Νομική αντιμετώπιση τών βλασφήμων δωδεκαθεϊστών .
Κ. Γεώργιος Κρίππας - Συνταγματολόγος : '' Νομική αντιμετώπιση τής ειδωλολατρείας ''.
Η ομιλία , πραγματοποιήθηκε στό αντιειδωλολατρικό σεμινάριο τού 2002 στήν Θεσσαλονίκη .