Παρασκευή, 5 Απριλίου 2013

Τό Π.Α.ΜΕ. ( Κ.Κ.Ε. ) εμποδίζει πούλμαν μέ λαθρομετανάστες !!! † Στῶμεν καλῶς † .

   Οι Κομμουνιστές τού Π.Α.Μ.Ε. , δρούν ώς κράτος έν κράτει ! Δεν λογαριάζουν κανέναν καί τίποτα ! Εμποδίζουν τά λεωφορεία μέ τούς λαθρομετανάστες νά μπούν στό πλοίο ''Θεόφιλος'' ,  γιά νά επιστρέψουν στίς πατρίδες τούς , μιάς καί η δική μάς έχει πρό πολλού ξεχειλίσει... ! Δέν πρόκειται γιά μετανάστες όπως φωνάζουν ρομποτικά οι ΚΚΕδες , αλλά γιά λαθρομετανάστες , δηλαδή παράνομους !
   Γιά μία ακόμη φορά τό Κ.Κ.Ε. μέ τίς θυγατρικές τού οργανώσεις (...), αποδεικνύει πώς δέν σέβεται τούς Νόμους τού Ελληνικού Συντάγματος , αλλά υπακούει τυφλά στίς επιταγές τού διεθνούς Σιωνισμού , ο οποίος αναφέρει χαρακτηριστικά στό Γ΄ κεφάλαιο τών πρωτοκόλλων τού : 
   '' Όταν δε δι’ όλων των απόκρυφων μέσων, τα οποία διαθέτομεν, δυνάμει του χρυσίου, το οποίον είναι ολόκληρον εις χείρας μας, θα έχωμεν δημιουργήσει μίαν γενικήν οικονομικήν κρίσιν, θα εξαπολύσωμεν ανά τας οδούς ολόκληρα πλήθη εργατών εις όλας ταυτοχρόνως τας χώρας της Ευρώπης. Τα πλήθη ταύτα θα αρχίσωσι με ηδονήν να διαχύνωσι το αίμα εκείνων, τους οποίους φθονούσιν από της παιδικής των ηλικίας, εν τη απλοϊκότητα της αμαθείας των και θά λεηλατήσωσι τα υπάρχοντα των.
Δεν θα θίξωσι τας ιδικάς μας περιουσίας, διότι η στιγμή της επιθέσεως. θα μας είναι γνωστή, και ούτω θα έχωμεν λάβει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα, δια να τας προφυλάξωμεν '' !