Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2012

Τό αχαλίνωτο Σέξ τού επινοητή τής Ψυχανάλυσης Ζίγκμουντ Φρόυντ , ευθύνεται γιά πλήθος ψυχικών ασθενειών λένε ειδικοί επιστήμονες ! Στώμεν καλώς Ό Εβραίος Υλιστής ψευτοεπιστήμονας Ζίγκμουντ Φρόυντ


   Τίς τελευταίες δεκαετίες , διάφοροι αυτόκλητοι « Σεξολόγοι » μέ επιστημονικό προσωπείο, εμφανίζονται στήν τηλεόραση καί διδάσκουν στόν Ορθόδοξο Χριστιανικό λαό μάς , τίς επιστημονικά αναπόδεικτες (δηλαδή θρησκευτικές ) , πορνοδιαστροφικές « θεωρίες » τού Εβραίου Αθέου Υλιστή Ζίγκμουντ Φρόυντ . Φροντίζουν δέ , στό τέλος τού κατηχητικού , νά κάνουν γνωστό τό τηλέφωνο τού... « ιατρείου »( πορνείου) τούς γιά επισκέψεις μέ τό... αζημίωτο .  
   Κατά τήν κατήχησή τούς , οί επαγγελματίες « Σεξολόγοι », συνηθίζουν νά ομιλούν περί κάποιων , δήθεν , φυσικών νόμων , οι οποίοι όπως λέγει ο καθηγητής Augauste Forel , δέν είναι τίποτε άλλο , παρά είδωλα τής  φ α ν τ α σ ί α ς  τών Υλιστών , είς τά οποία καλούν τούς υγιείς ανθρώπους νά υποταχθούν γιά να μήν... αρρωστήσουν ! Αλλοίμονον είς τούς δυστυχείς , πού πιστεύουν στίς αρρωστημένες , θρησκευτικές θεωρίες τών τσαρλατάνων αυτών
   Τώρα θά δούμε μερικές σπουδαίες ανακοινώσεις  ειδικών επιστημόνων , πρός ανάδειξη τής άποψης τής αληθινής επιστήμης , περί τής υγιούς χρήσεως τού γεννετησίου ενστίκτου ( Σέξ ) : 
   E. Carp , καθηγητής τής ψυχιατρικής τής Leiden τής Ολλανδίας : « Η συμβουλή πού δίνουν είς τόν νέον, αλλοίμονον ακόμη καί σήμερα( ! ) νά αφίνει από καιρού είς καιρόν ελεύθερα τά σεξουαλικά πάθη τού, διά νά αποφύγει νευρωτικάς ανωμαλίας, καταδικάζεται απολύτως . Η « συμβουλή » αυτή, αντί νά θεραπεύσει ή νά προλάβει τά φαινόμενα τής νευρώσεως θά γίνει αιτία νά πληθυνθούν τέτοια φαινόμενα » .
   Ανακοίνωσις, υπογεγραμένη υπό 83 διασήμων ειδικών επιστημόνων : « Ημείς, οι κάτωθι νευρολόγοι και ψυχίατροι, οι οποίοι κατά την εξέτασιν και θεραπείαν νωσηρών πνευματικών καταστάσεων αντιμετοπίζομεν καθημερινώς τάς βαθυτάτας αβύσσους τών αναγκών της ψυχής, αποτρέπομεν με όλην τήν δυνατήν έμφασιν και σοβαρότητα, από οιανδήποτε χαλάρωσιν τής πίστεως είς Τόν Χριστόν, έστω και είς το ελάχιστον, μέσα είς την καρδίαν τής νεολαίας μας, ή από οιανδήποτε χαλάρωσιν τής πίστεως αυτής, πού είναι η άγκυρα τής εποχής μας είς τήν σύγχρονον καταιγίδα, η Χριστιανική θρησκεία είναι πάντοτε και θα μείνει η μόνη φιλοσοφία, η μόνη ψυχολογία, η μόνη ηθική. Είς το σημείον αυτό, ημείς οι υπογραφόμενοι νευρολόγοι και ψυχίατροι είμεθα σύμφωνοι πρός τα μεγαλύτερα και ευγενέστερα πνεύματα τα οποία μας εδίδαξαν να αναγνωρίζομεν μέσα είς τον σκοπόν τού γνήσιου Χριστιανισμού άπειρον σοφίαν, αλήθειαν, ελευθερίαν και δύναμιν . » .
   Augauste Forel, καθηγητής της ψυχιατρικής είς τήν Ζυρίχην : «  Είπαν ότι η εγκράτεια είναι μία παραπλάνησις, ένα πράγμα αδύνατον, ότι νέος εγκρατής δέν είναι άνδρας... Αλλά οφείλομεν επιμείνομεν είς τούτο, ότι ώς πρός τούς νέους, μέχρι τού γάμου η αγνότης είναι οφελημώτατη, όχι μόνον διά λόγους ηθικούς, αλλά και υγιεινούς . » .

   Η ιατρική σχολή τής Νέας Υόρκης : « Επειδή διαβλέπομεν τήν έκτασιν τών δεινών, τάς σωματικάς ασθενείας, τα αποτελέσματα οικτράς κληρονομικότητος, τάς ηθικάς αθλιότητας, όλα τα μοιραία αυτά παρεπόμενα ακολάστου βίου, διακηρύσσομεν ομοφώνως καί έν συνειδήσει, ότι η αγνότης - βίος αγνός καί εγκρατής και διά τα δύο φύλα – είναι σύμφωνος πρός τάς αρίστας συνθήκας τής σωματικής, ηθικής και διανοητικής υγείας . » .
  Το διεθνές συνέδριον Υγιεινής τών Βρυξελλών : « Είναι ανάγκη πρό παντός να διδαχθή η νεολαία τών αρρένων, ότι η αγνότης καί η εγκράτεια, όχι μόνον δέν είναι επιβλαβείς, αλλ΄ είναι είς ύψιστον βαθμόν αξιοσύστατοι αρεταί από καθαρώς ιατρικής απόψεως . » .

   Απεδείχθη συνεπώς , επιστημονικώς , πώς η αληθινή επιστήμη , καταδικάζει απολύτως τίς πορνοθεωρίες τού ψευτο επιστήμωνος Ζίγκμουντ Φρόυντ . Επιπλέον , είδαμε πολλούς μεγάλους αληθινούς επιστήμονες νά επιμένουν στήν αξία τής Χριστιανικής ηθικής , από καθαρά ιατρικής απόψεως !
   Πού είναι , λοιπόν όλοι αυτοί λαοπλάνοι Υλιστές , Ειδωλολάτρες , Ινδουιστές κ.λ.π. πού ομιλούν καί αρθρογραφούν εναντίον τής Χριστιανικής ηθικής ώς , δήθεν , αποστερούσα τήν ευχαρίστηση τής ζωής από τούς ανθρώπους ; Άς πούμε όμως μερικά λόγια γιά τόν Ζίγκμουντ Φρόυντ .
   Ο Ζίγκμουντ Φρόυντ ( Εβραϊκά Salomon Froyd ), είναι ο επινοητής τής ψευτο επιστήμης τής " Ψυχανάλησης " , η οποία , σημειωταίον , δέν είναι αναγνωρισμένη επιστήμη καί κατατάσσεται ουσιαστικά στόν χώρο τών θρησκευμάτων καί Φιλοσοφιών , όπως όλες οί αναπόδεικτες θεωρίες . Η " Ψυχανάληση " γιά πολλούς ερευνητές , είναι ένα Εβραϊκό κατασκεύασμα γιά τήν καταπολέμηση τής Εξομολόγησης τού Χριστιανισμού . Ο Φρόυντ απέδωσε εντελώς αφθαιρέτως , πλήθος ψυχιατρικών νοσημάτων στήν μή πορνική ζωή , μέ αποτέλεσμα σήμερα νά θρηνούμε γιά τίς κατ΄ έτος δεκάδες εκατομμυρίων εκτρώσεις (φόνους) παγκοσμίως, τήν απομάκρυνση τών ανθρώπων από τήν Ζωοδώχο Εκκλησία Τού Χριστού , τήν τρομακτική εξάπλωση τών αφροδίσιων νοσημάτων καί ειδικά τού ανίατου HIV (AIDS), τά εκατομμύρια τών διαζυγίων λόγω Μηχείας ή μή ικανοποίησης τών πορνικών επιθυμιών καί το χειρότερο , τίς απώλειες αμέτρητων Ψυχών εκ τής αμαρτίας τής πορνείας . Εκτός όλων αυτών , ο Φρόυντ υπήρξε καί ονειροερμηνευτής , γεγονός πού τόν εισάγει στόν χώρο τού αποκρυφισμού !
   Έν κατακλείδι , είναι ηλίου φαεινότερον , πώς οί διαστροφικές θεωρίες τού Αθέου Υλιστή Ζίγκμουντ Φρόυντ , είναι μία από τίς μεγαλύτερες αιτίες καταστροφής τής ανθρωπότητος . Αποτελεί χρέος όλων μάς , η ενημέρωση τών συνανθρώπων μάς πάνω στό πολύπλευρο αυτό κοινωνικό πρόβλημα .

Χρησιμοποιήθηκε τό περιοδικό « Ακτίνες » τής Χριστιανικής Ένωσης Ελλήνων Επιστημόνων


Άλλο σχετικό θέμα : '' Θεωρία τής εξέλιξης - τό μεγάλο ψέμα ! Αθεΐα - η πιό ανόητη θρησκεία . ''