Ποιά ψευτο εκκλησία ΓΟΧ προτιμάτε ;


Αυτά είναι τά κουδούνια τής Κάνιγγος 32 , όπου στεγάζονται τά γραφεία, δύο έκ τών πολλών - πολλών παρασυναγωγών « ΓΟΧ» , τού Καλλινίκου καί τού Μακαρίου !
Τό μόνο πού μένει στό υποψήφιο θύμα, είναι νά διαλέξει τόν... όροφο !