Ο Μάξιμος Βαρβαρής ζητάει δωρεές 12ώρες πρίν τό... ''Τέλος τού κόσμου'' !!!

Τά συμπεράσματα δικά σάς...Άς ευχηθούμε τουλάχιστον πώς αυτή τή φορά θά κατανοήσει τό
 λάθος τού καί πώς δέν θά ξαναβάλει νέα ημερομηνία γιά τήν Δευτέρα Παρουσία... .


Το εμπεσείν ανθρώπινον,
Το δέ εμμένειν έν τή πτώσει δαιμωνιώδες εστίν.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...