εφ  ὅσον επιχειρείται παρανόμως και αντικανονικώς η Λειτουργία αυτού υπό μη νομίμου και μη κανονικού Λειτουργού της Ορθοδόξου Ανατολικής του Χριστού Εκκλησίας αλλά σχισματικού τοιούτου και χωρίς την νόμιμον και κανονικήν άδειαν Ημών του οικείου Επισκόπου, προς διαφύλαξιν της νομίμου Εκκλησιαστικής τάξεως και περιφρούρησιν του Ορθοδόξου ποιμνίου ημών από την παραπλάνησιν εις σχισματικές αντικανονικές καταστάσεις, επιχειρείται δε η Λειτουργία του υπό χωριστής σχισματικής θρησκευτικής κοινότητος, συμφώνως τω νόμω, ήτοι τω Κανονισμώ 8/1979 (ΦΕΚ Α 1/1980) «Περί Ιερών Ναών και Ενοριών» άρθρ. 13, «Ιδιόκτητοι Ναοί» παρ. 1,2, εν συνδυασμώ με τον Α.Ν. 2200/1940 «Περί Ι.Ναών και Εφημερίων» άρθρ. 6, παρ.1,

Α π ο φ α σ ί ζ ο μ ε ν


Ανακαλούμεν την χορηγηθείσαν άδειαν Λειτουργίας του ρηθέντος ιδιωτικού Ιερού Ναού Αγίου Κοσμά του Αιτωλού και απαγορεύομεν ρητώς την εφεξής λειτουργίαν του, διατάσσοντας αρμοδίως το κλείσιμον αυτού.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ Ο ΑΙΤΩΛΙΑΣ  ΚΑΙ  ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  ΚΟΣΜΑΣ