Γ. ΚΑΜΙΝΗΣ: « Ἡ Δημιουργία Μουσουλμανικοῦ Τεμένους στήν Ἀθήνα εἶναι ἀπολύτως ἐπιβεβλημένη!»

 
  
Σέ μία ἐποχή πού σφαγιάζονται Χριστιανοί Ὀρθόδοξοι στή Συρία (ποῦ εἶναι ἐκεῖ οἱ ὑπερασπιστές τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων ἄραγε;) καί πού ἔχουν ἀπαχθεῖ δυό Μητροπολίτες - ὁ Ἑλληνορθόδοξος Μητροπολίτης Χαλεπίου καί Ἀλεξανδρέττας κ. Παῦλος (Ἰάζιτζι) καί ὁ Συροϊακωβίτης Μητροπολίτης Χαλεπίου κ. Ἰωάννου (Ἰπραχίμ) - μήπως εἶναι τελείως μά τελείως ἄστοχο τό «timing» τέτοιων δηλώσεων; (ἄν ὄχι ἐξοργιστικό);
Θά μᾶς ἐπιτρέψετε ἕναν παραλληλισμό ἐδῶ:
  • Τή στιγμή πού πολλοί ἀπό τούς μαθητές μας στά σχολεῖα λιμοκτονοῦν, τό Ὑπουργεῖο Παιδείας βρίσκει κονδύλια χορηγείας γιά ... τό Gay parade στή Θεσσαλονίκη.
  • Ἐδῶ ὁ κόσμος χάνεται, τό Σύνταγμα ἔχει καταπατηθεῖ ἐπανειλημμένως ἀπό τίς τελευταῖες κυβερνήσεις, ἡ Ἐθνική κυριαρχία μας ἔχει παραδοθεῖ – παρανόμως - στούς δανειστές μας, καί ὁ Κος Καμίνης στήν ἀνακοίνωση αὐτή δείχνει νά ἐπικαλεῖται καί νά οἰκειοποιεῖται τή «συνταγματική νομιμότητα» γύρω ἀπό τό δικαίωμα ἤ μή ... ἀνέγερσης ἑνός Τέμενους!
Καί γιά νά δοῦμε τέλος πάντων, τί θά πεῖ Τέμενος, ἤ μᾶλλον καλύτερα τί θά πεῖ «Ἰσλάμ»;

Τί θά πεῖ «Ἰσλάμ»;

Μήπως ὁ Κος Καμίνης ἀγνοεῖ τό τί πραγματικά πρεσβεύει τό Ἰσλάμ; Διότι προτοῦ μιλήσουμε γιά «ἐλευθερία», «δικαιώματα», «δημοκρατία», «τήρηση τοῦ Συντάγματος» κλπ ἄς καταλάβουμε ὅλοι ὅτι βάσει τοῦ Ἰσλάμ:
Α) ὅλοι ἐμεῖς οἱ «ἄπιστοι» εἴμαστε ἐχθροί τοῦ κράτους καί τοῦ Θεοῦ, πού ἀξίζουμε ἀκόμα καί τόν θάνατο ἄν δέν γίνουμε «πιστοί» (δηλ. μουσουλμάνοι).
Β) Εἶναι ἀποδεδειγμένο ὅτι χῶροι σύναξης μουσουλμάνων ὑποθάλπουν θρησκευτικό καί πολιτιστικό φανατισμό πού ὁδηγεῖ σέ ἀκρότητες - πού οὐδεμία σχέση ἔχουν μέ τήν δημοκρατία – μέχρι καί στήν τρομοκρατία.
Γ) Οἱ μουσουλμάνοι δέν διεκδικοῦν τά δικαιώματά τους, ἐπί «ἴσοις ὅροις»· διεκδικοῦν νά ἀσκήσουν τό δικαίωμά τους νά δικαιωθοῦν βάσει τῶν νόμων τοῦ Ἰσλάμ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΑΥΤΩΝ, οἱ ὁποῖοι δέν εἶναι ἀπαραίτητα συμβατοί οὔτε μέ τό Ἑλληνικό Σύνταγμα ἀλλά οὔτε καί μέ τά ἑλληνορθόδοξα ἤθη.
Δ) Ἐπιτρέπονται γάμοι ἐνηλίκων μέ ἀνήλικα παιδιά (ἀγόρια ἤ κορίτσια) ἀκόμα καί κάτω τῶν 11 ἐτῶν (ἕκτη δημοτικοῦ καί κάτω). Τά παιδιά αὐτά βιάζονται καί κακοποιοῦνται ἀκόμα καί παρά φύσιν. Εὐνοεῖται ἑπομένως ἡ παιδοφιλία καί ἡ ὁμοφυλοφιλία.
Ε) Ἡ Γυναίκα (ναί μέ κεφαλαῖο «Γ» γιά ἐμᾶς τούς Ὀρθοδόξους) εἶναι ἀπόλυτα καταπιεσμένη καί δέν ἔχει καμμία ἐλευθερία. Ὁ σύζυγός της μπορεῖ νά τήν κάνει ὅ,τι θέλει χωρίς νά τήν ρωτήσει, κατά τήν κρίση του ... μέχρι καί νά τήν σκοτώσει ... μέ μία καλή δικαιολογία.

ΘΕΜΙΤΗ ΜΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗ ΧΩΡΑ.

Ἄς ἐπισκεφτοῦν ὅλοι αὐτοί οἱ διασφαλιστές τῆς δημοκρατίας καί τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων σάν τόν Κο Καμίνη μία μουσουλμανική χώρα, π.χ. θά τούς προτείναμε τήν Σαουδική Ἀραβία.
Γνωρίζουν ὅτι ἐκεῖ ὑπάρχει καί «θρησκευτική ἀστυνομία»; Γνωρίζουν ὅτι ἡ θρησκευτική ἀστυνομία ἀπαγορεύει (ἀκόμα καί σέ ξένους) νά φοροῦν τόν σταυρό τους ἐμφανῶς γύρω ἀπό τό λαιμό τους; (πρέπεινά εἶναι καλά κρυμμένος). Γιά ποιά ἀνεξιθρησκία,ἐλευθερίες, δημοκρατίες καί πράσινα ἄλογα μιλᾶμε;
Γνωρίζουν ὅτι σέ μία γυναίκα μόνη της (ἄλλης χώρας) δέν δίνεται βίζα ἤ ἄδεια εἰσόδου στή χώρα, ἄν δέν συνοδεύεται ἀπό τόν σύζυγό της; (ὑπάρχουν ἐξαιρέσεις γιά νοσοκόμες κλπ.)
Γνωρίζουν ὅτι Παρασκευή σέ δημόσιους χώρους μουσουλμανικῶν κρατῶν μπορεῖ ἀκόμα καί νά δεῖ κανείς νά ἐκτελοῦνται «τιμωρίες» βάσει τοῦ κορανίου, ὅπως π.χ. ἀποκεφαλισμοί, ἀκρωτηριασμοί μελῶν τῶν ἄνω ἤ κάτω ἄκρων μέχρι καί γεννητικῶν ὀργάνων (σέ περίπτωση μοιχείας π.χ.) ἀνάλογα μέ τήν περίσταση;
Διότι ἄν δοῦμε τό «πρότυπο» μίας τέτοιας μουσουλμανικῆς χώρας, τί νομίζουν ὅτι θά ἤθελαν ἀντίστοιχοι μουσουλμάνοι νά ἐπιβάλουν σέ μία ἄλλη χώρα ὅπως π.χ. στήν Ἑλλάδα (ΑΝ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ); Τά πρότυπά μας δέν ἀκολουθοῦμε ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, ἀνεξαρτήτου κουλτούρας, θρησκείας ἤ χρώματος; (ἴσως αὐτή τελικῶς εἶναι ἡ πραγματική ἐλευθερία).
Σύμφωνα μέ τήν ἀνακοίνωση τοῦ κου Καμίνη, Ὅσοι δέν συμφωνοῦν μέ τήν ἀνέγερση τοῦ Τεμένους «εἴτε ἐθελοτυφλοῦν εἴτε ἔχουν κίνητρα ἐπικίνδυνα, μισαλλόδοξα καί ὁπωσδήποτε ἀντιδημοκρατικά».
Μήπως ὁ ἴδιος ἤ οἱ συμβουλάτορές του ἐθελοτυφλοῦν διότι δέν γνωρίζουν τί θά πεῖ Ἰσλάμ τό ὁποῖο ὄντως ἔχει «κίνητρα ἐπικίνδυνα, μισαλλόδοξα καί ὁπωσδήποτε ἀντιδημοκρατικά»;
Τά συμπεράσματα δικά σας. 

 

Παραθέτουμε ἐδῶ τήν ἀνακοίνωση τοῦ Κου Καμίνη πρός διευκόλυνση τῶν ἀναγνωστῶν.
[ΠΗΓΗ athensvoice.gr]

Ὑπάρχει εὐρωπαϊκή πρωτεύουσα, στήν ὁποία νά μήν μποροῦν νά ἀσκοῦν τά θρησκευτικά τους καθήκοντα, σέ ἀδειοδοτημένους χώρους θρησκευτικῆς λατρείας, νόμιμοι κάτοικοι μουσουλμανικοῦ θρησκεύματος; Ναί. Δυστυχῶς πρόκειται γιά τήν Ἀθήνα, ἡ ὁποία καί κατέχει τήν ἀποκλειστικότητα.


 δημιουργία μουσουλμανικοῦ τεμένους στήν Ἀθήνα εἶναι ἀπολύτως ἐπιβεβλημένη. Ἀφενός γιατί συνιστᾶ ζήτημα συνταγματικῆς νομιμότητας καί συμμόρφωσης τῆς χώρας μέ τίς διεθνεῖς συμβατικές της ὑποχρεώσεις. Αλλά καί ἀφετέρου, ἐπειδή θά θέσει τέλος στήν παράνομη λειτουργία δεκάδων, διάσπαρτων μουσουλμανικῶν χώρων λατρείας, πού λειτουργοῦν παράνομα σέ γκαράζ, ὑπόγεια καί ἀποθῆκες, χωρίς νά τηροῦν καμμία προδιαγραφή, μέ ἀνώνυμες χρηματοδοτήσεις καί σέ συνθῆκες ἀπόλυτης ἔλλειψης ἀσφάλειας γιά τούς πιστούς ἀλλά καί τούς περιοίκους.
Ὅπως γνωρίζουμε, χριστιανικοί ναοί τῆς Ὀρθοδοξίας ὑπάρχουν καί λειτουργοῦν, ἐδῶ καί χρόνια, σέ ὁλόκληρο τόν κόσμο, φυσικά καί στόν μουσουλμανικό.
Ἀδυνατῶ, συνεπῶς, νά κατανοήσω γιά ποιούς λόγους ὁρισμένοι ἀντιτάσσονται σέ μία ἀξιοπρεπῆ ρύθμιση καί μία νόμιμη λύση στό ζήτημα τῶν λατρευτικῶν αὐτῶν χώρων. Ἄλλωστε μέ τήν κατασκευή μουσουλμανικοῦ τεμένους στήν Ἀθήνα συντάσσεται καί ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδας.
Ζητήσαμε ἐξαρχῆς ἀπό τήν κεντρική κυβέρνηση νά ἐπισπεύσει τίς διαδικασίες γιά τήν κατασκευή μουσουλμανικοῦ τεμένους καταρχάς στόν Ἐλαιώνα, ἔργο πού θά ἀναβαθμίσει τόν περιβάλλοντα χῶρο καί θά σέβεται, βεβαίως, τήν ἱστορία τῆς Ἀθήνας.
Ἐπιπλέον, ἐπειδή ἐκεῖνο πού προέχει γιά τόν Δῆμο εἶναι ἡ χωρίς ὑποκρισίες καί στεῖρες προκαταλήψεις ἀντιμετώπιση τοῦ ζητήματος καί γιά νά μήν δημιουργηθεῖ μία κατάσταση ὑδροκεφαλισμοῦ, μέ χιλιάδες ἀνθρώπους νά συρρέουν σέ ἕνα τέμενος, κρίνουμε ὅτι πιό λειτουργικό θά ἦταν νά ὑπάρχουν ἐπιπλέον ἕνας ἤ δυό χῶροι ἄσκησης τῶν θρησκευτικῶν αὐτῶν καθηκόντων στά ἑπτά κοινοτικά διαμερίσματα, πού νά πληροῦν ὅλες τίς νόμιμες προδιαγραφές, βάζοντας ἔτσι ὁριστικά τέλος στό καθεστώς παράνομης λειτουργίας ἀνάλογων χώρων.
Γιά τόν Δῆμο τῆς Ἀθήνας, ἀλλά καί γιά μένα προσωπικά, ἡ ὑπεράσπιση τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας ἀποτελεῖ ἀναπόσπαστη καί μή διαπραγματεύσιμη παράμετρο τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων.
Ὅσοι πρεσβεύουν τό ἀντίθετο, εἴτε ἐθελοτυφλοῦν εἴτε ἔχουν κίνητρα ἐπικίνδυνα, μισαλλόδοξα καί ὁπωσδήποτε ἀντιδημοκρατικά.
 
 
 
 
 
Αναδημοσίευση από τήν μαχητική ιστοσελίδα : Όρθρος
 
 
 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...