Δευτέρα

'' Τό ζήτημα των Παλαιοημερολογιτών - « ΓΟΧ » ''.
Τό κομμάτι της σελίδος 3 πού έχει πάνω αυτοκόλλητο,
φωτογραφισμένο σέ φώς, ούτως ώστε νά φαίνονται οι λέξεις από κάτω .καλή ανάγνωση