Σάββατο, 31 Μαρτίου 2012

Π. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος : '' Άκυρα τά « Μυστήρια » τών Παλαιοημερολογιτών - « ΓΟΧ »'' .


Ό μακαριστός Π. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος .

'' Επιστολή πρός τόν Ορθόδοξο τύπο ''.   ''Οικουμενισμός -  Ζηλωτισμός , τά δύο άκρα ''.


   Η Ορθόδοξη Εκκλησία μάς είναι '' Τό Σώμα Τού Χριστού '' μάς λέει ο Άγιος Απόστολος Παύλος . '' Εκτός τής Εκκλησίας δέν υπάρχει σωτηρία '' βοά ό Άγιος Κυπριανός καί μαζί τού όλοι οί Άγιοι πατέρες τής Εκκλησίας πού ορθοτόμησαν τόν λόγο τής αληθείας . Καί φυσικό είναι , αφού όποιος αποκόπτεται από Τό Σώμα Τού Χριστού , δέν έχει απολύτως καμία σχέση μέ Αυτόν . Δέν έχει Άγιο Πνεύμα , δέν έχει Ιερωσύνη , ούτε σωστικά Μυστήρια .
   Οί Παλαιοημερολογίτες είναι αιρετικοί . Ό μακαριστός π. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος μάς εξηγεί , πώς οί « ΓΟΧ » πλανήθηκαν σάν τούς Ευσταθιανούς, οί οποίοι αναθεματίστηκαν από τήν έν Γάγγρα Σύνοδο ώς αιρετικοί, διότι ανήγαγαν είς όρους σωτηρίας στοιχεία άσχετα μέ τά δόγματα τής πίστεως ! Έλεγαν δηλαδή, πώς όποιος δέν απέχει τού Γάμου καί τών κρεών, δέν σώζεται ! Οί όμοιοι μέ τούς Ευσταθιανούς « ΓΟΧ », κηρύττουν από τό 1924 πώς όποιος δέν διατηρεί τό Ιουλιανό ημερολόγιο χωρίς τήν διόρθωση δέν σώζεται !!! Ποιά λοιπόν η διαφορά μεταξύ τών αναθεματισμένων Ευσταθιανών καί τών « ΓΟΧ » ; Απολύτως καμία !
   Επειδή όμως πολλοί θεωρούν τούς Παλαιοημερολογίτες μόνο Σχισματικούς , καλό είναι νά δούμε καί τήν διδασκαλία τής Ορθοδόξου Εκκλησίας μάς περί αυτών . 
   Σχισματικοί , ονομάζονται εκείνοι πού εχωρίσθηκαν από τήν Εκκλησία , όχι γιά δόγματα πίστεως , αλλά γιά ζητήματα ευκολοϊάτρευτα . Λέγει ό Μέγας Βασίλειος : '' Σχίσματα δέ , τούς δί αιτίας τινάς εκκλησιαστικάς καί ζητήματα ιάσιμα πρός αλλήλους διενεχθέντας... οί δέ , τής Εκκλησίας αποστάντες ούκ έτι έσχον Τήν Χάριν Τού Αγίου Πνεύματος εφ΄ εαυτούς... οί δέ απορραγέντες , λαϊκοί γενόμενοι , ούτε τού Βαπτίζειν , ούτε τού χειροτονείν είχον εξουσίαν , ούτε ηδύναντο Χάριν Αγίου Πνεύματος Αγίου εταίροις παρέχειν , ής αυτοί εκπεπτώκασι ! "( βλ. Ιερόν Πηδάλιον σελ. 587 ) . 
   Οπότε καί Σχισματικούς νά θεωρεί κάποιος τούς Παλαιοημερολογίτες , οφείλει , άν θέλει νά είναι Ορθόδοξος Χριστιανός , νά ομολογεί τό έννατο καί δέκατο άρθρο τού Αγίου Συμβόλου τής Ορθοδόξου πίστεώς μάς : πιστεύω '' Είς Μίαν , Αγίαν , Καθολικήν καί Αποστολικήν Εκκλησίαν . Ομολογώ έν Βάπτισμα είς άφεσιν αμαρτιών .''. 
   Τελικώς , απεδείχθη περίτρανα πώς οί Παλαιοημερολογίτες , εκτός από Σχισματικοί , είναι καί αιρετικοί απόγονοι τών αναθεματισμένων Ευσταθιανών , συνεπώς οί 12 περίπου αλληλοαναθεματιζόμενες αιρέσεις τούς είναι νεκρά σωματεία όπως αυτά τών Προτεσταντών .

 Μέ τήν ευλογία τού Ιερού Ησυχαστηρίου Κεχαριτωμένης Θεοτόκου Τροιζήνος ,
 τού οποίου κτήτωρ είναι ο μακαριστός π. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος .


Άλλο σχετικό θέμα : '' Ο Π. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος αποστομώνει τόν αιρετικό Θεοδώρητο Μαύρο .''