Παρασκευή

'' Το ημερολογιακόν ζήτημα ''( Παλαιό ημερολόγιο καί Πάσχα ).'' Το ημερολογιακόν ζήτημα ''
Εισήγησις της Εκκλησίας της Ελλάδος πρός τήν Πανορθόδοξον Μεγάλην Σύνοδον .καλή ανάγνωση