Ο Σεβ. Πειραιώς κ. Σεραφείμ , απαντά στίς κατηγορίες τής αιρετικής* ένωσης '' Κοσμάς Φλαμιάτος '' .Εν Πειραιεῖ τῇ 5ῃ Μαρτίου 2013
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν
Ἐπί τοῦ κειμένου πού κυκλοφορήθηκε στό Διαδίκτυο ἀπό τήν Φιλορθόδοξο Ἕνωση Κοσμᾶς Φλαμιᾶτος μέ θέμα «Πρέπει ἐπί τέλους νά ξεκαθαρίσει τή θέση του-Οἱ ὀβιδιακές μεταμορφώσεις τοῦ κ. Σεραφείμ. Τά παιγνίδια τοῦ Πειραιῶς μέ τήν πίστη καί σωτηρία μας. Συλλειτουργεῖ μέ οἰκουμενιστές μασόνους», καί ὑπογράφεται ἀπό τούς Ἐλλογιμωτάτους κ. Λ. Ντετζιόρτζιο, Πρόεδρο καί κ. Παν. Σημάτη, Γραμματέα, ἐπάγομαι τά κάτωθι:


1. Παρακαλῶ τούς ἀγαπητούς ἐν Κυρίῳ ἀδελφούς νά καταθέσουν ἐνώπιον τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Θεοῦ μίαν ἔστω δήλωσί μου ἤ ἀποδοχή τῆς παναιρέσεως τοῦ οἰκουμενισμοῦ ἤ τῶν ὑπό τῶν Ἁγίων Οἰκουμενικῶν Συνόδων κατεγνωσμένων αἱρετικῶν καί κακοδόξων, μίαν ἔστω συνύπαρξι εἰς οἱονδήποτε χῶρον μετ’ αὐτῶν, μίαν ἔστω παρουσίαν μου πλησίον των ὡς Μητροπολίτου εἰς οἱονδήποτε συνέδριον ἤ ἔστω μία ὑποδοχήν ἀποκεκομμένου ἀπό τό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας αἱρετικοῦ προσώπου, οὕτως ὥστε νά αἰτιολογοῦνται ἐνώπιον τοῦ δικαιοκρίτου Θεοῦ καί τῶν ἀνθρώπων οἱ ἀφιλάδελφες, σκληρές καί ἀνυπόστατες καταφορές κατά τῆς ἐλαχιστότητός μου.

2. Ἔχω διακηρύξει πλειστάκις ὅτι ὁ ἀνεπίγνωστος ζηλωτισμός ταυτίζεται μέ τόν συγκρητιστικόν οἰκουμενισμόν καί ὅτι αἱρετικός καί κακόδοξος καί ἀποκεκομμένος τῆς κοινωνίας τοῦ Θεοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας δέν μπορεῖ νά θεωρηθῆ, εἰ μή ἐκεῖνος πού προβαίνει εἰς intercomunio μέ τήν αἵρεσι διότι αὐτό διακελεύουν οἱ θεοφόροι καί Ἅγιοι Πατέρες καί ἡ Ἁγιοπνευματική Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας.
3. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ.κ. Ἰγνάτιος τυγχάνει κανονικός Ἐπίσκοπος τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας καί κατά τό παριππεύσαν ἔτος διεκήρυξε τήν πίστι του εἰς τούς Ἁγίους καί Θεοφόρους Πατέρας μέ πολλαπλά ἱερατικά συνέδρια εἰς τήν κανονικήν του δικαιοδοσίαν, ἀκυρώνων οὕτω ἔργῳ τήν μεταπατερικήν κακοδοξίαν πού ἀτυχῶς προώθησε ἡ Ἀκαδημία Θεολογικῶν Σπουδῶν Βόλου μέ τό γνωστό συνέδριο. Ὑπηρέτησε δ’ εὐόρκως ἐπί 20ετίαν εἰς τήν Ἱ. Μητρόπολιν Πειραιῶς ὡς Πρωτοσύγκελλος Αὐτῆς καί πρωτοστάτησε εἰς τήν ἀνίδρυσι πολλῶν πρωτοποριακῶν πνευματικῶν ἔργων ἕν ἐκ τῶν ὁποίων τυγχάνει καί ὁ Σύνδεσμος Ἐπιστημόνων Πειραιῶς τό Δ.Σ. τοῦ ὁποίου τόν ἐτίμησε διά τήν καταλυτικήν συμβολήν αὐτοῦ εἰς τήν ἵδρυσί του καί μέ παρεκάλεσε νά τοῦ ἐπιδώσω τήν τιμητικήν πλακέτα. Πέραν αὐτῶν τόν Σεβ. Μητροπολίτην Δημητριάδος κ.κ. Ἰγνάτιο γνωρίζω ἀπό 40ετίας ἐφ’ ὅσον εἴμεθα συνομήλικοι καί συμμαθηταί στό Ἐκπαιδευτήριο τῆς Ἀδελφότητος Θεολόγων Ο ΣΩΤΗΡ «Ἑλληνική Παιδεία».

4. Μέ αἰτιῶνται οἱ ἀγαπητοί ἀδελφοί ὅτι καταγγέλλων τήν παγανιστική καί σατανιστικήν ὀργάνωσι τῆς Μασονίας καί ἀποκαλύπτων τόν Ἑωσφορικόν θρησκευτικόν της χαρακτῆρα προβαίνω εἰς «ἔμμεση διαφήμησή της» δηλ. ὅποιος ἀναφέρεται σέ λοιμικήν νόσον καί στάς καταστροφικάς της συνεπείας καί ἐπιπλοκάς κατά τούς εὐγενεῖς ἀδελφούς «ἐντέχνως τήν διασπείρει» καί ἐν ταὐτῷ μέ αἰτιῶνται ὅτι δῆθεν συλλειτουργῶ μέ κατεγνωσμένους μασόνους Ἱεράρχας. Τούς παρακαλῶ νά ἀναφέρουν ἐπωνύμως καί μέ στοιχεῖα τῆς μασονικῆς του ἰδιότητος ἕναν ἐξ αὐτῶν διά νά τόν ἀποκηρύξω δημοσίᾳ καί νά ἐκζητήσω ἁρμοδίως τήν ἄμεσον καθαίρεσίν του.

5. Ἔχω τήν ταπεινήν γνώμην ὅτι δέν ἐκλήθην ὑπό τοῦ ζῶντος Θεοῦ ὡς «σωτήρας» τῆς Ἐκκλησίας Του ἡ ὁποία δέν σώζεται ἀλλά μόνον σώζει ἀλλά ὡς ὁ ἔσχατος διάκονος αὐτῆς καί ὅτι δέν μοῦ ἀνετέθη ὑπό τοῦ Παναγίου Πνεύματος ἔργον Οἰκουμενικῆς Συνόδου (!!!!!!) διά τήν ἐν ταὐτῷ κανονικήν δίωξιν, δίκην καί καταδίκην συνεπισκόπων μου ἐρρειδομένη μάλιστα εἰς δηλώσεις αὐτῶν καί μόνον. Ἐν ταὐτῷ διερωτῶμαι γιατί ἐνοχοποιοῦμαι ἀπό τούς ἐκλεκτούς ἀδελφούς διά δῆθεν συλλειτουργία μου μέ μασόνους καί οἰκουμενιστάς καί δέν θεωρεῖται ὡς ἐκ τοῦ ἀντιθέτου ἐπιτυχία «μασόνοι καί οἰκουμενισταί» νά προσέρχονται, νά συλλειτουργοῦν καί νά ἀναγνωρίζουν κάποιον πού μονίμως καί διαρκῶς καταγγέλει τήν μασονία καί τόν οἰκουμενισμό.

6. Κατόπιν ὅλων τῶν ἀνωτέρω ἐπιρρωνύεται δυστυχῶς διά μίαν εἰσέτι φοράν ὅτι οἱ ἀγαπητοί ἀδελφοί τῆς Φιλορθοδόξου Ἑνώσεως ἔχουν ἄμεσον ἀνάγκην πνευματικῆς βοηθείας ὑπό ἐμπείρου, χαρισματούχου καί ἐντός τῆς Ἐκκλησίας πνευματικοῦ πατρός.

Ἴλεως γενοῦ αὐτοῖς Κύριε!

Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ Πηγή : "Αναβάσεις" *Στῶμεν καλῶς : Η κακόδοξος ένωση ''Κοσμάς Φλαμιάτος'', κηρύττει τήν  παλαιοημερολογίτικη - αιρετική αποτείχιση ( κάτ΄ ουσίαν απόσχιση ) έκ τής Εκκλησίας πού διδάσκει ο καθηρημένος αιρετικός Ευθύμιος Τρικαμηνάς
   Ένα απλό  δείγμα , είναι η ανταπάντηση τής έν λόγω ενώσεως , στήν ανωτέρω απάντηση τού Σεβασμιωτάτου πρός αυτήν . Λέει μεταξύ άλλων η ένωσις : 
    '' «Ἀποκεκομμένος τῆς κοινωνίας τοῦ Θεοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας» εἶναι καθένας ποὺ διδάσκει κακοδοξίες καὶ ἐμμένει σ’ αὐτές.
Πρὶν δὲ καθαιρεθεῖ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, ὅλοι οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι καὶ Ἅγιοι Πατέρες, ἀπὸ τὸν Εὐαγγελιστὴ Ἰωάννη, τὸν Μ. Βασίλειο, Μάξιμο τὸν Ὁμολογητή, τὸν Γρηγόριο Παλαμᾶ, τὸν Μᾶρκο Εὐγενικό, τὸν Νικόδημο Ἁγιορείτη συνιστοῦν ἀπομάκρυνση, χωρὶς οὐδεὶς νὰ θέτει ὡς ὅρο τὴν intercomunio.'' . 
 Κηρύττει δηλαδή τήν αυτόματη αποκοπή τών αιρετικών από τήν Εκκλησία , ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗ , όπως καί οι παλαιοημερολογίτες ! Εννοείται πώς η αναφορά στούς Αγίους : Εὐαγγελιστὴ Ἰωάννη, τὸν Μ. Βασίλειο, Μάξιμο τὸν Ὁμολογητή, τὸν Γρηγόριο Παλαμᾶ, τὸν Μᾶρκο Εὐγενικό, τὸν Νικόδημο Ἁγιορείτη , είναι εντελώς μονολεκτική καί παραπλανητική !
Περί δέ τής διαφοράς τής αιρετικής , από τήν Ορθόδοξη αποτείχιση , δείτε : '' Π. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος : '' Ορθόδοξη καί αιρετική Αποτείχιση ''.''

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...